ALV PvdA Amsterdam

26 juni 2019, om 20:00, Huize Lydia | Huize Lydia

De Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt plaats op woensdag 26 juni vanaf 20:00 in Huize Lydia (Roelof Hartplein 2A, 1071 TT Amsterdam). We hopen veel leden te mogen ontmoeten komende woensdag. Hieronder vind je de volledige agenda.

AGENDA

Vooraf (19.30 uur)

Nieuwe leden en mensen met (achtergrond)vragen – bijvoorbeeld over de jaarrekening – zijn van harte welkom om 19.30 uur. We lichten dan toe hoe de avond verloopt en dan is er gelegenheid om in kleiner gezelschap vragen over de agenda en de stukken te stellen.

1. Opening (20.00 uur)

2. Terugblik verkiezingen voor Provinciale Staten, waterschappen en Europees Parlement

3. Ledenpanels + blik op komende periode

De afgelopen weken konden onze leden via een ledenpanel hun mening geven over de koers van de PvdA en een eventueel Amsterdams partijkantoor. De resultaten van het ledenpanel worden gepresenteerd en er is gelegenheid voor reflectie hierop.

4. Prioriteiten afdelingsbestuur

In het najaar van 2018 is het nieuwe bestuur aangetreden. In deze notitie beschrijft het bestuur welke prioriteiten zij stelt voor de komende periode. Het bestuur stelt voor deze notitie vast te stellen.

5. Jaarrekening 2018

De Jaarrekening 2018 bevat het financiële verslag van het kalenderjaar 2018. De kascontrolecommissie (Marijke van Schendelen en Erik Boven) heeft deze jaarrekening gecontroleerd en zal tijdens de vergadering haar bevindingen delen. Het bestuur stelt voor de jaarrekening 2018 vast te stellen.

6. Decharge penningmeester en benoeming nieuwe penningmeester

Wegens persoonlijke omstandigheden treedt penningmeester Jan Minks terug als bestuurslid. Voorgesteld wordt hem decharge te verlenen. Het bestuur stelt voor Nick Schipper te benoemen tot penningmeester.

7. Actualiteiten door wethouder Marjolein Moorman

8. Rondvraag

Ruimte voor eventuele actualiteiten of rondvraagpunten. Wil je een actualiteit bespreken? Meld dit graag vooraf. Dat kan via bestuur.amsterdam@pvda.nl.

9. Sluiting

 

Na afloop

Zin om na te praten met partijgenoten? We drinken na afloop een drankje.

Meer weten? Mail: bestuur.amsterdam@pvda.nl