29 april 2004

PvdA in de Gemeenteraad van 28 april, een verslag

PvdA in de gemeenteraad op 28 april 2004

Raadsverslag nr. 13 door Thijs Reuten over de inbreng van de PvdA in de gemeenteraad.

Mondelinge vragen
Er waren onder meer mondelinge vragen over de Combinotram, de uitspraken van Van der Horst over tolwegen en de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat over de aanbesteding van gemeentelijke vervoerbedrijven

Actualiteit PvdA over islamitisch fundamentalisme


Fractievoorzitter Lodewijk Asscher maakte duidelijk waar de PvdA staat als het gaat om onverdraagzaamheid zoals gepropageerd door geschriften die de afgelopen tijd onder meer rond de Al Tawheed moskee opdoken. Klik hier om de hele inbreng in eerste termijn te lezen en de vragen van de PvdA aan het college.

Lees hier de bijdrage van Lodewijk Asscher in dit debat

Wethouder Aboutaleb maakte in zijn reactie, aansluitend bij zijn uitlatingen op TV en in de krant, nogmaals duidelijk waar hij staat. Hij zei zeer teleurgesteld te zijn over het antwoord van het Al Tawheed moskeebestuur op zijn brief. ‘Ze vonden dat ik moest ophouden met kakelen’. De PvdA-wethouder herhaalde, zoals hij het moskeebestuur ook geschreven had, dat de manier waarop de voorlieden van de Al Tawheed moskee zich keer op keer positioneren een hele gemeenschap in de verdediging drukt. Het veroorzaakt angst en heeft nadelige effecten voor de manier waarop we in Amsterdam met elkaar samen willen leven. Aboutaleb zei: ‘Wij schrikken niet van dode letters, opgeslagen op papier. Democratie heeft zich door de jaren heen veerkrachtig getoond en laat zich niet verkrachten’.

De wethouder zegde naar aanleiding van een wens van de PvdA toe, te komen met een uitwerking van de mogelijkheden om meer informatie bij elkaar te brengen, zodat bijvoorbeeld voor de beslissing over een subsidie al kan worden beoordeeld of een organisatie aanzet of oproept tot onverdraagzaamheid. Dit debat krijgt ongetwijfeld nog een vervolg.

Kijk t.z.t. op www.amsterdam.nl voor het volledige verslag van dit debat.


Resultaat onderhandelingen met UPC over een nieuw contract voor het kabelnetwerk
Mediawoordvoerder Charlotte Riem Vis sprak waardering uit voor de pogingen van het college om de deal te verbeteren. Maar de PvdA blijft zeer ontevreden over de stijging van het UPC-abonnementsgeld dat de Amsterdammers moeten betalen. Daarnaast is de PvdA niet onverdeeld gelukkig over de extra toezeggingen van UPC. ‘Er moet absoluut zekerheid zijn dat de gemeente de handen vrij houdt als het om aanleg van glasvezelnetwerken gaat. Daarnaast hebben we vragen bij de schuldsanering. Op zich goed dat UPC daar wat aan wil doen, maar dit geld moet ook echt ten goede komen aan mensen die het nodig hebben en niet aan Amsterdammers die om andere redenen dan schulden niet betaald hebben’. Riem Vis stelde ten aanzien van de procedure dat de PvdA hierop zeer indringend terug zal komen in de commissie Algemene Zaken naar aanleiding van de brieven van de burgemeester en de wethouder. Volgens de PvdA heeft het college in deze kwestie niet goed geopereerd en moet voorkomen dat we procedureel nog een keer in deze situatie terechtkomen.

De wethouder erkende dat de gevolgde procedure geen schoonheidsprijs verdient. Ze zei verder dat er op kleine punten nog aanpassingen worden gedaan, ‘maar de afspraken liggen er en daar kunnen we niet meer onderuit’. PvdA’er Riem Vis stelde in tweede termijn nog steeds niet enthousiast te zijn over het voorliggende resultaat, maar zei dat ‘nu het zo gelopen is dat het college dacht dit besluit te kunnen nemen, de PvdA kennis neemt van het voorliggende resultaat en schoorvoetend politieke goedkeuring geeft aan deze voordracht. Wij zijn er dus nog steeds niet blij mee maar het is niet anders. Op het principiële punt over het voorleggen van dit soort ingrijpende beslissingen aan de Raad komen wij zeker terug’.

Rapport commissie onderzoek rond screening Stichting Pre-Professionele Hulpverlening (SPPH)

P
vdA’ er Peter Klerks, die over de gang van zaken rond SPPH regelmatig vragen stelde en net als de SP geregeld bij het college aan de bel trok, memoreerde dat er in dit dossier een hoop is misgegaan. De onderzoekscommissie heeft dit in niet mis te verstane woorden vastgesteld. In de raadscommissie hebben de fracties het college hierover stevig aangepakt. Er zal nu mediation plaatsvinden over de afwikkeling van het dossier tussen de SPPH en de gemeente.

Manifest ‘Open de Achterdeur’ voor normalisering van de softdrugsmarkt

Woordvoerder Peter Klerks lichtte het manifest dat op initiatief van de PvdA door alle raadsfracties, met uitzondering van het CDA, is opgesteld en ingediend nog eens kort toe.
Het CDA hield een betoog dat vooral over de ‘voordeur’ ging en stelde eigenlijk het liefst van alle softdrugs verkoop af te willen. Nederland zou wat het CDA betreft een voorbeeld moeten nemen aan landen met een strengere drugswetgeving. Van verschillende kanten werd gewezen op het veel grotere aantal probleemgevallen in die landen dan in Nederland. Maar het manifest gaat dus over het reguleren van de aanvoer (de achterdeur) en het terugdringen van de criminaliteit uit de cyclus van productie, verkoop en consumptie. De burgemeester zegde toe, in de verwachting dat de raad het manifest zou aannemen, de opdrachten daarin aan het college uit te voeren. Alleen het CDA stemde tegen, hoewel die partij in de vorige periode een voorstel voor een vergelijkbaar experiment nog steunde.

Lees hier het manifest met alle reacties en vooral steunbetuigingen van andere gemeenteraden en fracties van verschillende partijen elders.

Vorming van een nieuwe Dienst Werk en Inkomen (DWI)
Na de uitgebreide commissiebehandeling maakte Rachid Jamari namens de PvdA-fractie nog een aantal opmerkingen en wilde hij nog antwoord op een aantal vragen. Zo wilde Jamari onder meer zekerheid over het Armoedebeleid. Dat blijft een belangrijk punt voor de PvdA en daarvoor moet een plan van aanpak komen in lijn met de PvdA-motie daarover. Ook vroeg Jamari om het op peil houden van de sociale activering en goede afspraken daarover met de stadsdelen en reïntegratiebedrijven. Jamari vroeg verder naar de mogelijkheden om onafhankelijk extern toezicht op de hele operatie en speciale aandacht voor ICT. Wethouder Aboutaleb beantwoordde de vragen en legde nog eens uit welke voorstellen en uitwerkingen er nog aankomen. Een motie van de VVD die leek te willen tornen aan de uitvoering van de sociale activering door de stadsdelen werd, nadat de interpretatie van wethouder Aboutaleb werd geaccepteerd (niet weghalen van taken bij de stadsdelen en inachtneming van het bestuursakkoord), met alleen de stem van AA/DG daartegen aangenomen. De PvdA stemde overigens net als een ruime raadsmeerderheid in met de plannen van de wethouder om te starten met de nieuwe dienst en de bijbehorende werkwijze.

Lees hier de inbreng van Rachid Jamari over de totstandkoming van de Dienst Werk en Inkomen in de raadscommissie.

Actieplan Ruim baan voor werk!


Het beleidskader voor de besteding van het geld ‘ter bevordering van creatieve, vernieuwende en stimulerende manieren om mensen aan het werk te helpen’ werd zonder verdere behandeling met algemene stemmen aanvaard. De plannen betreffen de uitvoering van een PvdA-motie (motie Asscher c.s.) waarmee in 2003 extra geld werd vrijgemaakt om de stijgende werkeloosheid tegen te gaan en Amsterdammers aan het werk te helpen.

Predadvies PvdA-notitie ‘Spreekt u al Nederlands? Meer, beter en sneller Nederlands leren.’

Woordvoerder diversiteit Amma Asante lichtte naar aanleiding van de reactie van het college op haar notitie over taallessen de belangrijkste punten nog eens toe. Ze diende ook een motie in waarin het college gevraagd wordt om naast het nog verder verruimen van het aanbod van taalcursussen ook beter toe te zien op de kwaliteit van de taallessen. Wethouder Aboutaleb zegde toe de motie uit te voeren, met de opmerking het punt van onafhankelijk toezicht op de kwaliteit van de lessen te betrekken te verwachten voorstellen hierover uit DenHaag. De motie werd met algemene stemmen aanvaard.