20 november 2003

PvdA in de Raad van 19 november

in de gemeenteraad op 19 november
Een verslag door Thijs Reuten

Projecten Stedelijke Vernieuwing Chassébuurt en Orteliusbuurt
De PvdAsteunt deze projecten van harte, maar heeft er genoeg van dat deze en vergelijkbare projectplannen van de stadsdelen soms meer dan een jaar op het stadhuis rondzwerven. Nu hebben de projecten er alleen al van de raadscommissie naar de gemeenteraad weer twee maanden over gedaan. Thijs Reuten: ‘Dat is niet meer uit te leggen aan de stadsdelen’.

Agendapunten Cultuur
Over de kredietaanvragen voor Carré, het Muziektheater en de Stadsschouwburg zei Charlotte Riem Visdat de gemeenteraad volgens de PvdA-fractie in feite voor het blok is gezet. Kijkend naar het debat over het brugkrediet tijdens een vorige vergadering vindt de PvdAdat ook in dit soort gevallen de gemeenteraad vooraf en niet achteraf om toestemming moet worden gevraagd.

Actualiteit ‘Amsterdam verwelkomt vluchtelingen’
Amma Asante greep de uitspraken, die wethouder Dales deed in navolging van Rob Oudkerk, over het opnemen van asielzoekers met een status die elders mogelijk niet meer welkom zijn, aan om de wethouder te complimenteren. Maar ze voegde er meteen aan toe dat de PvdAna deze flinke uitspraken van de wethouder financiën nu ook verwacht dat hij financieel de daad bij het woord zal voegen. Een PvdA-motie die het college vraagt om informatie over het aantal erkende vluchtelingen dat in aanmerking komt voor toeleiding naar werk en om een concreet uitvoeringsvoorstel inclusief financiële paragraaf, kreeg ruime steun. Het CDAen Leefbaar Amsterdam steunden de motie niet. Lees hier de motie Asante over vluchtelingen

Nota Ruimtelijke Randvoorwaarden Singelgrachtzone
Woordvoerder Marius Nijmandiende een motie in waarin gevraagd wordt om een financieringsplan en een uitvoeringsparagraaf. Die ontbreken nu namelijk en daarmee zou de uitvoering van het project en de afzonderlijke deelprojecten dreigen te stagneren. Het uitvoeringsplan – een stappenplan met deelprojecten – moet in overleg met de betrokken stadsdelen bij de Voorjaarsnota aan de raad worden voorgelegd en er zal duidelijk moeten worden gemaakt hoe de financiering van de deelprojecten de komende jaren geregeld zal worden. De motie werd met algemene stemmen aangenomen.

Lees hier de motie Nijman

Nota Investeringsprioriteiten
De Nota Investeringsprioriteiten geeft een overzicht van alle projecten in Amsterdam op het gebied van woningbouw, kantoren en infrastructurele projecten. Omdat er teveel plannen zijn heeft het college prioriteiten gesteld. Op voorstel van de PvdAis een amendement aangenomen waardoor het voorstel op een aantal punten is aangepast. PvdA-woordvoerder volkshuisvesting Bouwe Olij wist daarmee onder meer vast te leggen dat voor 2010 begonnen wordt met de bouw van 2500 woningen op het Zeeburgereiland en 2500 woningen in het gebied Overamstel. Het voorstel van het college om vier parkeergarages in de Binnenstad te bouwen is teruggebracht tot 1 of 2. Zie hier de motie Bouwe Olij over de nota

Manifest De Uitweg
De Uitweg is een manifest waarin de Uitweg-partijen (o.a. gemeenten, provincies en milieuorganisaties) gezamenlijk een samenhangend pakket van verbetering van Openbaar Vervoer een voorkeur voor een tracé voor uitbreiding van het Rijkswegennet en natuurontwikkeling op tafel hebben gelegd. Dit alles ter verbetering van de bereikbaarheid in de zone Schiphol-Amsterdam-Almere. De voorkeursoptie voor de vergroting van de wegcapaciteit in het Manifest is verbreding van de A9 door Amsterdam-Zuidoost in een bak met mogelijkheden voor overbouwing. Terugvaloptie is een tunnelvariant buiten Zuidoost om.

De PvdA-fractie heeft van meet af aan als voorwaarde gesteld dat bij keuze voor een variant door Zuidoost de bewoners daar er ook wat mee op moeten schieten. Geur- geluids- en stankverlast moeten afnemen en zo mogelijk moeten de beide delen van Zuidoost beter met elkaar worden verbonden. Daarnaast heeft PvdA-woordvoerder Ruimtelijke Ordening Thijs Reutenzich steeds ingezet voor meer aandacht voor het Openbaar Vervoer. In de commissie zei Reuten daarover: ‘De plannen voor verbetering en uitbreiding van de OV-verbindingen tussen Almere en Amsterdam zijn veel minder concreet dan die voor nieuw asfalt. Nieuw asfalt schept nieuwe vraag, terwijl het Openbaar Vervoer goed scoort en nog veel meer aan zou kunnen als de capaciteit aanzienlijk zou worden vergroot. Bijvoorbeeld met de voor Almere en Amsterdam zo belangrijke tweede OV-verbinding.’

De PvdAkan instemmen met het bereikte compromis in De Uitweg, maar dat neemt niet weg dat wij het voor Zuidoost beter zouden vinden als de weg geheel ondergronds zou worden aangelegd. ‘De uitweg is een compromis. Om te markeren dat Amsterdam ook water bij de wijn heeft gedaan en eigenlijk het liefst een volledig ondergrondse weg zou zien, vragen wij het college om tijdens de besprekingen met het Rijk deze variant met het oog op de leefbaarheid in Zuidoost namens Amsterdam in te brengen‘, aldus Reuten in de raad. De motie werd met steun van GroenLinks, SPen Amsterdam Anders/De Groenenaangenomen. Daarnaast kreeg de PvdA-motie die vraagt om een steviger pleidooi samen met Almere en de provincies voor een tweede OV-verbinding met Almere en spoedige inzet van de beschikbare rijksmiddelen voor de zogenaamde Zuiderzeelijn algemene steun.

Topsportcentrum in Amsterdam-Noord of Music Dome in Zuidoost
De PvdAvindt de door het college gevolgde procedure zeer rommelig, onhelder en niet voor herhaling vatbaar. De stukken die het college geleverd heeft zijn met elkaar in tegenspraak en er was verdeeldheid. De wethouders spraken elkaar onder meer in de commissievergadering tegen. Uit de stukken van het college wordt niet duidelijk hoe het college op basis van de eigen afwegingsnotitie heeft kunnen komen tot het besluit om eerst en alleen het initiatief voor de Dome in Noord een kans te geven.

Al eerder heeft de PvdAgewezen op de merkwaardige hantering van de criteria en het onzorgvuldig omgaan met bijvoorbeeld het net aangenomen Structuurplan. Tijdens de raadsvergadering stelde de PvdAvoor om gezien de onduidelijkheid en onhelderheid beide initiatieven een eerlijke kans te geven om – onder de door het college gestelde (financiële) voorwaarden – een sluitende business case te presenteren. Dit lijkt ons zorgvuldig en rechtvaardig. De steun van de SP, Amsterdam Anders/De Groenenen Mokum Mobielhielp de motie echter niet aan een meerderheid. 21 stemmen voor en 24 tegen.

Gebiedsspecifieke uitwerkingen exploitatie Openbaar Vervoer
Bij dit agendapunt werden twee moties aangenomen. Een motie van de drie coalitiefracties, mede ondertekend door Auke Bijlsma, vraagt het college te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van een regeling ‘Inkoop aanvullend vervoer voor Amsterdam’, waarmee andere ROA-gementen op dit moment al extra vervoer inkopen. Dit zou een uitkomst kunnen zijn voor plekken die door wijzigingen in de precieze lijnvoering (bijvoorbeeld lijn 6) minder goed bereikbaar zijn geworden. Een SPmotie die een zo optimaal mogelijk lijnnetwerk voor de tram mogelijk moet maken door intrekking van een te verlenen ontheffing werd eveneens aangenomen met steun van de PvdA.

Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg en Drugsoverlast en Verslavingsproblematiek
De PvdAis blij met meer balans tussen opvang en zorg aan de ene kant en repressie aan de andere kant. Manon van der Gardeprees ook de uitbreiding van het support-project, maar bij de uitvoering moet wel rekening worden gehouden met de komende evaluatie. Ook inzet op dagbesteding voor verslaafden die graag iets nuttigs willen doen en zo ook meer regelmaat en ritme krijgen is goed. ‘Maar al deze plannen moeten nu wel worden uitgevoerd. Daarmee wordt de overlast teruggedrongen, terwijl tegelijkertijd verslaafden kunnen rekenen op een menswaardig bestaan’, aldus Van der Garde.

Nieuwbouw Openbare Bibliotheek Amsterdam
Charlotte Riem Vissprak haar waardering uit over de inzet van het college voor de realisering van de nieuwe Openbare Bibliotheek. Riem Vis vroeg nog extra aandacht voor de toegankelijkheid van de bibliotheek voor gehandicapten. Wethouder Belliot zegde toe dat als er op dat vlak nog onvolkomenheden zijn daar uiteraard naar gekeken zal worden. De nieuwe bibliotheek komt op het Oosterdokseiland naast het voormalig PTT-gebouw dat overigens behouden blijft in een nieuw jasje.

Tippelzone Theemsweg

Fractievoorzitter Tjalling Halbertsmabenadrukte in zijn bijdrage dat het een groot en moeilijk dilemma is voor de hele PvdA-fractie. Belangrijke punten voor de PvdAop het gebied van zorg en opvang voor de prostituees en slachtoffers van vrouwenhandel na sluiting van de zone, legde Halbertsma vast in een motie. De burgemeester zegde naar aanleiding van de motie toe de raad zo vaak als nodig, maar in ieder geval eens per halfjaar, te informeren over de stand van zaken ten aanzien van de in de genoemde punten, en zo nodig met aanvullende voorstellen te komen.

Een grote meerderheid van de PvdA-fractie stemde uiteindelijk in met het voorstel om de zone te sluiten. Voor vier leden van de PvdA-fractie, Manon van der Garde, Herman Marres, Bouwe Olij en Thijs Reuten, viel de voor de hele fractie uiterst moeilijke afweging in dit ‘duivelse dilemma’ anders uit dan voor de andere leden van de fractie. De stemverhouding in de hele gemeenteraad was 30 voor sluiting en 15 daartegen.

Lees hier de motie over de Theemsweg

Rampenplan
Peter Klerksvroeg de burgemeester of er wel genoeg geoefend wordt? Daarnaast wilde hij graag een overzicht van de gehouden oefeningen. De burgemeester zegde de PvdA-veiligheidswoordvoerder een overzicht van geplande oefeningen toe. Klerks benadrukte dat hij ook graag achteraf wou willen horen of er nog problemen geweest zijn bij de oefening. Ook op dit punt zegde de burgemeester toe om de gemeenteraad te informeren over gehouden oefeningen en eventuele problemen.

Overige punten
Aan de orde kwam onder andere nog een notitie van de SPover de Thomas van Aquinokerk. De agenda van de raadsvergadering en de inhoud van de voorstellen kunt u tot enige tijd na de raadsvergadering terugvinden op www.amsterdam.nl

Motie 1 van Thijs Reuten

Motie 2 van Thijs Reuten
Motie Thijs Reuten de Dome