5 februari 2004

PvdA in de Gemeenteraad van 4 februari

PvdA in de gemeenteraad op 4 februari 2004

Raadsverslag nr. 9 door Thijs Reuten

over de PvdA-inbreng in de raadsvergadering.

De agenda van de tweede raadsvergadering van 2004 bevatte wederom een aantal bijzondere agendapunten.

Verklaring PvdA over aftreden wethouder Oudkerk
Fractievoorzitter Tjalling Halbertsmalegde namens de fractie een verklaring af over het aftreden van Rob Oudkerk. Voor hij dat deed las hij eerst een brief van Rob Oudkerk voor aan de gemeenteraad en iedereen daar omheen. Hij schreef onder meer: ‘De storm die ik heb geoogst blijkt een orkaan die nog steeds over mijn leven raast en dat is de enige verklaring voor het feit dat ik hier niet aanwezig kan zijn om afscheid te nemen van jullie. Dat doet pijn, want zo’n voorgelezen brief past niet echt bij mij’. De verklaring van Tjalling Halbertsmadie hij na de brief namens de PvdA-fractie aflegde is elders op de website van de PvdA na te lezen.

Lees hier de volledige tekst

Hoorzitting kandidaat wethouder Ahmed Aboutaleb
De gemeenteraad kon de maandag 2 februari door de PvdA-fractie gepresenteerde wethouderskandidaat tijdens een hoorzitting vragen stellen. Aboutaleb beantwoordde vragen over onder andere zijn gesprek met de LPF en zijn adviseurschap bij de Marokkaanse koning. Hij corrigeerde onjuistheden in de berichten in de krant over het adviseurschap, wat hij overigens al enige jaren niet meer bekleedt. Het adviseren tijdens een aantal sessies is overlegd met Buitenlandse Zaken en het was ook geen baan waarvoor hij geld kreeg. Over het gesprek met de LPF was Aboutaleb duidelijk. Na een gesprek – hij was nieuwsgierig waarom men met hem wilde praten, ondanks de van hem bekende opvattingen over het gedachtegoed van de LPF – stuurde hij binnen 24 uur een fax waarin hij schreef geen behoefte te hebben aan verdere gesprekken.

Abouatleb gekozen met 39 stemmen voor en 3 tegen

Aan het eind van de vergadering kreeg Ahmed Aboutaleb met 39 raadsleden voor, 3 tegenstemmen en 2 ongeldige stemmen zeer ruime steun voor zijn wethouderschap. De PvdA-fractie feliciteert Ahmed en wenst hem veel succes!

Mondelinge vragen

Manon van der Garde, PvdA woordvoerder zorg, stelde vragen over de strafrechtelijke opvang verslaafden (SOV) Berichten over het terugvallen in drugsgebruik van 26 van de 30 mensen die ooit een SOV-traject zijn gestart verontrusten de PvdA. De PvdA weet dat het project er niet primair voor is om deelnemers clean te krijgen – het gaat om het beheersbaar maken van het gebruik en het voorkomen van recidive – maar als de resultaten zo slecht zijn als wordt beweerd lijkt het een wel heel dure vorm van detentie. Wethouder Belliot was op 9 januari nog positief over het SOV-programma en de burgemeester pleitte voor uitbreiding. Van der Garde stelde enkele vragen over de berichten en vroeg met het oog op mogelijke uitbreiding een evaluatie van het SOV-project, met name van de derde fase waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Belliot zegde een evaluatie toe die snel naar de Raad komt en een notitie over de toekomst van het project.

PvdA raadslid Amma Asante stelde vragen over een incident waarbij een tienermoeder met kinderen uit de opvang zijn gezet. Asante diende over de kwetsbare groep tienermoeders eind vorige jaar al een raadsnotitie in. (Klik hier ) De wethouder antwoordde dat er ernstige problemen waren geweest bij de opvang van de bedoelde meisjes en dat een geboden alternatief is afgeslagen. Een vervelende situatie vond Belliot, maar ze gaf aan op dit moment niet te zien wat ze zou kunnen doen aan dit specifieke geval. ‘Er is voldoende infrastuctuur voor opvang in de stad’. Asante bestreed dat er voldoende opvang zou zijn en sprak de hoop uit dat de wethouder er toch serieus naar zou willen kijken, omdat deze meisjes nog steeds op straat zwerven. De wethouder zegde toe een kortdurend onderzoek te laten uitvoeren naar de huisvesting en opvang van tienermoeders om zekerheid te krijgen over het aanwezige aanbod.

Interpellatie asielbeleid

De interpellatie van de SP, GroenLinks, Amsterdam Anders/De Groenen en D66 ging over de zogenaamde pardonregeling van minister Verdonk. De indieners stelden dat de huidige regeling hardvochtig en inhumaan is. Ze willen dat het gemeentebestuur zich gaat inzetten om de Tweede Kamer ervan te overtuigen dat de regeling beter moet en dienden daartoe een motie in. De motie vraagt verder om in VNG-verband aan te kaarten dat daar wat Amsterdam betreft een brede discussie moet worden gevoerd, die leidt tot een nieuw en aanvullend standpunt rond een akkoord tussen het kabinet, de VNG en de G4.

Manon van der Garde voerde namens de PvdA het woord en benadrukte dat het hier weliswaar allemaal individuele gevallen betreft, persoonlijke drama’s, maar wel als gevolg van falend overheidsbeleid. ‘Het gaat over mensen’. Het is Rijksbeleid, maar Amsterdam zal als deze regeling wordt doorgevoerd moeten gaan meewerken aan de uitzettingen. ‘De mensen die dan ook in de illegaliteit verdwijnen komen we weer tegen bij de daklozenopvang en op straat’. De schrijnende problemen zijn dus voor rekening van in het bijzonder de grote steden. Van der Garde refereerde ook aan de inbreng van Klaas de Vries namens de PvdA Tweede-Kamerfractie, die veel kritiek heeft op de minister en ook verandering van de regeling wil. De PvdA steunde de motie, die darmee een meerderheid haalde.

Burgemeester Cohen antwoordde dat hij en zijn collega’s van de grote steden ook al hebben gezegd dat de brief van de minister onduidelijk is. Op deze manier is niet te zeggen of de grote steden, uit openbare orde overwegingen, wel aan alle uitzettingen kunnen meewerken. Er is op woensdag 4 februari namens de VNG, onder meer door burgemeester Cohen, overlegd met de minister. Cohen kon alleen zeggen dat het een constructief overleg was. Of dit in Den Haag ook zal leiden tot leiden tot wijziging van het beleid zal de komende week duidelijk worden. De Amsterdamse motie roept in ieder geval onomwonden op tot een ruimhartiger pardonregeling. De motie werd door de gemeenteraad aangenomen met alleen de stemmen van Leefbaar Amsterdam en 7 van de 9 leden van de VVD fractie daartegen.

Agendapunten Economische Zaken

Zati Yurdakul, woordvoerder Economische Zaken van de PvdA-fractie, legde twee stemverklaringen af over twee onderwerpen die voortvloeien uit PvdA-moties. Hij complimenteerde het college met de realisering van een fonds voor startende ondernemers in Amsterdam. Daarnaast sprak hij zijn vreugde uit over de snelle uitvoering van de motie Yurdakul inzake de vestiging van een starterscentrum/ondernemershuis in het oostelijke deel van Amsterdam. De PvdA is buitengewoon blij dat het starterscentrum voor ‘Groot Oost’ deze week officieel geopend wordt.

Notitie van het raadslid mevr. Bruines ‘Jeugd en armoede’

Manon van der Garde sprak instemmende woorden over de notitie en het preadvies. Zij ondertekende namens de PvdA een amendement van mevrouw Bruines op het preadvies over uitbreiding van de pilot op de consultatiebureau’s met signalering bij (een) schoolartsdienst(en) die door de GG&GD worden uitgevoerd.

Voordracht inzake de notitie GETZ: Hoe nu verder?

PvdA-cultuurwoordvoerder Charlotte Riem Vis complimenteerde het college met de stevige inzet om het Getz-project nu van de grond te krijgen. Wel maakte zij nog een opmerking over de ook al in de commissie Stedelijke Ontwikkeling besproken financiering van de exploitatie vanaf 2008 van het cultuurcluster binnen Getz. Voor de PvdA geeft het commitment aan het centrumgebied en het Getz-project als essentieel onderdeel van het Arena-gebied uiteindelijk de doorslag. Riem Vis benadrukte dat het wat de PvdA-fractie wel zo is dat in 2008 volgens de normale adviesprocedures over de dan voorliggende Kunstenplan-aanvragen voor de invulling van het cultuurcluster geoordeeld zal moeten worden. Thijs Reuten, woordvoerder Ruimtelijke Ordening, merkte naar aanleiding van kritische opmerkingen van het CDA over een ‘verkapte subsidie aan de cultuursector uit de grondexploitatie’ op, dat het zeer gebruikelijk is dat de stad, ook uit grondexploitaties, investeert in gebouwen met functies die geld kosten.

Wethouder Belliot gaf toe dat er een beetje een voorschot wordt genomen op het Kunstenplan 2009-2012. Zij stelde in lijn met de inzet van onder meer Charlotte Riem Vis voor expliciet op te nemen dat de exploitatiekosten moeten worden betrokken bij het Kunstenplan en dat tegen die tijd binnen de Kunstenplanprocedure een integrale afweging moet worden gemaakt. Dit wijzigingsvoorstel kon rekenen op steun van de raad. De SP en AA/DG stemden tegen de voordracht.