12 december 2003

Verslag van de Gemeenteraad van 10 en 11 dec.PvdA in de gemeenteraad op 10 en 11 december 2003


Zoals altijd weer een verslag van Thijs Reuten over de PvdA-inbreng in de raadsvergadering.

Naast de benoeming van een nieuwe raadsgriffier, mevrouw Marijke Pe, stond de tweedaagse raadsvergadering in het teken van de begroting 2004 en de behandeling van de door de gemeenteraad ingediende wijzigingsvoorstellen, de moties en amendementen. Ook was er een aantal zogenaamde raadsactualiteiten en kwam het belangrijke dossier Wet Werk en Bijstand aan de orde.

Actualiteiten en mondelinge vragen

De Uitweg/Van der Horst
Enkele dagen na het debat in de gemeenteraad op 19 november (klik hier ) over De Uitweg publiceerde wethouder Van der Horst een stuk in Het Parool waarin hij zijn eerder al ingenomen afwijkende standpunt herhaalde. De gemeenteraad vond dit niet kunnen. De wethouder had niet in het collegevoorstel laten opnemen hierover anders te denken en tijdens de raadsvergadering ook geen bezwaar aangetekend tegen de standpunten van de Raad. De gemeenteraad ondersteunde op voordracht van het college het in De Uitweg bereikte compromis en nam twee PvdA-moties aan. ‘De vraag is hoe serieus we een wethouder nog moeten nemen die op deze manier de gemeenteraad in zijn hemd zet’, zei PvdA-woordvoerder Thijs Reuten. De wethouder zei dat het achteraf ‘niet verstandig was’ wat hij had gedaan. Hij weigerde echter onomwonden op zijn standpunt terug te komen en de partners per brief van deze ‘vergissing’ op de hoogte te stellen.

De PvdA steunde daarop een motie van GroenLinks waarin het college wordt verzocht de Uitweg-partners een brief te sturen waarin staat dat de heer Van der Horst niet het standpunt van de gemeente Amsterdam verkondigde. De uitlatingen van de wethouder en zijn stuk in de krant hebben in de regio veel opschudding en onduidelijkheid over het Amsterdamse standpunt veroorzaakt. De VVD stemde tegen. Daarnaast nam de raad unaniem een motie aan waarin is vastgelegd dat na een besluit van de Raad over een gemeentelijk standpunt geen afwijkende standpunten meer naar buiten worden gebracht door individuele collegeleden, aangezien dit de onderhandelingspositie van de gemeente schaadt. Dit spreekt eigenlijk vanzelf, maar na verschillende incidenten met een openlijk verdeeld college en uitgelekte minderheidsstandpunten was het blijkbaar nodig dit nog eens vast te leggen.

Dales naar Leeuwarden/Opvolging

Over het, gezien zijn voordracht door de gemeenteraad van Leeuwarden als burgemeester, waarschijnlijk aanstaande vertrek van wethouder Dales werd ook een actualiteitendebat gehouden. Dit debat leidde niet tot nieuwe inzichten. De PvdA heeft zich uitgesproken voor het houden van een hoorzitting met de kandida(a)t(en) voor de opvolging van Dales. Nadat Dales zijn ontslag heeft ingediend zal de opvolging uiteraard (weer) in de gemeenteraad aan de orde komen.

Mondelinge vragen NZL
Auke Bijlsma stelde mondelinge vragen over de slechte communicatie rond het informatiecentrum Noord-Zuidlijn. Volgens Bijlsma is het centrum telefonisch niet bereikbaar en zijn ook de openingstijden niet duidelijk. De PvdA’er hamerde op het belang van de informatievoorziening tijdens de uitvoering. Ook de borden bij de bouwplaatsen voldoen volgens Bijlsma niet. Op verzoek van de Raad is al meerdere malen een goed bereikbaar telefoonnummer op de borden toegezegd waar mensen terecht kunnen met hun klachten rond de uitvoering van het project.

Grondprijsbeleid 2004
Bij de behandeling van het grondprijsbeleid 2004 diende Bouwe Olij een amendement in waarmee in het grondprijsbeleid de mogelijkheid wordt opgenomen om koopwoningen te bouwen in Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE-woningen) Dit is een punt uit het PvdA-verkiezingsprogramma. MGE-woningen zijn woningen die dankzij een lagere grondprijs zo’n 40.000 euro goedkoper zijn dan en vergelijkbare gewone koopwoning. Die MGE-woningen komen daardoor binnen bereik van mensen met lagere inkomens. Wel moeten de woningen terugverkocht worden aan de woningbouwcorporatie waarbij een deel van de winst ook teruggaat naar de corporatie waardoor de koopwoning ook daarna nog voor een lagere prijs beschikbaar blijft. De motie werd met steun van GroenLinks, SP en AA/DG aangenomen.

Slotbeschouwingen begroting 2004
Financieel woordvoerder Lodewijk Asscher benadrukte tijdens de laatste bespreking van de begroting 2004 het belang van het bieden van kansen op het gebied van wonen, werken en onderwijs. Juist in een tijd waarin het economisch tegenzit moet Amsterdam investeren in kansen. Anticyclisch investeren in een kansenstad. De bijdrage van de PvdA met een deel van de door de PvdA ingediende voorstellen, o.a. voor een extra impuls aan de bouwproductie en het onderwijs, kunt u lezen door hier te klikken.

Van de 73 wijzigingsvoorstellen van de Raad die op 11 december nog aan de orde waren is verhoudingsgewijs een groot aantal aangenomen. Nadat tijdens de vergadering nog de nodige moties werden ingetrokken, al dan niet na een mondelinge toezegging van het college, werden bij de afsluitende stemmingen 32 voorstellen aangenomen.

31 van deze voorstellen werden door de PvdA gesteund. Van de aangenomen voorstellen werden er 12 door de PvdA zelf ingediend, deels mede ondertekend door andere partijen. 1 voorstel van de PvdA haalde het niet, omdat de SP tegen de verwachting in de motie niet steunde. Alleen GroenLinks steunde de PvdA motie over het toekennen van extra middelen aan de Huurdersvereniging Amsterdam t.b.v. betere voorlichting aan huurders in stedelijke vernieuwingsgebieden.

De belangrijkste aangenomen PvdA-voorstellen in het kort:

 • het veiligstellen van de subsidie in 2004 voor het Milieucentrum Amsterdam (motie Dalm/De Wolf)
 • 6,5 miljoen euro voor het omzetten van koopwoningen naar huurwoningen waardoor de bouw van circa 1000 woningen kan worden vlotgetrokken (motie Olij/Reuten c.s.)
 • extra geld voor veiligheid (motie Asscher c.s.)
 • verhoging van de bijdrage aan het jeugdsportfonds met 100.000 euro (Asscher/Jamari)
 • instelling van een onafhankelijk informatiepunt voor ouders en leerlingen, waar informatie gegeven wordt over onderwijsresultaten, keuzemogelijkheden en participatie (Schaapman c.s.)
 • 1 miljoen euro extra inzetten ter bestrijding van werkloosheid onder jeugd en langdurige werklozen (Jamari/Asante)
 • maken van een actieplan om actief burgerschap van Amsterdamse jongeren te bevorderen (Asante)
 • 400.000 extra voor sportstimulering jongeren in plaats van toevoeging van dat bedrag aan het topsportevenementenfonds, zoals het college voorstelde (Nijman)
 • 150.000 euro extra om de afdeling archeologie op de huidige sterkte te houden (motie Riem Vis c.s.)


Belangrijke voorstellen die met steun van de PvdA zijn aangenomen:
 • CDA-motie: voor 2010 nog 2700 Wibo-woningen (wonen in beschermde omgeving) bouwen. De PvdA heeft hierbij opgemerkt dat dit kan betekenen dat samen met de te realiseren studentenwoningen, goedkope grote woningen, woningen voor minder validen en betaalbare huurwoningen meer dan 30% van de bouwproductie uit sociale woningen zal bestaan. De PvdA heeft hier in tegenstelling tot CDA en VVD geen problemen mee.
 • SP-motie: aanleg tweede zeesluis alleen als rijksmiddelen beschikbaar komen
 • CDA/PvdA/VVD-motie: Artis financieel gezond maken
 • GroenLinks: onderzoek naar verbetering van de exploitatie van de IJ-veren en het tot stand brengen van een fietsroute door het Centraal Station
 • AmsterdamAnders/De Groenen: onderzoek naar mogelijkheden voor ruimte voor beginnende kunstenaars in de Zuidas
 • SP: 100.000 euro voor subsidie ter ondersteuning van mantelzorgers (vrijwilligers die zieke vrienden en familieleden verzorgen en bijstaan)
 • VVD: 2 miljoen euro extra voor extra toezicht in de metro


Invoering Wet Werk en Bijstand (WWB)
Namens de PvdA-fractie voerde Rachid Jamari bij dit belangrijke onderwerp het woord. Onder druk van een flink aantal moties, onder meer van de PvdA, deed wethouder Oudkerk verschillende toezeggingen.

De PvdA ondersteunt het principe dat werk boven een uitkering gaat. ‘We willen mensen niet aan hun lot overlaten, maar zorgen dat mensen begeleid worden naar een baan. De uitkering is een vangnet voor degene die het echt nodig hebben.’ Jamari sprak net als tijdens de commissie over de uitgangspunten van de PvdA rond de invoering van de wet:

1. Meer mensen aan het werk, minder uitkeringen.

2. Het maximale uit mensen halen: maatwerk voor toeleiding naar de arbeidsmarkt, scholing (startkwalificaties alsnog halen), gesubsidieerde arbeid en sociale activering spelen daarbij een belangrijke rol.

3. Rechten waarborgen: De PvdA fractie vindt dat tegenover een uitkering plichten staan, maar ook rechten. Zo dringt de PvdA aan op recht op ondersteuning bij reïntegratie, een klachtenregeling, heldere definities, criteria en procedures als het gaat om sancties of ontheffing van de arbeidsplicht.

Maatwerk mag niet tot ongelijkheid leiden, ook nalatigheid van de Sociale Dienst mag niet ten nadele van de cliënt komen. Een cliënt moet ook onder bepaalde omstandigheden een andere klantmanager of second opinion kunnen krijgen. Meer over dit onderwerp en de inbreng van Rachid Jamari vindt u door hier te klikken.

Een motie van de PvdA over goede informatievoorziening aan de cliënten, inzage in het dossier en een duidelijke weergave van rechten en plichten werd aangenomen.

Vervolgnota integratiebeleid


De nota ‘Integratie in Amsterdam: werk in uitvoering’ kreeg steun van de PvdA. Amma Asante gaf wethouder Oudkerk nog wel een aantal punten mee. De PvdA-woordvoerder vroeg onder meer om forse inzet op het tegengaan van segregatie in het onderwijs en beter taalonderwijs en inburgering. Asante bleef kritisch over het effect van de subsidie aan zelforganisaties bij het doorbreken van gesloten netwerken. Asante riep het college verder op om de dialoog met religieuze organisaties voort te zetten en zeer sterk te blijven optreden tegen discriminatie en racismebestrijding.