Standpunten

Zoeken

Afval

Afval is niet meer van deze tijd. Als we het goed scheiden, kunnen we op termijn bijna alles hergebruiken. Verbranden is zonde, daar moeten we dus geleidelijk vanaf.

Lees verder

Airbnb

Vakantieverhuur - het verhuren van gehele woningen via commerciële sites als Airbnb -heeft de afgelopen jaren een toenemende hoeveelheid problemen veroorzaakt in Amsterdam. Woningen worden verdienmodellen. Huizenprijzen worden opgedreven. Overlast en drukte nemen toe en de sociale cohesie verdwijnt uit portieken en straten. We pleiten daarom al jaren voor beperking. Er komt een verbod op commerciële vakantieverhuur van volledige woningen, net als in steden als Berlijn en New York. Bed-and-breakfast en woningruil blijft wel mogelijk.

Lees verder

Amsterdam voor iedereen

Amsterdam mag geen inwisselbare westerse hoofdstad worden, zoals Londen of Parijs, waar alles alleen nog maar om geld lijkt te draaien. Wij willen dat alle Amsterdammers profiteren van het succes van de stad.

Lees verder

Arbeidsmarktdiscriminatie

Discriminatie op de arbeidsmarkt komt nog veel te vaak voor in Amsterdam. Dat vinden we niet acceptabel en blijven we hard bestrijden. In Amsterdam verdient iedereen een gelijke kans op de arbeidsmarkt. Inclusieve organisaties worden de norm. Bedrijven die hulp nodig hebben bij het ontwikkelen van een aanpak krijgen steun van de gemeente.

Lees verder

Armoede

Amsterdam bevindt zich in een periode van ongekende welvaart. Des te schrijnender is het dat er nog altijd kinderen zijn die in armoede opgroeien. Wij vinden dat elk kind moet kunnen meedoen - sporten, mee op schoolreisje, een keer naar het museum, een cadeautje op de verjaardag en een nieuwe winterjas. Ook in een arm gezin heb je daar recht op. Daarnaast leven steeds meer ouderen in armoede. Ze kunnen niet rondkomen van hun AOW. Ook veel oudere migranten hebben een AOW-gat en geen pensioen. Ondertussen weet slechts 60% van alle mensen die daar recht op hebben de weg naar het gemeentelijke armoedegeld te vinden. Jaar in jaar uit blijven miljoenen op de plank liggen. Daar gaan we een eind aan maken.

Lees verder

Auto’s in de stad

Zo’n 50 jaar was de auto koning in Amsterdam en was zijn dominante aanwezigheid in de openbare ruimte vanzelfsprekend. Maar met per jaar zo’n 10.000 nieuwe Amsterdammers en de miljoenen bezoekers en toeristen is de druk op onze openbare ruimte ondertussen immens groot. Gelukkig nemen we zelf steeds vaker de fiets en bezitten verhoudingsgewijs steeds minder Amsterdammers een auto. Zeker onder jongeren is autobezit niet populair.

Lees verder

Betaalbare huizen

Wij zijn trots op Amsterdam, de meest diverse stad van de wereld. Echter, gemengde wijken ontstaan niet vanzelf maar vergen politieke keuzes.

Lees verder

Bibliotheek

We hebben in Amsterdam de mooiste en modernste bibliotheken van het land. De helft van alle Amsterdammers maakt gebruik van de OBA, en 21% van alle Amsterdammers is lid. Een fantastische tegendraadse ontwikkeling is dat de OBA steeds meer buurtbibliotheken opent. We willen dat de bieb een belangrijke rol speelt als sociaal middelpunt in de wijk. Voor Amsterdammers die het niet al te breed hebben, moet de bibliotheek gratis zijn, ook bijvoorbeeld het gebruik van internet in de bieb. Zo kan de bibliotheek eenzaamheid helpen bestrijden.

Lees verder

Bijscholing en omscholing

Amsterdam is een bedrijvige stad met een groeiende economie. Onze bedrijven vragen om echte vaklieden. Zeker in bepaalde sectoren (het onderwijs, de techniek, de zorg) is een schreeuwend gebrek aan personeel. Het onderwijs moet bijdragen aan de oplossing van deze tekorten. Scholen en bedrijven moeten daartoe intensiever samenwerken. Werkloze jongeren moeten zo snel mogelijk terug naar de schoolbank en naar een mooie passende baan.

Lees verder

Criminaliteit

Amsterdam is al jaren een lichtend voorbeeld in de aanpak van criminaliteit. Die aanpak willen we vasthouden en uitbreiden.

Lees verder

Cultuureducatie

Alle Amsterdamse kinderen krijgen muziek- en cultuuronderwijs op school. Zo bereiken we alle kinderen van de stad en wordt cultuur een vanzelfsprekendheid voor alle Amsterdammers.

Lees verder

Cultuurhistorie

Amsterdam telt ruim 8500 Rijks- en gemeentelijke monumenten en een aantal beschermde stads- en dorpsgezichten. Het centrum is sinds 1999 beschermd stadsgezicht, de grachtengordel sinds 2010 zelfs UNESCO Werelderfgoed. Veel meer eretitels kunnen we niet bereiken. Des te groter het belang om deze historische waarden zorgvuldig te beheren voor volgende generaties.

Lees verder

Dak- en thuislozen

Dakloosheid komt helaas weer vaker voor in Amsterdam. Tijdens de financiële crisis zijn veel mensen hun huis kwijtgeraakt. Geen Amsterdammer hoeft op straat te slapen. De komende jaren willen we dak- en thuislozen versneld begeleiden naar een eigen woning.

Lees verder

Deeleconomie

Deeleconomie, platformeconomie en ICT bieden fantastische nieuwe kansen, maar onder het mom van innovatie ontstaat ook bedrijvigheid die schadelijk is voor Amsterdam en Amsterdammers. Denk aan maaltijdbezorgers die onverzekerd en onderbetaald door de stad fietsen, huizen die gaan fungeren als hotels en taxidiensten die zich niet aan de regels houden. We omarmen innovatie maar beschermen de stad ook tegen onwenselijke effecten.

Lees verder

Democratie van onderop

De PvdA wil dat bewoners zeggenschap hebben over hun stad en hun eigen buurt. Luisteren naar de mening van Amsterdammers moet de basis zijn van elke politieke keuze. We blijven de komende jaren radicaal kiezen voor het versterken van de directe democratie. En we willen een einde aan het kan niet/mag niet denken.

Lees verder

Dierenwelzijn

In Amsterdam wonen meer dieren dan mensen. Het is goed dat de afgelopen jaren meer aandacht is gekomen voor dierenwelzijn. Wie er oog voor heeft, ziet een rijkdom aan wilde dieren in de stad. We vinden het belangrijk dat onze kinderen opgroeien met respect voor dieren en de natuur. Het verbod op wilde dieren in het circus was een mooie stap. De komende jaren gaan we verder.

Lees verder

Discriminatie

De PvdA zal altijd vechten tegen racisme, discriminatie en andere vormen van uitsluiting. Overtuigd en openlijk racisme komt niet veel voor in Amsterdam.’ Veel groter is het probleem van onderhuidse, sluimerende vooroordelen. Ze leiden tot allerlei vormen van onbewuste discriminatie - niet zo bedoeld, maar pijnlijk voor degene die het treft en een ondermijning van het vertrouwen in de samenleving.

Lees verder

Drugs

Amsterdam hanteert al jaren een nuchter drugsbeleid. We bestrijden echte drugscriminaliteit en bevorderen de gezondheid. Zonder meteen iedereen te criminaliseren maken we ons wel zorgen over harddrugsgebruik onder jongeren.

Lees verder

Drukte

Als leukste stad ter wereld ontvangt Amsterdam 17 miljoen bezoekers per jaar. Binnen enkele jaren loopt dit naar verwachting op tot 25 miljoen gasten. We gunnen iedereen het genoegen van de schoonheid en de vrijheid van onze stad. Maar de vraag is of de stad die toeloop wel aankan. Toenemende drukte schaadt op termijn de aantrekkelijkheid van onze stad, voor bewoners én toeristen. Dat moeten we voor zijn. We streven naar een goede balans tussen wonen, werken en recreëren in alle delen van Amsterdam. We willen een einde aan de houding van laat-maar-waaien. Een stad in balans vereist duidelijke keuzes, een veelheid van maatregelen en continue sturing. Besturen is bijsturen waar nodig, want als je het loslaat gaat het de verkeerde kant op. Zo houden we Amsterdam een fijne stad voor iedereen.

Lees verder

Economie van de menselijke maat

Economisch gaat het Amsterdam voor de wind. Maar het gaat ons niet om de cijfers. Groei moet vooruitgang opleveren voor alle Amsterdammers: goed werk, meer welvaart, een gezondere leefomgeving en ja, ook een betere wereld. Bedrijven die daaraan bijdragen verwelkomen we met open armen. Grote banenmotoren als de Amsterdamse haven en Schiphol moeten zich zo ontwikkelen dat ze goed zijn voor de stad, het milieu niet onnodig belasten en extra banen opleveren.

Lees verder

Eenzaamheid

Op dit moment voelen 85.000 mensen zich ernstig eenzaam, en die groep groeit. Omdat wij dit niet kunnen aanzien, heeft de PvdA de afgelopen jaren de Amsterdamse aanpak eenzaamheid bedacht. Wijk voor wijk maken we plannen om eenzaamheid de stad uit krijgen, mensen gelukkiger te maken en daardoor meer mee te doen aan cultuur en (vrijwilligers-) werk. Het tegengaan van eenzaamheid wordt de komende periode onze prioriteit.

Lees verder

Energieneutraal

Het tijdperk van fossiele brandstoffen loopt op z’n eind. Ook Amsterdam moet op afzienbare termijn volledig over op schone energie. Nul op de meter in huis is bovendien goedkoper voor Amsterdammers. De initiatiefwet van de PvdA en GroenLinks uit 2016, waarin de overheid verplicht wordt om harder te werken aan het klimaat en daarover meer verantwoording af te leggen, is leidend. Samen met GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben we deze wet vertaald naar de lokale Amsterdamse situatie.

Lees verder

Energietransitie

In Amsterdam wemelt het al van de groene initiatieven van burgers en bedrijven. Vaak ontmoeten hun ideeën nog weerstand. Omdat we er juist trots op zijn dat Amsterdammers zelf aan de slag gaan, neemt de gemeente obstakels weg.

Lees verder

Fietsen

Veel Amsterdamse straten, in de oude binnenstad maar ook in de 19e eeuwse wijken, zijn te nauw voor de toenemende stroom van auto’s, vrachtauto’s fietsers en voetgangers. We zullen moeten kiezen en dat doen wij ook. We kiezen vóór fietsers en voetgangers. Bezoekers krijgen minder gelegenheid om met hun auto de stad in te komen. Parkeerplaatsen verdwijnen ten gunste van groen- en speelruimte.

Lees verder

Geestelijke Gezondheidszorg

Amsterdammers met een geestelijke beperking doen zoveel mogelijk mee aan de samenleving. We worden steeds ouder en daarom wordt dementie een alledaags verschijnsel. Tegelijkertijd zien we steeds meer verwarde mensen. Amsterdam dient liefdevol om te gaan met deze groepen. Buurtbewoners, wijkagenten en andere in de buurt actieve professionals gaan we meer vertrouwd met hen maken door training en bewustwording. Mensen met een psychiatrische aandoening en een verstandelijke beperking bieden we de kans om een zelfstandig leven op te bouwen in een eigen huis.

Lees verder

Gelijkheid man-vrouw

Het is bizar dat mannen en vrouwen nog steeds niet gelijk betaald worden voor gelijk werk. Wij nemen maatregelen om het salaris voor vrouw en man gelijk te stellen. Gelijk loon voor mannen en vrouwen is een strikte eis voor gemeentelijke subsidies en in aanbestedingstrajecten.

Lees verder

Gelijkwaardigheid

Amsterdam is een inclusieve stad, waar iedereen mag zijn wie hij of zij is. Artikel 1 van de Grondwet is de basis van ons samenleven. Iedere Amsterdammer is gelijkwaardig, ongeacht waar je geboren bent, wat je sekse of seksuele geaardheid is en wat de kleur is van je huid, of waarin je in gelooft.

Lees verder

Gemeentefinanciën

In financieel opzicht gaat het goed met Amsterdam. We hebben de crisisjaren achter ons gelaten. We kunnen weer vooruitkijken, en het wordt dan ook tijd te investeren in de stad. Juist in tijden dat het financieel goed gaat, willen we verstandige keuzes maken om de stad verder te verbeteren. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. En wie (veel) geld verdient aan de stad, gaat meer afdragen

Lees verder

Gemengd onderwijs

Onderwijs moet kansen bieden, talent ontwikkelen en het beste uit kinderen halen. Minstens zo belangrijk is de opdracht voor ons onderwijs om te verbinden. Op school leren we met elkaar samen te leven. De schoolklas en het schoolplein zijn de plekken om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. Helaas zien we steeds meer gescheiden werelden: kansrijk bij kansrijk en kansarm bij kansarm. Scholen zijn vaak een stuk meer gesegregeerd dan de buurten waarin ze staan. Veel ouders zoeken naar een goede gemengde school voor hun kinderen, maar kunnen die simpelweg niet vinden. We kunnen niet aan ouders alleen vragen om dit collectieve probleem zelf maar op te lossen. Daarvoor moeten we samenwerken. De PvdA vindt dat ontmoeting meer centraal moet komen te staan in het onderwijs. Dat begint op de voorschool en kinderopvang, die veel meer samen moeten optrekken, en zet zich door op de basisschool en in het voortgezet onderwijs.

Lees verder

Goed onderwijs

Een gelukkige stad is een emancipatiemachine, waarin iedereen hogerop kan komen. Kansengelijkheid begint bij goed onderwijs voor iedereen.

Lees verder

Groene gemeente

Als de gemeente van bewoners en bedrijven duurzame maatregelen vraagt, moet zij zelf het goede voorbeeld geven. We willen een cultuuromslag op alle vlakken en in iedere vezel van de gemeente-organisatie bereiken.

Lees verder

Grondbeleid

Ruimte is een schaars goed in Amsterdam - zeker gezien de vele woningen die we nodig hebben. Tegelijkertijd willen we het weldadige groen in de stad behouden: de parken, volkstuinparken, sportaccommodaties en de zogenaamde groene scheggen rondom de stad. Samen met de buurgemeenten, provincie en particuliere groenbeheerders zijn we daarom zuinig op de Hoofdgroenstructuur. Om toch meer woningen te kunnen bouwen moeten we streven naar het realiseren van meer woningen op de bestaande en nieuwe bouwlocaties. Met meer woningen per hectare kunnen we behalve het groen ook het behoud van andere voorzieningen veiligstellen. De compacte stad is ook een loop- en fietsstad. We geven radicaal meer ruimte aan fietsers en voetgangers.

Lees verder

Hoofdstad

Amsterdam heeft als hoofdstad een voorbeeldfunctie. We hebben in onze grote stad gewoon veel nieuwe initiatieven en progressieve ideeën. We willen graag dat de rest van Nederland meeprofiteert van het succes van Amsterdam, bijvoorbeeld door kennis te delen met andere gemeenten. En wij kunnen bij zo’n uitwisseling ongetwijfeld ook leren van de andere gemeenten. We willen daarbij ook het voorbeeld geven in de politiek: als we willen dat we elkaar ontmoeten in deze stad, moet de politieke cultuur ook veranderen door minder de nadruk te leggen op debat, en meer op dialoog.

Lees verder

Hulpdiensten

De politie, brandweer en andere hulpdiensten werken dagelijks in de frontlinie van onze stad. We tolereren niet dat onverlaten ze voor de voeten loopt. Tegelijkertijd verlangen we van onze beschermers dat ze zich blijven aanpassen aan de veranderende samenleving. Om de steun te kunnen blijven genieten van alle Amsterdammers weerspiegelen de diensten het veelkleurige karakter van onze stad.

Lees verder

Jeugdzorg

Vijfhonderd Amsterdamse kinderen staan op de wachtlijst voor jeugdzorg - dat zijn er vijfhonderd te veel. Maanden wachten op goede hulp verergert de problemen bij het kind. Daarom moeten de wachtlijsten in de jeugdzorg verdwijnen.

Lees verder

Kunst en cultuur

Amsterdam kent musea, theaters, monumenten en gezelschappen die over de hele wereld bekend zijn. Wij willen dat elke Amsterdammer hiervan geniet. We investeren in initiatieven die het beste van Amsterdam toegankelijk maakt voor elke Amsterdammer.

Lees verder

Leraren

Dankbaar zijn we dat Amsterdamse leraren elke dag weer klaarstaan voor onze kinderen. Ze verdienen daarvoor meer waardering. Het lerarentekort in Amsterdam loopt schrikbarend hard op. Naar verwachting komen we de komende jaren 500 basisschoolleraren tekort. Duizenden kinderen en honderden klassen hebben straks geen vaste meester of juf. Overvolle klassen en overspannen leraren zijn het gevolg. Dit is natuurlijk onacceptabel. Daarom gaan we gaan leraren op vele manieren ondersteunen. We gaan investeren in het werven en behouden van leraren voor het Amsterdamse onderwijs.

Lees verder

Lichamelijke beperking

Hoe mooi Amsterdam ook is, makkelijk is het er niet voor mensen met een beperking. Veel stoepen zijn onbegaanbaar door overdwars gestalde fietsen of andere obstakels. Het openbaar vervoer is lang niet altijd toegankelijk voor mensen in een rolstoel. Sinds 2016 is het VN Verdrag inzake mensen met een beperking van kracht. Tijd om grote stappen te zetten naar een inclusief Amsterdam, waar niemand zich beperkt hoeft te voelen.

Lees verder

Lokale democratie

In de afgelopen vier jaar zijn mooie en inhoudelijke gebiedsagenda’s ontstaan. Er is er volop geëxperimenteerd met bewonersinitiatieven en participatie. Wij nemen Amsterdammers serieus en gaan de plannen de komende jaren uitvoeren.

Lees verder

Luchtkwaliteit

Hoe schoner de omgeving, hoe gezonder en beter Amsterdammers zich voelen. Onze lucht is nog altijd te smerig, soms ook schadelijk. Wij willen zorgen voor schonere lucht in de stad, schonere grachten en kanalen en meer groen.

Lees verder

Mantelzorg en vrijwilligersinitiatieven

Met veel liefde en aandacht verzorgen mantelzorgers dagelijks duizenden chronisch zieke Amsterdammers. Zij verdienen alle waardering, erkenning en de best mogelijke ondersteuning. We willen voorkomen dat mantelzorgers opgebrand raken door de zorg die ze dagelijks bieden. Vrijwilligers (in alle verscheidenheid) zijn enorm belangrijk. We gaan meer investeren in het vinden en koppelen van vrijwilligers.

Lees verder

Monocultuur

Amsterdam heeft levendige buurten met een divers aanbod van winkels. Maar op sommige plekken lijkt de stad te verworden tot een kermis vol ticketshops, Nutella-, kaas- en wafelwinkels. Gedreven door het snelle geld, zonder liefde voor Amsterdam of het product. Bakkers, boekhandelaars, slagers en andere winkeliers worden steeds verder uit de stad verdreven door torenhoge huurprijzen. Dat kan anders. Straten als de Zeedijk laten zien dat actief reguleren helpt. Wat nodig is, is een overheid die samen met ondernemers proactief optreedt en ingrijpt op plekken waar ‘de markt’ faalt.

Lees verder

Nieuwkomers

Iedere derde Amsterdammer is geboren in één van de 180 landen die hier vertegenwoordigd zijn. Amsterdam heeft altijd nieuwkomers verwelkomd en zal dat blijven doen. Dat geldt zeker voor vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Nieuwe Amsterdammers moeten zich geaccepteerd voelen in de stad en dienen op hun beurt onze samenleving te accepteren.

Lees verder

Onderwijskwaliteit

Amsterdam heeft prachtige scholen en een divers aanbod. Traditiegetrouw bemoeien we ons flink met de kwaliteit van het onderwijs. We blijven werken aan goed onderwijs en rusten niet totdat alle scholen van uitstekende kwaliteit zijn. Dat is in eerste instantie de taak van directeuren en leraren. Die ondersteunen we waar nodig en mogelijk. Sommige scholen hebben een grotere uitdaging dan andere scholen omdat hun leerlingen minder meekrijgen van thuis. Deze zogenaamde focusscholen geven we extra geld, zodat ook hun leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen.

Lees verder

Ongelijkheid

De groeiende ongelijkheid in Amsterdam voelt en is onrechtvaardig. Dag in dag uit steken mensen hun talent en energie in hun werk - waarom worden ze dan zo ongelijk beloond? De zekerheid van werk en inkomen is oneerlijk verdeeld over Amsterdammers. De PvdA zou de PvdA niet zijn als we niet voor meer gelijkheid in beloning zouden strijden. Wij zetten ons in voor wie niet uit eigen keuze flexwerker of zzp’er is geworden en doorgeslagen flexiblisering op de arbeidsmarkt proberen we waar mogelijk te bestrijden. Wij komen op voor mensen die te weinig verdienen om rond te komen. We willen geen werkende armen. We willen geen kloof tussen modaal en rijk.

Lees verder

Openbaar vervoer

Op 22 juli 2018 is het zover. Dan gaat de Noord-Zuidlijn naar verwachting eindelijk rijden. Dan wordt meteen het hele reisschema van het openbaar vervoer in de stad omgegooid. Trams krijgen andere nummers en gaan soms compleet andere routes rijden. Dat wordt flink wennen en daarom zullen wij de omschakeling op de voet volgen. In ieder geval gaan we door met flink investeren in een sterk openbaar vervoernet, samen met onze regiopartners. Er zullen immers heel veel woningen bij komen de komende periode. En ook die nieuwe gebieden moeten goed bereikbaar zijn. Het openbaar vervoer moet overal fijnmazig en frequent zijn.

Lees verder

Passend onderwijs

Kinderen die extra zorg nodig hebben gaan zoveel mogelijk naar gewone scholen, met vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt. Als je zorg nodig hebt, krijg je dat in Amsterdam ook op school.

Lees verder

Prostitutie

De valse romantiek van de Wallen is zo langzamerhand wel doorgeprikt. Vrouwenhandel, gedwongen prostitutie en uitbuiting zijn onacceptabel in Amsterdam. Ook seksuele intimidatie heeft geen pas in onze stad.

Lees verder

Radicalisering

Radicalisering is zo bedreigend dat we het ons niet kunnen veroorloven op eieren te lopen. We noemen het beestje bij de naam en deinzen niet terug voor keiharde repressie als personen ontsporen. Toch geloven we in preventie, door het vergroten van het vertrouwen in de rechtsstaat. Om dit betrekkelijk nieuwe fenomeen goed te doorgronden, laten we ons goed informeren door professionals, wetenschappers en sleutelfiguren met een netwerk in de buurt.

Lees verder

Regels

Handhavers worden dag in dag uit voor van alles uitgemaakt. Wij hebben groot respect voor ze - onze drukke stad heeft nu eenmaal veel spelregels nodig. Oliedom van het college van D66, VVD en SP dat ze bezuinigt op handhaving. Dat draaien we volledig terug en we doen meer.

Lees verder

Regen

Of we het nu leuk vinden of niet, door klimaatverandering moeten we rekening houden met steeds meer zware regenval in de stad. Ondanks alle dijken, grachten en kanalen is Amsterdam een kwetsbaar gebied. Om overstromingen te voorkomen zijn extra maatregelen noodzakelijk.

Lees verder

Roze stad

In Amsterdam kun je hand in hand lopen met wie je wilt. Wie elkaar wil zoenen moet dat openlijk kunnen doen in onze liefdevolle stad. Niet voor niets werd in Amsterdam het eerste homohuwelijk ter wereld gesloten. Maar de afgelopen jaren zit de klad in de acceptatie van LHBTI’ers. ‘Homo’ is op school het meest gebruikte scheldwoord. Discriminatie en treiteren nemen toe. We moeten weer terug op de oude vertrouwde, verdraagzame koers.

Lees verder

Schiphol

Vijfhonderdduizend vluchten per jaar is meer dan genoeg. De overlast voor omwonenden heeft de kritische grens bereikt. Amsterdam beschikt over aandelen in Schiphol. We zitten daar niet voor spek en bonen, om alleen maar ja te knikken bij de voorstellen van de directie van de luchthaven. Amsterdam houdt vast aan haar deelnemingen en voert actief invloed uit op de bedrijfsvoering. Schiphol biedt veel werkgelegenheid, maar we zijn kritisch op de plannen voor verdere groei en zouden het liefst zien dat budgetvluchten uitwijken naar andere vliegvelden.

Lees verder

Schoon en smerig

Hoe schoner de omgeving, hoe gezonder Amsterdammers zich voelen. Onze lucht is nog altijd te smerig en vaak ook schadelijk voor onze gezondheid. Onze straten zijn de afgelopen vier jaar vervuild. Wij willen zorgen voor schonere lucht in de stad en onze longen en voor schone straten en meer openbaar groen. Als er minder auto’s op straat staan, komt er ruimte waar we met de buurt plannen voor kunnen maken. Te denken valt aan groen, fietsparkeren en speelplaatsen, bankjes en plekken om elkaar te ontmoeten: initiatieven die je plezier buiten vergroten. Bewoners en ondernemers worden in een vroeg stadium betrokken bij de (her)inrichting van de openbare ruimte in hun buurt.

Lees verder

Schulden

Bijna 30% van alle Amsterdammers kampt met schulden en die groep blijft maar groeien. Schulden kunnen levens compleet verwoesten, met dakloosheid en langdurige armoede tot gevolg. Mensen blijven vaak te lang met betalingsachterstanden zitten. Het is daarom van groot belang oplopende schulden in een vroeg stadium te signaleren.

Lees verder

Sport

Sporten is gezond en gelukkig sporten de meeste Amsterdammers regelmatig. De PvdA wil het succesvolle sportbeleid van de afgelopen jaren voortzetten. We gaan de drempels voor sport verder verlagen. Dit begint bij onze kinderen. Zij moeten kunnen sporten, ongeacht de het inkomen van hun ouders. Gelukkig is het aantal kinderen met overgewicht afgenomen, maar aandacht blijft nodig. Ook onder ouderen willen we de sportdeelname vergroten.

Lees verder

Studenten

Geen gemeente telt zoveel studenten als Amsterdam. Anders dan in de geijkte studentensteden is de charme van Amsterdam dat studenten hier gewoon onderdeel zijn van de stad. Ze doen vrijwilligerswerk, dragen menige culturele voorziening en zorgen voor de reuring die de stad nodig heeft. We investeren in studentenkamers en kamers voor andere Amsterdamse jongeren, en in starterswoningen. Het is zonde als al die kennis de stad verlaat.

Lees verder

Urban culture

Urban culture is een volwaardige loot geworden aan de stam van de culturele wereld. Het Amsterdam Dance Event is toonaangevend in de wereld. Amsterdam heeft tal van kleurrijke buurten waar we mogen laten zien wat de identiteit van een wijk is, zoals bij projecten als de Wijksafari van Zina Platform. Jongeren krijgen de ruimte om de kunst te maken die zij willen, met dans, rap, graffitikunst.

Lees verder

Veilig verkeer

De verkeersveiligheid in de stad neemt de laatste tijd weer af. Met name jonge kinderen op weg naar school èn ouderen zijn extra kwetsbaar in het drukke verkeer. Daarom moeten we meteen actie ondernemen.

Lees verder

Veiligheid

We beginnen met het goede nieuws. Amsterdamse buurten zijn veel veiliger dan pakweg dertig jaar geleden. Toch zien veel Amsterdammers waar het veiliger moet en kan. Een njet van gemeente, politie of woningcorporatie is dan frustrerend. Om iedereen in Amsterdam veilig zichzelf te laten zijn, gaan we deze attitude veranderen.

Lees verder

Vrachtverkeer

De opmars van pakketpost is niet te stuiten. Samen met ondernemers gaan we op basis van onderzoek van het AMS (Amsterdam Metropolitan Solutions) bouwen aan een slim en efficiënt nieuw bevoorradingssysteem. Grote zware dieselvrachtwagens bannen we uit de stad.

Lees verder

Water

De Amsterdamse grachten zijn ooit aangelegd als logistieke infrastructuur, naast stedelijke verfraaiing en waterberging. Die belofte van transportsysteem hebben de grachten nog altijd in zich. Ondertussen groeit het toeristische passagiersvervoer verder, met alle overlast voor bewoners van dien. Nieuwe vaargebieden in en om de stad wachten op ontsluiting en kunnen zowel de Amsterdammers zelf als de bezoekers nieuwe bestemmingen leveren.

Lees verder

Werk

In Amsterdam zitten 40.000 mensen in de bijstand. De meeste van hen kunnen en willen werken en bijdragen aan de samenleving. Dat gaan wij mogelijk maken. Wij gaan voor 10.000 extra banen in de komende periode. Met dat werk verrijken we Amsterdam op zoveel mogelijk vlakken.

Lees verder

Werkgevers en hun maatschappelijke taak

We zijn trots op de ondernemersgeest van de Amsterdammers. Ongelooflijk veel werkgevers leveren een belangrijke bijdrage aan de economie en het sociale weefsel van de stad. Wij willen hen steunen, maar verwachten ook dat zij hun rol voor de mensen in de stad pakken. Door economische en technologische ontwikkelingen neemt de snelheid waarmee bedrijven moeten veranderen in hoog tempo toe. We willen met de werkgevers werken aan de duurzame inzetbaarheid van alle Amsterdammers.

Lees verder

Woningmarkt

Onze woningvoorraad is beperkt. Daarom moeten we er extra alert op zijn dat huizen ook echt gebruikt worden om in te wonen. Huizen zijn niet bedoeld voor hotelexploitatie, speculatie of om beleggers rijker te maken. Om Amsterdam toegankelijk en betaalbaar te houden moeten we streng zijn tegen mensen en bedrijven die onze woningvoorraad misbruiken om er zelf beter van te worden.

Lees verder

Woonzekerheid

Op onze oververhitte woningmarkt lopen kwetsbare groepen grote kans het kind van de rekening te worden. De PvdA wil alle Amsterdammers woonzekerheid bieden. Daarom zijn goede woningen nodig die passen bij de verschillende levensfases die mensen doorlopen. En moet er plek zijn voor als het leven anders loopt dan gehoopt.

Lees verder

Zorg

Alle ouderen en (chronisch) zieken hebben recht op de zorg die ze nodig hebben. En wel van het allerhoogste niveau. Iedereen die een dagje ouder wordt, wil zo lang mogelijk thuis wonen. Daarvoor hebben we top-verpleegkundigen nodig - een prachtig beroep, maar we moeten het aantrekkelijker maken. Tegelijkertijd willen we dat er in Amsterdam genoeg verpleeghuizen zijn. De zorg daar heeft een sterke investering nodig.

Lees verder