20 februari 2003

PvdA doet voorstellen voor Amsterdamse economie

SPEECH ZATI YURDAKUL (PVDA)

Over de economie van Amsterdam

Uitgesproken op de vergadering van de raadscommissie financiën en economische zaken, 20 februari

We staan vandaag stil bij de stand van de Amsterdamse economie. Uit onze analyse blijkt dat er een aantal problemen tegelijk spelen. Nederland heeft te kampen met een slechte conjunctuur, maar ook met een slechte structuur van de economie. De lonen zijn te hoog en de groei van het arbeidsaanbod stagneert.

Voor Amsterdam komen daar nog eens een paar specifieke problemen bij. Vergeleken met de rest van Nederland zijn de Amsterdamse cijfers voor de economie relatief slecht. Uit de regionale bedrijfsenquête van de Kamer van Koophandel blijkt dat de werkgelegenheid, winstgevendheid en ondernemersvertrouwen zich in Amsterdam slechter hebben ontwikkeld dan in de rest van Nederland.

Ik snap dan ook niet dat de wethouder zich op 29 januari in het Parool zo positief uitliet over de veerkracht van de Amsterdamse economie, die groter zou zijn dan in de rest van Nederland. Weliswaar is de economie van Amsterdam sterk gediversificeerd, maar is de Amsterdamse mix wel de optimale mix?

Uit de bedrijfsenquêtes over de jaren 2001 en 2002 blijkt hoe de Amsterdamse economie reageert op een conjuncturele dip. De winstgevendheid in de bouw was het grootst, maar de omzet daalde het hardst. Hoe kan dit?

De werkgelegenheid in de dienstensector ontwikkelde zich positief, terwijl de omzet daalde. In de industrie was dit andersom: een stijging van de omzet en een daling van de werkgelegenheid. De werkgelegenheid in de transportsector is al jaren constant. Is het dan wel verstandig om in bioscoopreclames mensen aan te sporen in de industrie te gaan werken en te investeren in de haven als gemeentelijke overheid? Volgens mij niet.

Er zijn andere knelpunten in de Amsterdamse economie die met voorrang om aandacht vragen. Zo kent Amsterdam van de vier grote steden het laagste percentage starters. En dit terwijl startende bedrijven essentieel zijn om de werkgelegenheid op peil te houden, zodat veel Amsterdammers met lagere opleiding hierdoor aan de slag kunnen, allochtone starters in het bijzonder.

Een groot probleem is het vinden van een geschikte bedrijfsruimte. Dit geldt voor alle kleine ondernemers. Daarom opperen wij in onze notitie wat ideeën om het startersbeleid en de problemen met betrekking tot de huisvesting van kleine ondernemers te verbeteren. Graag een reactie.

Verder bleek uit onze analyse dat de groei van het arbeidsaanbod zich ongeveer gelijk ontwikkelt als landelijk, ondanks de stagnerende woningbouw. Dit komt omdat de pendel toeneemt. Maar het arbeidsaanbod vertoont een kwalitatieve mismatch: teveel lager opgeleiden en te weinig hoger opgeleiden.

Daarom is het van des te groter belang dat er aan een volgend probleem iets wordt gedaan.

Dat is het feit dat beroepsopleidingen en bedrijfsleven met de rug naar elkaar toe staan, om het plastisch uit te drukken. Om deze situatie te verbeteren hebben we in de begrotingsbehandeling reeds 2 miljoen euro vrijgemaakt om de inventaris van VMBO-scholen beter te laten aan sluiten op de ondernemerspraktijk. Maar er is meer nodig. Hiermee bedoelen wij meer plannen op beroepsopleidingen beter op de bedrijfspraktijk aan te laten sluiten.

De plannen omtrent het project Campus Nieuw-West kunnen helpen. Eén van de onderdelen van dit project is het les geven op scholen in de omgeving door de werknemers uit het naburige bedrijfsleven. Dergelijke initiatieven moeten door de hele stad worden uitgerold en als er aanvullende financiering nodig is, moet de gemeente hiervoor zorgen.

Een ander probleem voor veel ondernemers zijn de administratieve lasten. We moeten in Amsterdam een operatie starten waarbij elke regeling voor ondernemers op zijn relevantie wordt getoetst. Doel is de gemeentelijke regelgeving terug te brengen en te beperken tot het hoogst noodzakelijke.

De PvdA-fractie is erg geïnteresseerd in de mening van de andere fracties en de wethouder op de hier genoemde punten en de economische problemen in het algemeen.

We hopen op een vruchtbare samenwerking in het zoeken naar oplossingen, want de urgentie van de problemen verdient niet minder.

DISCUSSIENOTITIE PVDA-FRACTIE OVER DE ECONOMIE VAN AMSTERDAM