7 oktober 2002

PvdA wil dat NUON aan Amsterdamse klanten denkt i.p.v. aan buitenlandse investeringen

De PvdA Amsterdam is van mening dat bij gemeentelijke deelnemingen het publieke belang voorop dient te staan. Raadslid Lodewijk Asscher vraagt Wethouder Dales (VVD) dan ook in hoeverre de gemeente Amsterdam het aandeelhouderschap heeft aangewend en zal aanwenden om de belangen van de burgers te behartigen. Volgens Asscher moet Amsterdam als aandeelhouder niet streven naar winstmaximalisatie en vergroting van marktaandeel maar naar veel betere dienstverlening, klantenservice en een adequate afhandeling van klachten van consumenten bij een zo laag mogelijke prijs.

In het jaarverslag van Nuon, dat donderdag 5 september aan de orde komt op de raadscommissie financiën, vallen de omzetstijging (22%) en de winststijging (19%) op. Deze stijgingen van omzet en winst waren niet mogelijk zonder de enorme inspanningen op het gebied van acquisities en fusies. Nuon is bovendien erg tevreden met hun nieuwe medewerkers ‘… met een commerciële en internationale achtergrond’. Maar zijn dit ook mensen die oog hebben voor de belangen van de gebruikers van klanten in Amsterdam en andere Nederlandse steden?

Wethouder Dales (VVD), als wethouder verantwoordelijk voor het beheer van het aandelenpakket van Amsterdam, is blijkens een begeleidende brief bovendien geenszins van plan om zich bezig te houden met klantvriendelijkheid en klachtafhandeling. De PvdA vraagt zich af hoe dit valt te rijmen met een opmerking eerder in de brief dat onder het beheer van het aandelenpakket van een gemeentelijke deelneming wordt verstaan ‘… het behartigen van het (strategisch en publiek) belang van de gemeente’.

In een naderend wetsvoorstel worden de bevoegdheden voor aandeelhouders uitgebreid. De Amsterdamse PvdA wil dat wethouder Dales (VVD) in het licht van dit naderende wetsvoorstel de invloed in de aandeelhoudersvergadering aan gaat wenden ten gunste van de gewone klant. Blijkens het jaarverslag is Nuon van plan om ook dit jaar weer flink te groeien in het buitenland. De PvdA wil dat de wethouder zich bij NUON eerst sterk maakt voor kwaliteit van dienstverlening en dan pas voor verdere acquisities. In dat kader dient voorkomen te worden dat de buitenlandse ambities Nuon in dezelfde val als KPN zullen lokken.

Lodewijk Asscher

Telefoon: 0641378897