18 december 2002

Slotbeschouwingen door L. F. Asscher

Slotbeschouwingen – 18 december 2002

Uitgesproken door Lodewijk F. Asscher, financieel Woordvoerder van de Gemeenteraadsfractie Amsterdam

Noot voor de pers: Alleen het uitgesproken woord geldt

Voorzitter!

In 2003 telt voor de PvdA het sociale resultaat. Zorg, onderwijs, veiligheid, wonen. Tijdens de financiële beschouwingen heb ik aangegeven dat mijn fractie de voorgestelde begroting op hoofdlijnen ondersteunt. Vandaag zullen we ons bezig houden met grote en kleinere details. In de wandelgangen van dit stadhuis wordt nog wel eens laatdunkend gesproken over de vele moties die onze Raad maakt naar aanleiding van de begroting. Ook dit jaar waren het er zeer vele, en woorden als motiecircus of motiebrij galmen dan ook door de gangen. Toegegeven, ook ik heb inmiddels gemengde emoties bij het woord motie. Toch zijn die kleine wijzigingen voor de kiezer, voor de Amsterdammer, soms van zeer groot belang. Het is dan ook met gepaste trots en een zekere plechtigheid dat ik hier aankondig dat de PvdA, na lang vergaderen, heeft besloten om motie 764 inzake een subsidie van 1200 euro aan de stichting poesievoetie te steunen!

De overige moties zal ik zo bespreken, maar eerst de bezuinigingen . In november spraken we hier over de plannen van het college maar liefst tien procent van de nieuwe financiële ruimte komend jaar te besteden aan de eigen gemeentelijke organisatie, bovenop de gebruikelijke bijstellingen voor onder andere inflatie en loonstijging. Wij van de PvdA vragen ons af of dát wel prudent financieel beleid is. Tijdens de financiële beschouwingen hebben wij dit naar voren gebracht en een motie ingediend om snel duidelijkheid te krijgen hoeveel er bezuinigd kan worden en waar. Collega van Poelgeest vroeg om een concreet bedrag, maar de wethouder wilde zich daar niet op vastpinnen. Dat zou onverstandig zijn.

En zie: wethouder Dales is óm. Zijn sinterklaasbrief kwam als een donderslag bij een weliswaar niet erg heldere hemel. Er moet maar liefst honderd miljoen euro structureel bezuinigd worden binnen de eigen organisatie. De verschrikte directeuren moeten maar zien hoe ze het geld gaan ophoesten. Hoe is dat bedrag eigenlijk tot stand gekomen? Dit kun je met een gerust hart een surprise noemen. Toch vragen wij ons af of de dreigbrief van de wethouder de beoogde resultaten gaat opleveren. Het heeft toch iets van “we vragen de kalkoen naar suggesties voor het kerstdiner”.

De Partij van de arbeid steunt de wethouder in zijn ambities te bezuinigen. Wij geven nu eenmaal voorrang aan burgers boven bestuurders. Niet eerst zelf als stadhuisbewoners allemaal een lcd schermpje, maar eerst de burgers aan de glasvezel helpen (zie motie 668 van Herman Marres). Niet eerst zelf een nog mooiere huisstijl, maar eerst de VMBO-scholen van een behoorlijke inventaris voorzien. Onze scholieren, onze Amsterdammers en onze ondernemers hebben dat nodig. En wel nu en niet in 2004 of nog later.

Daarom zullen wij ook samen met VVD, CDA en hopelijk met steun van anderen in deze raad met een gewijzigde motie komen wat betreft de bezuinigingen. Het gaat ons in die motie om een aantal belangrijke zaken. We willen dat het college bezuinigingsopties inventariseert voor een zeer ruim bedrag zodat de raad echt kan kiezen. En we moeten natuurlijk geen mensen aannemen in 2003 die we vervolgens in 2004 weer moeten ontslaan. Wat dat betreft is het belangrijk dat nu al wordt rekening gehouden met de komende bezuinigingen.

Ten derde willen we met deze motie nog eens benadrukken dat de raad bij de voorjaarsnota, de beslissing neemt over hoeveel geld er moet worden bezuinigd en hoeveel daarvan kan worden besteed aan nieuw beleid. Daarbij moet de Raad een afweging maken waarbij het vanzelf spreekt dat de PvdA zich sterk zal maken voor de programakkoordprioriteiten zorg, veiligheid onderwijs en wonen. Tenslotte vraagt deze motie de wethouder de resultaten van de doorlichtingsoperatie inzake de reserves af te ronden voor de voorjaarsnota zodat we de uitkomsten daarvan nadrukkelijk bij het debat kunnen betrekken. Daarmee kunt u motie 667 als ingetrokken beschouwen. De PvdA wil deze hele operatie gebruiken om de gemeente efficiënter te laten werken, Amsterdammers meer waar voor hun geld te bieden. Op het punt van de verbetering van de dienstverlening hebben we overigens een gewijzigde motie 704 inzake dienstverleningsstrategie van Herman Marres, ik zal die zo indienen.

Natuurlijk verwachten we van de wethouder ook dat hij naast de bezuinigingen ook kijkt naar de mogelijkheden de inkomsten van de gemeente te vergroten. Graag zien we ook wat dat betreft een inventarisatie van de mogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van de lokale belastingen. Ik citeer de sinterklaasbrief nog even: ‘geen heilige huisjes, geen taboes, geheel in de stijl van de nieuwe tijd.’ Daar zullen wij ons als raad op onze beurt aan moeten houden.

Maar voorzitter, we kunnen het niet alleen. Ook wij niet als centrale stad. Daarom is de PvdA blij dat er nu een bestuursakkoord met de stadsdelen ligt. Want samen met de stadsdelen moeten we de problemen op lossen. En het bestuursakkoord bevat veel goede voornemens. Wel moet me van het hart dat een aantal dingen toch nog in de lucht blijft hangen in het akkoord. Zo is de afspraak over het armoedebeleid dat er voor 1 januari 2003 een maatwerkafspraak komt met alle stadsdelen. Is dat een resultaat? Maar belangrijker is dat het akkoord geen scherpe afspraken bevat over de verantwoordelijkheid en rekenschap als afspraken onverhoopt níet worden nagekomen.

We moeten ook kritisch naar onszelf kijken. Is het tijd voor een kleinere gemeenteraad? Inmiddels kregen we hierover een rapport onder ogen van de Erasmus Universiteit met een gedeeltelijk antwoord op de vragen die de heer Halbertsma stelde tijdens zijn Algemene beschouwingen. In de conclusie van het rapport lezen we: ‘In dit geval bestaat er een extra reden om deze beslissing aan de gemeente zelf over te laten.’ De PvdA zal daarin het voortouw nemen en in het voorjaar komen met een raadsnotitie. Motie 634 trekken we in.

Ik kom op motie 668 over de financiering van de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Wij dienen een gewijzigde versie in waarin we tevens aangeven hoe de vrijkomende middelen besteed worden. Ik ga ervan uit dat de heer Dales nu niet de pot zal zijn die mij als ketel gaat verwijten dat ik zwart zie. Natuurlijk was het fraaier geweest als de bibliotheek geheel was gefinancierd ten tijde van het raadsbesluit. Maar dat is een erfenis waarmee we zullen moeten leren leven. In het geval van onze motie 668 spreiden we de betaling uit over zes jaar in plaats van vier. In dit bijzondere geval, bij een gebouw en instelling die bedoeld zijn voor de eeuwigheid kan dat wel lijden. Met de incidentele middelen die daardoor vrijkomen voorzitter willen wij samen met de coalitiepartners VVD en CDA- een aantal belangrijke zaken verwezenlijken.

Hierboven noemde ik al kort het glasvezelexperiment in Zeeburg, met deze motie komt ook twee miljoen extra vrij voor het onderwijs! Wij zien de VMBO als motor van de sociale mobiliteit. Het economisch belang van goed VMBO is onomstreden. Juist in een stad als Amsterdam is de behoefte aan goed opgeleidde beroepskrachten groot. De meest hardnekkige vacatures betreffen functies op MBO en HBO-niveau. Goed VMBO dient ook een sociaal belang. De huidige schoolpopulatie bestaat voor de overgrote meerderheid uit allochtone Amsterdammers die vaak nog onderaan de sociale ladder staan.

De PvdA vraagt om extra aandacht voor deze vorm van onderwijs. Imagoverbetering van het VMBO onderwijs is keihard nodig. Leerlingen werken momenteel met sterk verouderde apparatuur die niet meer aansluit op de technologie van het bedrijfsleven. Vandaag de dag zijn er leerlingen binnen het VMBO die les krijgen op een winkelkassa die in het bedrijfsleven niet meer te vinden is. Natuurlijk moeten ook het bedrijfsleven en de rijksoverheid bijdragen aan de noodzakelijke verbeteringen. Maar wij willen hiermee een eerste aanzet geven om het vernieuwde VMBO te laten slagen!

Voorzitter, omwille van de spreektijd zal ik niet al te uitgebreid stilstaan bij de overige moties. Ik hanteer daarbij de volgorde van de preadvisering. Ik concentreer mij op de moties van de PvdA fractie.

Stadig
Wonen is een belangrijke prioriteit voor de Partij van de Arbeid. De heer Olij heeft moties ingediend om de positie van huurders te versterken, om te zorgen voor voldoende doorstroming binnen huurwoningen en om eens te kijken naar de financiering van stadsdelen met veel stadsvenieuwing. Moties 597, 598 en 599 dienen wij gewijzigd in

Zorg en cultuur.
De PvdA heeft een motie ingediend voor het huis van de dans. Wij houden vast aan deze motie 649. Wij vinden dat er nu een belangrijke kans is dit huis voor de dans te realiseren en zo ook de dansdiscipline te verankeren in het Amsterdams cultuuraanbod. Eindelijk een plek waar dansers en choreografen uit alle windstreken elkaar kunnen ontmoeten. De zorg om het Muziektheater wordt door ons zeker gedeeld, maar wij zijn er van overtuigd dat het college met de middelen die hiervoor wel beschikbaar blijven een creatieve oplossing zal kunnen vinden.

Zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen in deze stad. We zijn dan ook blij dat wethouder Belliot in de commissie heeft toegezegd om nog voor de voorjaarsnota te komen met haar gezondheidsnota. Motie 650 kunnen we met een gerust hart intrekken.

De woningbouw stagneert, dus ook de bouw van aangepaste woningen voor ouderen. De PvdA vindt het van groot belang dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen en willen dat geld dan ook inzetten voor het bouwen van die woningen. Het afgelopen jaar is dat niet gelukt, maar het moet komend jaar wel lukken! Met onze aangepaste motie 651 beogen wij een deel van het overgebleven geld in te zetten voor ouderen.

Wethouder van der Haven verkeer enz.
Motie 609 van de heer Marres trekken wij in. De moties van de heer Bijlsma Wibautas over onder andere versnelde aanpak van de verkeersveiligheid en over de uitvoering van het masterplan Wibautas, nummers 699-701 handhaven we, motie 702 willen we gewijzigd indienen

Wethouder Financiën en EZ.
De heer Zati Yurdakul had een motie ingediend over stimulering van startende ondernemers, die trekken we in omdat we daarover klaarblijkelijk al eerder een motie hebben aangenomen, maar we zullen de uitvoering van die motie uit 1999 scherp controleren. Verder uitstel wordt niet getolereerd.

Over naar de commissie werk en inkomen. Wethouder Oudkerk, goedemiddag. De Partij van de Arbeid wil dat ook jongeren met weinig geld kunnen sporten. Dat kan via het Jeugdsportfonds waarvoor wij motie 592 indienden. Als u ons nu toezegt dat er € 200.000 naar het jeugdsportfonds gaat dan is motie 592 daarmee overbodig geworden en zullen wij die intrekken.

De PvdA heeft ook twee moties ingediend over de ID-banen. De eerste, nummer 635 van de heer Halbertsma trekken wij in, Dit voor de stad rampzalige onderdeel van het regeerakkoord heeft dit kabinet gelukkig stukje bij beetje bijgesteld. We handhaven wel motie 746 van mevrouw Asante omdat we graag een uitgewerkt voorstel van het college tegemoet zien hoe we die belangrijke banen ook in de toekomst kunnen behouden. Wel wil ik graag van de gelegenheid gebruik te maken om de wethouder te prijzen voor zijn inspanningen op dit gebied. Het lijkt erop dat die o zo belangrijke ID-banen voor Amsterdam behouden kunnen blijven!

Net als de SP dienden wij een motie in ten behoeve van een nationaal instituut voor slavernijgeschiedenis, dat is motie 747 van mevrouw Asante. Wij menen dat de komst van het nationaal instituut voor slavernijverleden en erfenis een verrijking (diversificatie) betekent voor Amsterdam op het gebied van cultuureducatie. Amsterdammers krijgen hiermee de mogelijkheid om kennis te nemen van de geschiedenis van de slavernij en zodoende meer te weten komen over hun eigen geschiedenis of de geschiedenis van mede-amsterdammers.

Rachid Jamari diende een motie in over de bestrijding van de armoede. Daarin ging het erom dat het aantal mensen die in armoede leven deze collegeperiode aanmerkelijk moet afnemen en dat het college nadrukkelijk gebruik moet maken van de Armoedemonitor. Deze Motie 698 kreeg tijdens de commissiebehandeling alsnog een positief preadvies, zo hebben wij begrepen.

Dan richt ik me nu even tot wethouder Maij.
Motie 593 wordt ingetrokken. Maar onze motie over de marathon wordt gewijzigd ingediend. Wij vinden dat er een grens moet zijn aan de periode die de marathon krijgt om een sponsor te zoeken. Als dat per april nog niet gelukt is, kan de 2 ton die ermee gemoeid is worden ingezet voor andere zaken. Aldus motie 646 van de heer Nijman. De PvdA heeft ook een motie ingediend om het Milieu Centrum Amsterdam in 2003 een incidentele subsidie te geven. Het gaat om motie 648 van de heer de Wolf. Wij willen die handhaven. Wij vinden dat uit oogpunt van bestuurlijk fatsoen noodzakelijk. Als het college echt principiële bezwaren houdt tegen de dekking zijn we bereid het dekkingsgedeelte te wijzigen en de dekking te laten komen uit de post “conferentie directeuren in schaal 16”, p. 362 punt 9 van de begroting.

Voorzitter, dit is het slot van mijn slotbeschouwingen. Op de moties van de andere partijen die nog niet aan de orde kwamen, zal ik zonodig ingaan bij stemverklaring. En voor diegenen die toch menen dat het motiecircus geneuzel is één geruststelling: de begroting 2003 bevat veel PvdA punten: Meer geld voor veiligheid, onderwijs, zorg en wonen!
————————–