14 juli 2004

PvdA inbreng in de Voorjaarsnota

Bijdrage PvdA aan het raadsdebat over de Voorjaarsnota 2004
7 juli 2004 (Embargo tot 14.30 uur, deel 1 Asscher, deel 2 Reuten)
Voorzitter,
Ik hoop dat u na mij collega Reuten het woord wil geven die dan daden bij mijn woorden zal voegen.
Voorzitter,
Amsterdam is een stad met twee gezichten. De capital of sports, creatieve stad, hoofdstad van het land, Amsterdam is het allemaal. Prachtig, maar nog niet voor iedereen. Want Amsterdam is ook een stad met hoge werkloosheid, met bijna 40.000 jongeren in arme gezinnen, te veel onderwijsachterstand en met wijken waar een opknapbeurt niet zou misstaan of zelfs een radicale makeover nodig is.

De Amsterdamse PvdA kiest ervoor ondanks economische en Haagse tegenwind extra te investeren in de stad en in haar inwoners. Wij willen daarom extra geld voor onderwijs, voor jongeren maar ook voor betaalbaar wonen en het opknappen van wijken. Voor de toekomst van de stad. Want dit is Amsterdam.

Het kabinet stelt ons voor een bijzonder moeilijke opgave. Geen veiligheidsbeleid, behalve twee op een cel. Geen armoedebeleid, behalve voor lease-auto rijders. Geen investeringen, behalve in asfalt. Geen sociaal beleid, behalve voor – nee, voor niemand. Dat is Den Haag.

Maar dit is Amsterdam. De PvdA wil dat Amsterdam wél investeert in onderwijs. Dat we zorgen voor genoeg leraren. Dat leerlingen les krijgen in mooie, schone en veilige schoolgebouwen, en dat leerlingen van school gaan met een diploma! Want dit is Amsterdam.

We zullen moeten investeren om in Amsterdam gemengd te bouwen. Betaalbaar wonen voor iedereen, dus geen getto’s voor de armen maar ook geen getto’s van de rijken. De PvdA wil investeren in het opknappen van de wijken. In Frankrijk kun je zien wat er gebeurt als je daarin niet investeert. Niet schouders ophalen, maar doorzetten. Want dit is Amsterdam.

We moeten in Amsterdam laten zien dat solidariteit een modern begrip is. Dat we sociaal én succesvol beleid voeren in plaats van conservatief beleid. En dat Amsterdam kan bloeien als kansenstad. Geen vesting met ophaalbruggen maar een open stad met een open geest . Geen legoland maar een dynamische stad met creatieve mensen. Geen belerende stad maar een lerende stad. Want dit is Amsterdam. Daarvoor staat de PvdA bij deze voorjaarsnota
_ _ _ _
Voorzitter,

De Voorjaarsnota zien wij als het instrument om richting te geven aan de voorstellen voor de begroting 2005 die het college ons na de zomer zal voorleggen. Wij doen dat bij voorkeur met enkele bestedingsrichtingen. Beleidsmoties passen daar niet goed bij, want de Voorjaarsnota moet geen tweede begrotingsronde worden. In de geest van de Voorjaarsnota-systematiek vragen we het college indien nodig op basis van die bestedingsrichtingen met een uitvoeringsplan te komen.
Hoofdpunten voor de PvdA zijn het opknappen van de wijken, (motie ISV) het bouwen van woningen (motie Koop naar Huur) en investeren in jeugd en onderwijs, (motie bestedingsrichting jeugd) de toekomst van de stad.

De ombuigingen die in 2003 zijn afgesproken worden in 2005 en 2006 steeds belangrijker. Het bedrag loopt op en het wordt naarmate ‘de lucht uit de organisatie is’ uiteraard steeds moeilijker. Toch moet het, want de PvdA wil dat het geld in eerste instantie in de stad wordt geïnvesteerd en niet in nota’s en onnodig dubbel werk achter bureau’s.

Onderdeel van de ombuigingsvoorstellen was ook het bekijken van de structurele subsidierelaties. Een meerderheid van de raad heeft gezegd op dit punt een bedrag van 1,25 miljoen voor 2005 te willen besparen. Na veel vragen hebben we, hopen wij nu maar, eindelijk alle subsidies op tafel. Het is toch wel vervelend dat als je alle subsidies vraagt dat er dan toch weer het een en andere wordt achtergehouden. Hoe komt dat? Wat vindt het College hiervan?
De PvdA fractie heeft eerder aangegeven naast de criteria van het College ook veel belang te hechten aan organisaties die veel vrijwilligers betrekken bij de activiteiten en clubs waar voor een relatief klein bedrag veel mensen bij betrokken zijn. Daarnaast vinden we dat er in Amsterdam geld beschikbaar moet blijven voor actviteiten speciaal gericht op vrouwen en homo’s en lesbo’s. Daarom komen wij na een zorgvuldige afweging met het voorstel om de inventarisatie van het College over te nemen voor wat betreft 2005 met uitzondering van vier organisaties. De bezuiniging op Akantes voor 2005 willen wij bij het totale voorstel voor 2006 betrekken en we willen van één organisatie die het College niet opvoert gezien de toelichting wel de subsidie beëindigen. Daarnaast stellen wij voor om een extra bedrag van 200.000 euro vrij te maken in het bijzonder bedoeld voor samenwerkende homo-organisaties en samenwerkende vrouwenorganisaties. We zouden het toejuichen als de krachten gebundeld worden, waardoor bespaard kan worden op de bureaukosten en er meer geld overblijft voor de activiteiten. (motie subsidies)
Het College schrijft zelf – en dat heeft de wethouder in de commissie van 27 mei ook bevestigd – met deze Voorjaarsnota de grote klappen wel te hebben gehad. Dat is hoopgevend en betekent, wat ons betreft, dat de door het College voor de begrotingsbesprekingen nog apart gezette bedragen voor een deel alvast nader kunnen worden ingevuld door de raad. De PvdA vindt wel dat er een substantieel incidenteel en een structureel bedrag voor het College beschikbaar moet blijven en de voorstellen die onze steun hebben beleggen dan ook niet alle ruimte. Ook onze voorstellen om uitgaven niet te doen dragen wat dat betreft bij aan een grotere ruimte. Ons voorstel om AT5 4 ton extra te geven wordt betaald uit de kabelgelden (motie AT5)

Zo zijn wij zeker niet tegen stemmachines, maar wel als de opensource software niet geregeld is (amendement), de PTA keerlus kan het Havenbedrijf ons inziens zelf betalen (amendement) en de ICT prioriteit wordt wat ons betreft incidenteel in plaats van structureel (amendement) Daarnaast willen wij realisering van de bezuiniging van de dienst DIVV uit het mobiliteitsfonds ongedaan maken. (amendement)
Wij hebben ook een motie om de 3,15 miljoen voor de Beurs van Berlage nog niet beschikbaar te stellen. Wij willen dat de zogenaamde ‘schoon door de poort’ discussie niet steeds weer opduikt en pleiten ervoor dat het College een voorstel doet om die discussie te beëindigen. Of er is een discussie of niet, maar dan ook geen opduikende ‘grootstedelijke verantwoordelijkheden’. (motie)
Op mijn vraag over een mogelijke ‘min’ in de rekening van 2005 wilde de wethouder eerder niet ingaan. We zien het Regeringsjubileum (zie verslag raadsvergadering 16 juni) ook in de Voorjaarsnota niet terug en maakt dus zeker geen deel uit van de grote klappen. Het College vindt dus naar wij aannemen, indien nodig voor een zeer bescheiden bedrag dekking binnen de bestaande begroting. Want wij zijn ook voor een feestje, maar op ons hoede gezien de ervaringen uit het verleden. (Polak) Het mapje dat wij mochten ontvangen verontrust ons in ieder geval (reeds in gang gezette werkzaamheden)

De PvdA wil ook nog een paar punten aanstippen die niet in de Voorjaarsnota staan, maar waarop we het College willen aanmoedigen de ingeslagen weg te blijven volgen.
We vinden het heel goed dat het College het belang van werkgelegenheid voor jongeren onderkent. Gezien de plannen die het College onlangs bekend maakte en de inzet van de wethouder op dit punt zien we geen reden om daarvoor nu extra geld vrij te maken. Maar het is duidelijk dat de economische situatie op de werkgelegenheid voor jongeren en b.v. het beroep op de schuldhulpverlening verontrustende effecten heeft.
Heel belangrijk dat het College zonder preadvies al heeft aangegeven Loverboys een prioriteit te vinden (MvdG) Ook bij dit budget zullen wij nog meer dan anders toezien op het daadwerkelijk tot besteding komen van het geld.
Het College is bezig met de uitvoering van de zogenaamde motie eenheid ICT (Marres), daar zijn wij van overtuigd. Maar we zouden hiervan graag de eerste resultaten bij de begroting 2005 zien. Mocht overleg met de raad daarover noodzakelijk zijn dan kan dat misschien nog voor de begrotingsbehandeling op basis van een stuk van de wethouder. Ook willen we weten welke van de software standaarden voor 2005 in de planning zitten en dat ook graag terugzien in de begroting 2005.
Tenslotte wil ik de wethouder financiën vragen hoe hij de financiële situatie van de stadsdelen beoordeelt. Ons bereiken berichten dat, waar wij nog enige ruimte hebben voor volgend jaar, stadsdelen op de lopende begroting structureel moeten bezuinigen. Neemt het College de positie van de ‘uitvoeringsorganisatie bij uitstek’ nog mee bij de besprekingen eind augustus?
Tot slot wensen wij het College en de medewerkers succes bij de voorbereiding van de begroting 2005.
_ _ _ _