19 februari 2003

Schriftelijke vragen over het werven van vredesactivisten

Aan de Burgemeester ,

Op grond van artikel 18 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de Gemeenteraad, heb ik de eer namens de PvdA de volgende schriftelijke vragen te stellen.

  1. Heeft de burgemeester kennis genomen van het artikel ‘AIVD probeert vredesactivist te werven’ in het Amsterdams Stadsblad van 19 februari 2003?
  2. Is de weergave in bedoeld artikel van hetgeen de student politicologie Martijn van Tol is overkomen, inhoudelijk correct?
  3. Welke verantwoordelijkheid draagt de burgemeester als korpsbeheerder voor activiteiten van de Regionale Inlichtingen Dienst (RID), in het artikel abusievelijk aangeduid onder de oude afkorting ‘PID’?
  4. Is de burgemeester met de fractie van de Partij van de Arbeid van mening dat de organisatie van een vredesdemonstratie zoals deze zich op zaterdag 15 februari voltrok, geen legitiem onderwerp is voor bespionering door een overheidsdienst?
  5. Is de burgemeester met de PvdA-fractie van mening dat om die reden medewerkers van het korps Amsterdam-Amstelland geen bemoeienis moeten hebben met dergelijke heimelijke activiteiten tegen voornoemde beweging?
  6. Welke maatregelen zal de burgemeester nemen om herhaling te voorkomen?
  7. Is de burgemeester bereid om een beleidslijn aan de Raad voor te leggen ter afbakening van het terrein waarop medewerkers van de RID van het korps Amsterdam-Amstelland zich mogen bewegen?

Het lid van de gemeenteraad,

P.P.H.M. Klerks