26 november 2002

PvdA steunt Amsterdams initiatief

PvdA-fractie steunt principe van initiatiefstelsel, maar plaatst ook kanttekeningen

De spreiding van macht is van oudsher een sociaal-democratische ambitie: al in 1903, bijna honderd jaar geleden, kwam de SDAP met het eerste voorstelvoor het volksinitiatief in de Nederlandse geschiedenis. Onder meer vanuit deze emancipatiegedachte staat de gemeenteraadsfractie van de Partij van de Arbeid positief tegenover het voorstel om in Amsterdam een initiatiefstelsel in te voeren. Wij menen dat het een stimulering kan betekenen van het politiek debat en een verlevendiging van de politieke cultuur in onze stad. De fractie beijvert zich om de gemeentepolitiek op straat te brengen en meer burgers betrokken te krijgen bij de beleidsvorming in hun stad. Wij gaan graag de discussie aan in de raadszaal, maar ook in kroegen, op scholen, in buurthuizen en in kantines. Naar wij hopen zal het Amsterdams Initiatief er vooral aan bijdragen dat jongeren en minderheden zich meer met politieke vraagstukken gaan bezighouden.

Bij ons enthousiasme voor het initiatiefstelsel plaatsen we vanuit het oogpunt van bestuurlijke zorgvuldigheid wel enige kanttekeningen. In het recente verleden is in Amsterdam leergeld betaald toen per referendum het betaald parkeren in de Spaarndammerbuurt werd afgeschaft. Een chaos op straat was het gevolg, en na herhaalde vechtpartijen en andere rottigheid kwamen er stapels handtekeningenlijsten bij het stadsdeel binnen om zo snel mogelijk weer betaald parkeren in te voeren. De PvdA-fractie voelt er om die reden niet voor om regelgeving rond de plaatselijke belastingheffing tot onderwerp van referenda te maken. Wij willen graag de komende weken met de initiatiefnemers in debat over een weloverwogen opzet van het Initiatief, om te voorkomen dat een goed plan aan kinderziektes ten onder gaat. Ook het achterwege laten van elke opkomstdrempel roept bij de PvdA-fractie aarzelingen op: een referendumstelsel waarin met enkele duizenden stemmen een omstreden maatregel kan worden ingevoerd zal in de stad al snel aan geloofwaardigheid inboeten.

De PvdA-fractie ziet goede kansen voor het initiatiefstelsel en zal een voorstel in de Raad ondersteunen, mits voorzien van de waarborgen zoals hier omschreven.