1 oktober 2002

Schriftelijke vragen over UPC

Schriftelijke vragen naar aanleiding van de aanvraag tot surseance van betaling door UPC

Op grond van art. 18 van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad stellen de leden Asscher en Riem Vis (beiden PvdA) de volgende schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders.

  1. Heeft het College kennisgenomen van het voornemen van UPC surseance van betaling aan te vragen (zoals gemeld in het Financieel Dagblad 30-9-2002)?
  2. Kan het College aangeven of de surseance ook het bedrijfsonderdeel omvat dat de Amsterdamse kabeltelevisie doorgeeft?
  3. Hoe is de doorgifte van kabeltelevisie aan Amsterdamse huishoudens gewaarborgd in de huidige situatie?
  4. Hoe is de doorgifte gewaarborgd bij een eventueel faillissement?
  5. Kan het College aangeven of thans het terugkooprecht van de Amsterdamse kabel, zoals overeengekomen in het oorspronkelijke verkoopcontract van KTA, kan worden uitgeoefend door de gemeente Amsterdam?
  6. Zo niet, onder welke omstandigheden en op welke voorwaarden zou wel gebruik gemaakt kunnen worden van het recht op terugkoop?
  7. Zo ja, kan het College met redenen omkleed aangeven of het van plan is hieromtrent een voorstel aan de Gemeenteraad te doen toekomen en zo ja, op welke termijn de Raad dat voorstel dan tegemoet kan zien?

De leden van de Gemeenteraad,

L.F. Asscher en C.H.M. Riem Vis (beiden PvdA)