14 juli 2004

Motie Reuten VJN ISV

Motie van de raadsleden Reuten c.s. inzake de Voorjaarsnota 2004 (ISV
Aan de Gemeenteraad
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:
De Raad,
Gehoord de discussie over de raadsvoordracht d.d. 25 mei 2004 inzake de Voorjaarsnota 2004 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 388);
overwegende, dat de voortgang van de Stedelijke Vernieuwing en het opknappen van oude wijken belangrijk is voor Amsterdam;
overwegende, dat de bezuiniging op het ISV grote gevolgen heeft voor de voortgang van met ISV-geld gefinancierde projecten;
Besluit:
1. 10 miljoen euro extra uit te trekken voor het ISV;
2. het zogenaamde sleutelbedrag voor de stadsdelen niet te korten;
3. het bedrag van 10 miljoen euro te dekken uit de incidentele ruimte voor 2005,
en gaat over tot de orde van de dag.
De leden van de Gemeenteraad,
M.J.A. Reuten
J.W.J. de Graaf
P.M. Buurma-Haitsma
M.P.C. van der Meer