18 april 2003

Moties structuurplan

Nr. *.

Amendement van de raadsleden M.J.A. Reuten c.s. inzake het Structuurplan (Amstel I / Weespertrekvaart)

Amsterdam, 16 april 2003.

Aan de Gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over de voordracht van Burgemeester en Wethouders van 27 maart 2003 inzake het Structuurplan (Gemeenteblad afd 1, nr 128);

Overwegende,

dat het gebied Amstel I / Weespertrekvaart zich uitstekend leent voor transformatie van stedelijk bedrijventerrein naar stedelijk wonen/werken;

dat voor deze locatie gezien de gunstige ligging in de stad een stedelijke invulling met hoge dichtheden woningbouw, gemengd met voorzieningen en bedrijvigheid voor de hand ligt;

Besluit:

 • in te stemmen met het transformeren van Amstel I / Weespertrekvaart tot grootstedelijk wonen/werken en daarbij een zo groot mogelijk aantal woningen te realiseren;

 • de tekst op pagina 57 laatste bolletje van Deel I Het Plan te wijzigen in: realisering van een zo groot mogelijk aantal woningen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De leden van de Gemeenteraad,

M.J.A. Reuten, B.C.J. Olij, M. van Poelgeest, J.L. Bakker

(Te behandelen op 16 april 2003).

Nr. *.

Motie raadsleden M.J.A Reuten c.s. inzake het Structuurplan (Almere Tweelingstad)

Amsterdam, 16 april 2003.

Aan de Gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over de voordracht van Burgemeester en Wethouders van 27 maart 2003 inzake het Structuurplan (Gemeenteblad afd 1, nr 128);

Overwegende,

dat zowel historisch als geografisch Almere tweelingstad is van Amsterdam;

dat de ontwikkeling van Almere, in het bijzonder de bijdrage die deze ontwikkeling levert aan de bouwopgave voor de regio, van groot belang is voor Amsterdam en de hele Noordvleugel;

dat een snel groeiende stad als Almere door sterke partners op basis van gelijkwaardigheid gesteund moet worden bij het uitgroeien tot een complete stad;

dat de verstoorde woon-werk balans, zoals aangegeven in het Structuurplan, in samenwerking met Almere sterk verbeterd moet worden en dat in het belang van de regionale bereikbaarheid daarnaast de verbindingen met Almere versterkt moeten worden;

Besluit:

 • het college te vragen zo spoedig mogelijk met de resultaten van De Uitweg te komen;
 • het college te vragen samen met Almere op te trekken richting het Rijk en zich in te spannen voor verbetering en vergroting van de Openbaar Vervoer-capaciteit tussen Amsterdam en Almere,

en gaat over tot de orde van de dag.

De leden van de Gemeenteraad,

M.J.A. Reuten, B.C.J. Olij, M. van Poelgeest, J.L. Bakker

(Te behandelen op 16 april 2003).

Nr. *.

Motie raadsleden M.J.A Reuten c.s. inzake het Structuurplan (Georganiseerd Overleg Sport)

Amsterdam, 16 april 2003.

Aan de Gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over de voordracht van Burgemeester en Wethouders van 27 maart 2003 inzake het Structuurplan (Gemeenteblad afd 1, nr 128);

Overwegende,

dat voldoende mogelijkheden voor veld- en buitensport voor Amsterdam belangrijk zijn;

dat sportvelden en accommodaties daarnaast redelijk over de stad verspreid moeten zijn en in ieder geval voor kinderen voldoende sportterreinen per fiets bereikbaar moeten zijn;

dat ook sportterreinen zo intensief en efficiënt mogelijk benut moeten worden met het oog op de schaarse ruimte in de stad;

Besluit:

Het college te vragen:

 • in overleg met de Sportraad een ‘Georganiseerd Overleg ruimtelijke ontwikkeling Sport en recreatie’ (GOS) in te stellen, bestaande uit vertegenwoordigers van sportclubs, sportparken, scholen, ambtenaren van de centrale stad en de stadsdelen en de raad hierover een voorstel te doen;
 • het GOS te verzoeken

 • te rapporteren over de sportcapaciteit in de stad;
 • voorstellen te doen voor het beter benutten van de op dit moment al intensief gebruikte sportparken door realisering van meer kleedkamers, WeTra (wedstrijd-trainings) velden en kunstgrasvelden en door slim combineren van zaterdag- en zondagbespeling;
 • mogelijke overcapaciteit in delen van de stad, maar ook tekort aan sportterreinen in andere delen precies aan te geven, zodat daar bij toekomstige ruimtelijke plannen rekening mee kan worden gehouden

 • in overleg met de stadsdelen een werkplan op te stellen ten behoeve van de verbetering en betere benutting van bestaande sportterreinen op basis van de voorstellen van het GOS;

en gaat over tot de orde van de dag. De leden van de Gemeenteraad,

M.J.A. Reuten, B.C.J. Olij, I.M.D. Nijman, M. van Poelgeest

(Te behandelen op 16 april 2003).

Nr. *.

Motie raadsleden J.B. Goring, J.W.J. de Graaf en M.J.A. Reuten inzake het Structuurplan (Middenmeer Noord)

Amsterdam, 16 april 2003.

Aan de Gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over de voordracht van Burgemeester en Wethouders van 27 maart 2003 inzake het Structuurplan (Gemeenteblad afd 1, nr 128);

Overwegende,

dat de komst van een NS-station Watergraafsmeer van groot belang is voor de ontwikkeling van het Science Park;

dat om dit station mogelijk te maken het wellicht noodzakelijk is op het huidige sportterrein Middemeer Noord woningen te bouwen;

dat in het geval deze situatie zich voordoet de capaciteit om te sporten op peil moet blijven;

dat Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer heeft aangegeven bereid te zijn met alternatieve woningbouwlocaties te komen;

Besluit:

In te stemmen met het beslispunt van de voordracht over Middenmeer Noord onder de voorwaarden:

 • dat alleen woningbouw zal plaatsvinden als dit aantoonbaar noodzakelijk is voor de komst van NS-station Watergraafsmeer;
 • dat indien woningbouw noodzakelijk blijkt, het mogelijk is alleen de voor het bereiken van de gewenste vervoerswaarde benodigde woningen te bouwen;
 • dat de overige geplande woningen (tot 1400) dan elders in het stadsdeel gerealiseerd moeten worden;
 • dat Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer tot 1 januari 2004 de tijd krijgt om alternatieve locaties aan te dragen om de niet voor de komst van het NS-station noodzakelijke woningbouw te realiseren;
 • dat die alternatieve locaties nog niet in de thans geïnventariseerde plannen mogen zitten, zulks ter beoordeling aan het college van B en W en de Gemeenteraad;
 • dat als in geval van noodzakelijke woningbouw de capaciteit voor sport ontoereikend wordt, dit gecompenseerd zal worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De leden van de Gemeenteraad,

J.B. Goring
J.W.J. de Graaf

M.J.A. Reuten

(Te behandelen op 16 april 2003)

Nr. *.

Amendement van de raadsleden M. van Poelgeest c.s. inzake het Structuurplan (Marine etablissement)

Amsterdam, 16 april 2003.

Aan de Gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over de voordracht van Burgemeester en Wethouders van 27 maart 2003 inzake het Structuurplan (Gemeenteblad afd 1, nr 128);

Overwegende,

dat het Marine etablissement op dit moment uitsluitend gebruikt wordt als bedrijventerrein, hoewel er in grootstedelijk kerngebied ook gewoond mag worden (tot 60%) en er meer dan 15% voorzieningen zijn;

dat het terrein van het Marine etablissement zich gezien de ligging in de binnenstad uitstekend leent voor ontwikkeling van een gemengd gebied met een aanzienlijke hoeveelheid wonen;

Voorts overwegende,

dat Defensie flink moet bezuinigen en concentratie van Marineactiviteiten geld oplevert;

dat de Marine zoveel mogelijk hoort te zitten waar de vloot ligt (in Den Helder);

Besluit:

de kaartkleur van het Marine etablissement te wijzigen van grootstedelijk kerngebied naar stedelijk wonen/werken en de kaart en de tekst van het Structuurplan dienovereenkomstig aan te passen,

het college te vragen bij ruimtelijke planvorming rekening te houden met daadwerkelijke realisering een gemengd gebied zoals aangegeven op de plankaart en alert te zijn op mogelijkheden voor verplaatsing van Marinefuncties en de ontwikkeling van woningbouw op deze plek,

en gaat over tot de orde van de dag.

De leden van de Gemeenteraad,

M. van Poelgeest
M.J.A. Reuten
B.C.J. Olij

J.L. Bakker

(Te behandelen op 16 april 2003)