17 januari 2003

Nuon zet hulpbehoevende wanbetaler in de kou

Nuon zet hulpbehoevende wanbetaler in de kou

PvdA eist actie van aandeelhouder B&W

De PvdA-fractie heeft bij monde van Manon van der Garde en Lodewijk Asscher vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders over energieleverancier NUON. De raadsleden vinden dat de gemeente de verantwoordelijkheid moet blijven nemen voor de levering van energie en een adequate dienstverlening aan de inwoners van Amsterdam. Nuon moet gewezen worden op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid bij het abrupt afsluiten van de stroom bij hulpbehoevende wanbetalers.

De PvdA-fractie maakt zich al een tijdje zorgen over de situatie op de energiemarkt. Eind 2002 waren er al enkele stroomstoringen in Amsterdam die de stad in duisternis hulden. Maar ook de dienstverlening is beneden peil. De klachten over de energieleverancier stapelen zich op. Aanleiding voor de schriftelijke vragen was de noodklok die diverse hulpverleningsinstellingen luidden over het directe afsluiten van de energie bij mensen die oud, gehandicapt of in de war zijn. Het gevolg is dat tientallen hulpeloze Amsterdammers ineens geen stroom meer krijgen met alle gevolgen van dien.

Ook de Amsterdamse ombudsman kan weinig doen met alle klachten over Nuon. In 1999 heeft de ombudsman met Nuon afgesproken dat er een goede klachtenregeling zou komen. Dit is echter nooit gebeurd.

De PvdA vindt het vreemd dat Nuon zich bezighoudt met voetbalverenigingen en buitenlandse deelnemingen, terwijl service aan de klanten en betrouwbare energieleverantie niet gewaarborgd wordt.

Van der Garde en Asscher vinden dat Nuon haar maatschappelijke verantwoordelijkheid moet nemen. De raadsleden willen van het College van B&W horen wat het als aandeelhouder kan en wil doen om de kwaliteit van de dienstverlening van Nuon te bevorderen.

Schriftelijke vragen van het raadslid mevr. Van der Garde cs inzake Nuon.

De Schriftelijke vragen

De PvdA-fractie maakt zich al een tijdje zorgen over de ontwikkelingen op de energiemarkt. De stabiliteit van het aanbod lijkt te verminderen. Eind vorig jaar waren er bijvoorbeeld enkele stroomstoringen in Amsterdam. Ook in de media is de laatste tijd aandacht voor de energiebedrijven. De PvdA-fractie vindt echter dat de gemeente ook na het opgaan van de energiedistributie in het Nuon een verantwoordelijkheid heeft voor de inwoners van de stad.

In het najaar heeft de PvdA vragen gesteld over de borging van het publieke belang bij gemeentelijke deelnemingen, in het bijzonder bij Nuon. De wethouder Financiën heeft in die commissie aangekondigd met een beleidsnotitie te komen in december 2002. Deze is nu aangekondigd voor later dit jaar. In december heeft de PvdA vragen gesteld in de commissie Zorg over de directe afsluiting door Nuon bij mensen die oud, gehandicapt of geestelijk in de war zijn. De wethouder Zorg meldde dat de gemeente hier niets aan kan doen. De PvdA is het daar niet mee eens. De gemeente heeft immers nog altijd 9% van de aandelen in het Nuon, naast andere overheden.

Vanuit verschillende invalshoeken (zorg, onderhoud, klachten en maatschappelijke verantwoordelijkheid) wil de PvdA-fractie vragen stellen aan het college.

1. Is het college met de PvdA-fractie van mening dat de gemeente ook nu een verantwoordelijkheid heeft over de energiemarkt voor de inwoners van de stad?

2. Via de GG&GD is ons ter ore gekomen dat mensen die schulden hebben bij Nuon zonder pardon worden afgesloten. Dit leidt in tientallen gevallen tot schrijnende situaties per jaar. Kan het college als aandeelhouder een rol spelen om Nuon te wijzen op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid?

3. Zo ja, hoe denkt het college te kunnen bewerkstelligen dat Nuon Amsterdamse hulpverleningsinstellingen, zoals Vangnet & Advies, informeert bij de dreiging tot afsluiten in schrijnende gevallen.

4. Al jaren komen er klachten over Nuon binnen bij de ombudsman. Helaas is het voor de ombudsman moeilijk om concreet iets aan deze klachten te doen. In 1999 hebben de ombudsman en het energiebedrijf afspraken gemaakt over een klachtenregeling.

Welke garanties zijn afgegeven voor een verbetering van de klachtenafhandeling door Nuon?

5. Kan het college Nuon aanspreken om een goede klachtenregeling voor de Amsterdamse inwoners te vragen?

6. Welke garanties zijn er voor een continuïteit in de stroomvoorziening aan alle Amsterdammers?

7. Op welke wijze geeft het college invulling aan de behartiging van het publieke belang bij de deelneming in Nuon?

9. Heeft het college afspraken met de andere (overheids-)aandeelhouders over de door het bedrijf na te streven prioriteiten?

10. Is het college het met de PvdA eens dat Nuon eerst service aan de klanten en een betrouwbare energieleverantie dient te waarborgen voordat aan acquisities en buitenlandse deelnemingen wordt gedaan?

11. Is het college het met de PvdA eens dat gestreefd zou moeten worden naar de terugkeer van een loket of callcenter voor Amsterdammers, opkosten van Nuon?

De leden van de gemeenteraad,

Manon van der Garde (PvdA)

Lodewijk Asscher (PvdA)