18 september 2003

PvdA in de gemeenteraad van 17 septemberPvdA in de gemeenteraad op 17 september


Zoals altijd weer een kort verslag van de inbreng van de PvdA in de raadsvergadering.

Bespreking van gevolgen Prinsjesdag voor Amsterdam


PvdA-fractievoorzitter Tjalling Halbertsma en Maarten van Poelgeest (GroenLinks) wilden het college aan de tand voelen over de gevolgen voor Amsterdam van de draconische bezuinigingen van het kabinet. Halbertsma complimenteerde het college met het eensgezinde optreden rond Prinsjesdag en de nu al bekende voorstellen van het college om de scherpe kantjes van het voor de werkgelegenheid en sociale zekerheid desastreuze beleid van de regering. Wel waarschuwde hij voor de klappen die in Amsterdam extra hard aankomen, omdat in tijden van oplopende werkeloosheid bijvoorbeeld ook de gesubsidieerde arbeid, de huursubsidie en de stedelijke vernieuwing hard worden getroffen. Halbertsma sprak net als Van Poelgeest de hoop uit dat het college er nog meer dan nu al gebeurt aan zal werken om door verschuivingen op de eigen begroting de kaalslag die Den Haag veroorzaakt te compenseren. De PvdA-fractievoorzitter sloot af met een oproep om niet zoals de regering zwartkijkerig te worden. ‘Dan praten we elkaar echt in de put en zo slecht gaat het ook weer niet met de stad’. Volgens de sociaal-democraat kan compensatie op de juiste plekken, zoals armoedebeleid, stedelijke vernieuwing en werkgelegenheid, Amsterdam er doorheen helpen.

Subsidieverstrekking

De financieel woordvoerder van de PvdA, Lodewijk Asscher, reageerde op een stuk van het college naar aanleiding van opmerkingen van de Rekeningencommissie over subsidieverstrekking en een motie over hetzelfde onderwerp. Asscher benadrukte dat de reactie van het college ook gevolgen kan en moet hebben voor de Algemene Subsidieverordening Amsterdam. De PvdA is niet voor centralisatie van de controle op subsidies, maar de aanvraag en afwikkeling van Europese subsidies moet wel centraal, wat onnodige problemen kan voorkomen. Tenslotte pleitte Lodewijk Asscher ervoor om de motie over het omgaan met subsidies zoals die bij de Voorjaarsnota 2003 is aangenomen, met voorstellen over de hantering van subsidiecriteria bij heroverweging van bestaande subsidierelaties, bij dit dossier te betrekken. Er moet dus nog wel het nodige gebeuren en de PvdA hoopt dat de nieuwe Algemene Subsidieverordening Amsterdam, die al enige tijd geleden is toegezegd, nu binnenkort komt.

Kiezen voor Amsterdam (Citymarketing)

Zati Yurdakul (PvdA-woordvoerder economische zaken) vroeg de wethouder naar de relatie van het rapport Kiezen voor Amsterdam (Citymarketing) met het economische stimuleringsprogramma Hermez. De twee nota’s zijn volgens de PvdA’ er nauw met elkaar verbonden. Doelstelling van de nota is versnippering in de promotie te voorkomen. Om te beginnen moet de gemeente daarom zelf het beleid goed afstemmen. De promotie van Amsterdam en met name de visievorming daarover, waaraan de nota een belangrijke bijdrage levert, steunt de PvdA overigens van harte.

Nota deelnemingenbeleid

Belangrijkste punt voor de PvdA als het gaat om overheidsdeelnemingen is de eerste vraag in het stappenschema van de nota: ‘Is er een publiek belang?’. Lodewijk Asscher stelde namens de PvdA dat deze vraag bij uitstek door de Raad behandeld moet worden. Wat hem betreft is het duidelijk dat de overheid een krachtige rol moet spelen bij de bescherming van burgers en voor hun essentiële voorzieningen. Kijkend naar bijvoorbeeld energieleverancier NUON gaat het dan om goede klachtenafhandeling en leveringszekerheid, om nog maar te zwijgen van veiligheidscontroles van gasaansluitingen. Dat de overheid hier helderheid moet scheppen is zonneklaar. Verschuilen achter een te klein (geworden) aandeel in bijvoorbeeld een energiebedrijf kan niet. Dan moet gezocht worden naar creatieve oplossingen. De PvdA is dan ook blij dat het college de mogelijkheid om het gemeente aandeel in een bedrijf te vergroten nu uitdrukkelijk in de nota heeft opgenomen. Asscher hoopt dat het college nu ook snel met een vervolgnotitie komt waarin de afzonderlijke deelnemingen echt aan de orde komen.

Adviesraden emancipatie en diversiteit


PvdA diversiteitswoordvoerder Amma Asante vroeg het college om na intrekking van de verordening op de adviesraden minderheden en de verordening op de emancipatie adviesraad nu ook snel de nieuwe adviesraad diversiteit en het stedelijke overleg diversiteit in te stellen. Asante complimenteerde het college met het voorstel en ging nog even in op de positie van de adviesraad. Aangezien de adviesraad ook de gemeenteraad adviseert lijkt het Asante niet meer dan logisch – en dit werd ook door de wethouder toegezegd – dat een voordracht voor de benoeming van de leden ook aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.

Nota sportstimulering 2003-2010


PvdA-raadslid Marius Nijman gaf in zijn bijdrage aan dat de PvdA de sportstimulering van harte steunt. Toch ziet Nijman te grote verschillen tussen stadsdelen en groepen jongeren voor wat betreft de deelname aan georganiseerd sporten. Dat is jammer en het lijkt de moeite waard om te proberen die stadsdelen waar minder dan 55% van de jongeren naar sportverenigingen gaat een extra inzet te doen. Nijman diende een motie in waarin hij het college vraagt om Jeugdsport in Beweging in de stadsdelen waar minder gesport wordt met 10% te verhogen.

Verhogen parkeernorm IJburg


Belangrijkste argument voor de PvdA om akkoord te gaan met een verhoging van de parkeernorm voor de eerste fase van IJburg is dat de verkoop van de huizen en daarmee de bouwproductie gestimuleerd kan worden. ‘Dat is belangrijk voor het succes van IJburg en voor het bestrijden van de woningnood in de stad’, aldus PvdA-raadslid Thijs Reuten. Met het meteen ook wijzigen van het bestemmingsplan voor de tweede fase ging de PvdA niet akkoord. ‘Dat gaat allemaal veel te snel, de eilanden liggen er nog niet eens en de precieze invulling is nog niet duidelijk’, zei Reuten. Een aangenomen amendement van PvdA, GroenLinks en SP schrapte dit voorstel uit de voordracht van het college. Op de eilanden waarvoor nu wel een iets hogere parkeernorm gaat gelden (eerste fase, nu in aanbouw) wil de PvdA wel voorkomen dat parkeerplaatsen worden gerealiseerd die niet nodig zijn. Een eventuele tweede plaats moet dus voor rekening van de ontwikkelaar of de koper van het huis zijn en op eigen terrein komen. Daarnaast stelt de PvdA als keiharde voorwaarde dat er niet meer den 0,5 plaats per woning in de openbare ruimte komt. Anders komen de kwaliteit van IJburg, de veiligheid en het spelen op straat in het gedrang. ‘Het beeld moet niet worden gedomineerd door blik op straat, dat willen we net als stadsdeel Zeeburg voorkomen.’ Over deze twee punten werd een PvdA-motie aangenomen. Daarnaast werd met steun van de PvdA een motie van Groen Links aangenomen die vraagt om onderzoek naar een autovrije wijk in de tweede fase van IJburg.

Klik hier voor het amendement en de motie van de PvdA.

Toekomstvisie Koninginnenacht


De PvdA kon kort zijn over dit onderwerp. Tjalling Halberstma legde de nadruk op het door burgemeester Cohen aangegeven gebrek aan capaciteit bij de politie. ‘Koninginnenacht heeft niet onze prioriteit, zeg ik heel eerlijk, maar los daarvan hebben de argumenten van de burgemeester ons ervan overtuigd dat we dit nu niet moeten doen’, aldus Halbertsma. De burgemeester betoogde naar aanleiding van het voorstel van VVD, GroenLinks, D66, LA, AADG en MM dat viering van koninginnenacht met ruimere sluitingstijden aan de vooravond van de gebruikelijke uitbundige Koninginnedagviering in Amsterdam een te groot beslag legt op de toch al beperkte capaciteit van politie en hulpdiensten in Amsterdam. De door voorstanders aangehaalde koninginnenachtviering in bijvoorbeeld Utrecht behelst volgens de burgemeester 10 buitentaps. In Amsterdam zouden er ruim 330 aanvragen voor buitentaps komen, wat aangeeft hoe grootschalig de viering mogelijk zou uitpakken. Doordat het CDA uiteindelijk steun gaf aan het voorstel haalde het een meerderheid. SP en PvdA stemden tegen.

Overige punten


Andere voorstellen waarover besloten is leidden niet tot veel discussie. PvdA’er Frank de Wolf maakte nog een korte opmerking bij het onderwerp over de AVI-west. De agenda van de raadsvergadering met een link naar de voorstellen kunt u tot ongeveer een week na de raadsvergadering terugvinden op www.amsterdam.nl

Thijs Reuten