18 april 2003

motie fca 16 apr

Motie raadsleden B.C.J. Olij c.s. inzake het Structuurplan (Food Center Amsterdam/ Markthallenterrein)

Amsterdam, 16 april 2003.

Aan de Gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over de voordracht van Burgemeester en Wethouders van 27 maart 2003 inzake het Structuurplan (Gemeenteblad afd 1, nr. 128);

Gehoord de discussie over de raadsnotitie ‘Inzake de kwaliteit en toekomst van het Food Center Amsterdam’van de heren Olij, Reuten en Zati Yurdakul (Gemeenteblad afd 1, nr. 129);

Gelezen de in opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders door de Dienst Ruimtelijke Ordening gemaakte Quick Scan Markthallenterrein (maart 2003);

Overwegende:

Dat het College van Burgemeester en Wethouders op 11 maart 2003 op basis van de Quick Scan Markthallenterrein heeft besloten af te zien van een gehele of gedeeltelijke verplaatsing van het Food Center Amsterdam;

Dat de informatie uit de Quick Scan Markthallenterrein onvoldoende is om op basis daarvan te besluiten dat verplaatsing van het Food Center Amsterdam wel of niet haalbaar en betaalbaar is;

Dat de Quick Scan geen antwoord geeft op de belangrijkste vraag: Heeft het Food Center Amsterdam op de huidige plek toekomst?;

Dat aanvullend onderzoek gewenst is om tot een weloverwogen besluit te kunnen komen over de toekomst van het Food Center Amsterdam op de huidige of een andere locatie, en dat daarmee voorkomen wordt dat de locatie van het Food Center Amsterdam met enige regelmaat door de gemeenteraad ter discussie wordt gesteld;

Dat het voor de toekomst van het Food Center Amsterdam van belang is dat er mogelijkheden zijn om te investeren en uit te breiden en daarbij aandacht wordt besteed aan de individuele mogelijkheden van de betrokken ondernemers;

Dat de synergetische voordelen van een geconcentreerde vestiging van bedrijven in de food sector op een locatie die dichtbij de binnenstad is gelegen blijven bestaan;

Dat het wenselijk is de ondernemers de zekerheid te bieden dat ongeacht de uitkomst van het onderzoek de komende vijf jaar nog geen sprake zal zijn van een daadwerkelijke verplaatsing van het Food Center Amsterdam;

Dat het wenselijk is het aanvullend onderzoek plaats te laten vinden in goed overleg en in samenwerking met de betrokken ondernemers en hun vertegenwoordigers (bedrijvenvereniging, Kamer van Koophandel en Midden- en Kleinbedrijf) de gemeente en het stadsdeel;

Besluit:

  1. Het College van Burgemeester en Wethouders, en in het bijzonder de wethouder Economische Zaken, te verzoeken in samenwerking met het betrokken bedrijfsleven en het stadsdeel Westerpark onderzoek te doen naar de economische kansen en toekomstmogelijkheden van voortzetting van het Food Center Amsterdam op de huidige locatie;
  2. Het College van Burgemeester en Wethouders, en in het bijzonder de wethouder Economische Zaken, te verzoeken in samenwerking met het betrokken bedrijfsleven en het stadsdeel Westerpark onderzoek te doen naar de economische kansen en toekomstmogelijkheden van een nieuw modern Food Center Amsterdam op een alternatieve locatie;
  3. Het College van Burgemeester en Wethouders, en in het bijzonder de wethouder Ruimtelijke Ordening, te verzoeken in samenwerking met het betrokken bedrijfsleven en het stadsdeel Westerpark onderzoek te doen naar de mogelijkheden een nieuw en modern Food Center te realiseren in de Vlothaven of de Minervahaven;
  4. Het College van Burgemeester en Wethouders te verzoeken de genoemde onderzoeken uiterlijk 16 april 2004 gereed te hebben;
  5. Het College van Burgemeester en Wethouders te verzoeken, in afwachting van de definitieve besluitvorming over de toekomst van het Food Center Amsterdam, geen nieuwe of herziene huur- of erfpachtcontracten af te sluiten met een looptijd die de datum 16 april 2008 overschrijdt;
  6. Het College van Burgemeester en Wethouders te verzoeken de definitieve onderzoeksopdrachten ter kennisname te sturen aan de raadscommissies Financiën en Economische Zaken en Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer.

De leden van de Gemeenteraad,

B.C.J. Olij, M.J.A. Reuten, Zati Yurdakul, M. van Poelgeest, J.L. Bakker