De Samenwerkingsafspraken: Volkshuisvesting in Amsterdam

4 maart 2024

Helaas zitten we al veel te lang in wooncrisis. Dat merk je in heel Nederland en zeker ook in Amsterdam. Voor de PvdA is er een vanzelfsprekende oplossing: meer volkshuisvesting. In het kader van de aanpak Volkshuisvesting hebben we in Amsterdam zogenaamde samenwerkingsafspraken, die worden gemaakt tussen corporaties, huurders en de Gemeente. De nieuwe samenwerkingsafspraken die zullen gelden t/m 2027, lagen vorige week in de gemeenteraad voor.

Onze fractievoorzitter Lian Heinhuis reageert: “het is goed dat er realistische afspraken zijn gemaakt met de corporaties, al kan ik natuurlijk niet gelukkig worden van het feit dat er nog steeds sociale huurwoningen verkocht zullen worden.”

Binnen de huidige afspraken zijn op ons verzoek strengere afspraken gemaakt met betrekking tot verkoop, maar er, kunnen nog steeds sociale huurwoningen worden verkocht, wel onder voorbehoud, in gebieden waar de sociale woonvoorraad al laag is. Dit is nog altijd noodzakelijk, omdat de corporaties geen financiële ruimte hebben om deze woningen te verduurzamen en tegelijkertijd nieuwe woningen bij te bouwen. Maar deze woningen, zullen dus feitelijk nooit meer in de sociale voorraad terug komen, nadat ze zijn verkocht.

Lian: “Ik heb begrip voor de financiële situatie van de corporaties, maar het laat voor mij vooral zien dat het systeem op deze manier failliet is. We komen terecht in een neerwaartse spiraal, waarbij corporaties wel woningen bijbouwen, maar de huidige voorraad niet op peil kunnen huiden, kwalitatief en kwantitatief. Dat moet anders en daarom hebben we de wethouder nog een aantal suggesties gedaan, die door de raad zijn aangenomen, om corporaties hun breed volkshuisvestelijke taak weer te kunnen laten vervullen”

De moties die zijn ingediend, aangenomen en waar de wethouder dus gehoor aan zal moeten geven, zien precies daarop toe. Zodra de financiële positie van de corporaties verbetert, zullen er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden, waarin de prioriteit wordt gegeven aan het vergroten van de voorraad sociale huur in de stad. Daarnaast moet er meer naar de lange termijn gekeken worden, omdat het huidige model niet werkt. De samenwerkingsafspraken gelden nu t/m 2027, maar in die termijn kan geen systeemverandering plaatsvinden. Daar moet wel over worden nagedacht en onderzoek naar worden gedaan.

Afsluitend licht Lian toe: “wonen is een recht, in Nederland en in onze hoofdstad, en raakt aan de essentie van je bestaan, je geluk en de mogelijkheid om jezelf te kunnen zijn. Wij blijven ons hard maken voor toegang tot betaalbare en goede woningen voor alle Amsterdammers, want Amsterdam is een stad voor iedereen. Wat we de afgelopen jaren hebben gezien, is dat vanuit het Rijk te veel aan de markt is overgelaten, maar de markt heeft niet geleverd. Corporaties moeten weer meer slagkracht krijgen en als Gemeente moeten we weer meer grip krijgen op de voorraad, zodat volkshuisvesting weer de norm is. Zodat we met elkaar de sociale huur weer koesteren en we van Amsterdam de onverdeelde stad maken die zij altijd is geweest.”