30 oktober 2003

PvdA in de Gemeenteraad van 29 okt.

PvdA in de gemeenteraad op 29 oktober 2003

Het gebruikelijke korte verslag van de inbreng van de PvdA in de raadsvergadering, door Thijs Reuten.

Mondelinge vragen en interpellaties
Er waren mondelinge vragen naar aanleiding van berichten over niet eerder bekende risico’s van de bodemsanering van het Shellterrein en over het rijverbod voor trams op de Vijzelgracht. Wethouder Stadig antwoordde met betrekking tot de bodemsanering dat in de raadscommissie van 22 oktober al is toegezegd dat de raad zo snel mogelijk zal worden geïnformeerd. Van der Horst hoopte over de verzakte trambaan later op de middag al meer duidelijkheid te hebben.

Verder waren er interpellaties over het jongste optreden van Oudkerk op AT5 en over de sloop van de Thomas van Aquinokerk. Over de kerk zei wethouder Belliot dat dit een besluit van het stadsdeel is geweest en dat de gemeente er niet over gaat. De rijks-monumentenprocedure is doorlopen en ze voelde er niets voor om nu op de valreep het stadsdeel tot de orde te gaan roepen. Charlotte Riem Vis, PvdA-cultuurwoordvoerder, ondersteunde de wethouder en benadrukte dat het een stadsdeelbevoegdheid is om deze beslissingen te nemen.

Agendapunten met korte bespreking of stemverklaring
Karina Schaapman, onderwijswoordvoerder van de PvdA, reageerde op het preadvies van het college van Burgemeester en Wethouders bij haar PvdA-notitie ‘Van behoefte aan scholen naar scholingsbehoefte’. Schaapman was tevreden met het overnemen door het college van veel en ideeën uit de notitie. Ze hamerde wel op de verdere uitvoering van de plannen die het college heeft overgenomen en op de afstemming met Den Haag.

Peter Klerks reageerde op de reactie van het college naar aanleiding van zijn PvdA-notitie ‘Houd de Brandweer paraat’. Hij bedankte het college en ging akkoord met de reactie op de notitie. Met betrekking tot de doorberekening van de kosten van uitvoering van taken wilde Klerks nog wel een duidelijkere stellingname van het college. Die kosten zouden wat de PvdA betreft moeten worden doorberekend door de stadsdelen via de leges. Over het zogenaamde benchmarken (vergelijken met een vergelijkbare organisatie) van de overhead-kosten (organisatiekosten, dus niet die van de dienstverlening van de Brandweer) ziet Klerks graag een concrete aanzet tegemoet.

Bij het agendapunt ‘Regeling bestuurlijke samenwerking coalitieprojecten in Amsterdam-Noord’ legde Thijs Reuten in een stemverklaring uit dat de PvdA nog steeds twijfels heeft over de omvang van het gebied waarover de bevoegdheden nu aan de gemeente worden overgedragen. De PvdA komt tot de conclusie dat het ‘gezien het feit dat het Dagelijks Bestuur van Noord en een ruime meerderheid van de stadsdeelraad zichzelf blijkbaar niet in staat acht een klein deel van het voorgestelde gebied zelf te ontwikkelen en vanwege de op z’n minst zorgelijke berichten rond het Shellterrein, misschien toch goed is de gebieden nu onder stedelijke verantwoordelijkheid te brengen’. In de commissievergadering had de PvdA voorgesteld om het Centrumgebied nog twee jaar buiten de bestuurlijke samenwerking te houden en dan te bezien of er inderdaad niets van terecht is gekomen. Het gebied zou dan zonodig alsnog kunnen worden toegevoegd aan de andere terreinen die onder stedelijke regie ontwikkeld zullen gaan worden.

Algemene en financiële beschouwingen
Namens de PvdA voerden Tjalling Halbertsma en financieel woordvoerder Lodewijk Asscher. De tekst van hun bijdrage kunt u elders op de site nalezen. (Gesproken woord geldt)

Klik hier voor de Algemene beschouwingen
Klik hier voor de Financiële beschouwingen

In de laatste vergadering voor het kerstreces zal de tweede termijn van de begrotingsbehandeling plaatsvinden en zal gestemd worden over de moties en amendementen die de gemeenteraadsleden tijdens de vergadering van 29 oktober en in de commissievergaderingen hebben ingediend. Op 6 november zal de afdelingsvergadering ook gedeeltelijk in het teken staan van de begrotingsbehandeling.

Herprofilering Stadhouderskade
Vanwege een potentieel zeer onveilige situatie in de buurt van het Rijksmuseum als de herprofilering voor dit deel van de Stadhouderskade ongewijzigd wordt uitgevoerd, hadden Marius Nijman (openbare ruimte) en Auke Bijlsma (verkeer) samen met GroenLinks en de SP een motie voorbereid. Daarin vraagt de PvdA om onderzoek naar alternatieven voor de profilering van de straat. De uitvoering van het project is urgent vanwege nieuwe rioolpersleidingen die in verband met de verplaatsing van de rioolzuivering niet kunnen wachten. Toch denkt de PvdA dat er tijd is om, in lijn met de behandeling van het onderwerp in de stadsdeelraad Oud-Zuid, voor de uiteindelijke inrichting van de straat met het oog op de veiligheid van vooral voetgangers en fietsers snel andere varianten uit te werken. De motie werd aangenomen met steun van alle fracties met uitzondering van Leefbaar Amsterdam.

De raadsagenda en alle stukken zijn te vinden op www.amsterdam.nl (klikken op ‘gemeente’ en dan ‘gemeenteraad’)