Door op 27 september 2012

Ouderenenquête succesvol

Amsterdam is een stad voor jong en oud. Omdat we graag wilden weten hoe ouderen denken over ‘oud worden in Amsterdam’ hebben we in  juni onze leden van 50 jaar en ouder gevraagd een enquête in te vullen. Hier is in groten getale gehoor aan gegeven. Ruim 300 mensen hebben de enquête ingevuld. Heel veel dank daarvoor! Uit de uitslagen blijkt dat het veel oudere leden goed gaat. Waarmee niet gezegd is dat er geen verbeterpunten zijn als het gaat om ouderenbeleid. En zorgen. Want ook al gaat het de meeste PvdA leden goed, een steekproef onder Amsterdamse PvdA leden is natuurlijk niet representatief.  Daarom laten we het niet bij deze enquête en wordt ook andere informatie betrokken bij het samenstellen van ons  beeld. Daarover later meer. Hieronder eerst de resultaten van de ledenenquête.

 

De resultaten kort samengevat

De respondenten (op een na) geven aan een goed inkomen te hebben en daar ook goed van te kunnen rondkomen. Eenzaamheid lijkt geen probleem onder de ge-enquêteerden maar zij vinden wel dat er iets gedaan moet worden aan de bestrijding van eenzaamheid evenals de bestrijding van armoede. Nader onderzoek naar de inkomensontwikkeling van ouderen lijkt zinvol om te bezien hoe groot het probleem armoede bij ouderen is, bij welke groepen armoede voorkomt en wat de verwachtingen zijn voor de komende 20 jaar. Dit geldt ook voor het thema eenzaamheid.

Ouderen willen graag in Amsterdam blijven wonen en voelen zich bijna allemaal veilig in Amsterdam.

 

De meesten mensen hebben aangegeven graag thuis te willen blijven wonen met thuiszorg als er op oudere leeftijd gezondheidsklachten optreden. Voor een ouderen-zorgcentrum wordt nauwelijks gekozen. Daarentegen wordt het wonen in kleinschalige woonprojecten zoals groepswoningen, eventueel met zorgmogelijkheden, als zeer wenselijk genoemd.

 

Prioriteiten

Winkelaanbod, toegankelijk openbaar vervoer, aanbod kunst- en cultuur en uitgaansgelegenheden zijn belangrijke eigenschappen die men aan de buurt hecht waarin wordt gewoond. Maar ook rust en ruimte en in mindere mate parkeergelegenheid wordt belangrijk gevonden.Een schone stad wordt zeer op prijs gesteld en er wordt overlast ervaren door het gedrag van fietsers en scooterrijders.

Als topprioriteit in beleidsplannen van de gemeente wordt het meest genoemd:

  1. openbaar vervoer;
  2. aanpak eenzaamheid;
  3. zorg in de buurt;
  4. alternatieve woonvormen voor ouderen;
  5. armoedebeleid;
  6. uitbreiding faciliteiten tegen gereduceerd tarief voor ouderen;
  7. participatie in vakopleiding jongeren;
  8. parkeermogelijkheden.

 

Beleid voor de lange termijn in gang zetten

Uit de enquêteresultaten kunnen we voorzichtig opmaken dat de ouderen in Amsterdam over 20 jaar grotendeels een andere groep zal zijn dan de huidige groep ouderen. De behoeften en voorzieningen voor deze groep zal dan ook om aanpassing vragen.

Wonen en het ontwikkelen van zorg- en groepswoningen in diverse vormen zullen een belangrijk thema zijn voor de toekomst. Plannen daarvoor moeten nu al in gang worden gezet om over een aantal jaren te kunnen voldoen aan de vraag. De PvdA Amsterdam wil graag de ouderen een mooie toekomst kunnen bieden in Amsterdam.

Yvonne Hertroys is fractiemedewerker bij de PvdA.