12 april 2002

College-akkoord 2002-2006

ALLEEN HET RESULTAAT TELT

Amsterdam heeft een nieuw stadsbestuur. PvdA, VVD, en CDA hebben afspraken gemaakt om de stad met elan en daadkracht te besturen. Afspraken om resultaten te boeken op tal van terreinen waar Amsterdam verbetering verdient. En dat is ook meteen de belangrijkste afspraak met de stad zelf.
We gaan niet meer eindeloos praten, of analyseren, nee, we gaan het simpelweg doen. We gaan uitvoeren wat we beloven, we benoemen de resultaten, en zijn daar op voor iedereen aanspreekbaar.

Om te beginnen: Amsterdam moet en zal veiliger worden. Paal en perk stellen aan de overlast en criminaliteit, om te beginnen met die van jongeren. Een openbaar vervoer waar je je weer prettig in voelt, je eigen buurt weer beleven als veilige plek, dat is ons doel. We gaan dat bereiken door conducteurs op alle trams, veiligere stations, het aanpakken van wapenbezit, voor elke wijk een veiligheidsplan, meer toezicht in de stad. Agressie en geweld, of dat nou plaatsvindt in het verkeer, in het uitgaansleven, of thuis: zo kan het niet langer. Amsterdam maakt een vuist tegen agressie en geweld, vooral ook gericht op het voorkómen daarvan.

In Amsterdam staat niemand aan de kant. Iedere cliënt van de sociale dienst wordt begeleid naar werk. Als dat echt niet lukt, dan zorgen we ervoor dat iemand in elk geval weer deelneemt aan de samenleving door vrijwilligerswerk, cursussen, of dagbesteding. We kijken scherp wie ons, en de cliënten daarbij het beste product levert, de sociale dienst of andere organisaties.
De miljoenen die op de plank liggen bij de sociale dienst, en die maar niet terechtkomen waar het hoort, bij de minder draagkrachtige Amsterdammers, zijn ons een doorn in het oog. Korte metten maken met alle papieren rompslomp, dus alles mogelijk maken om het geld te krijgen waar het hoort. Gezinnen met kinderen, waar de armoede extra pijnlijk is, hebben daarbij onze prioriteit.

In de buurt alle zorg dichtbij de hand, toegankelijk voor iedereen, op een plek waar mensen uit de buurt elkaar kunnen ontmoeten, dat willen we bereiken. Alcoholmisbruik, en alle ellende in de stad die het veroorzaakt, effectief bestrijden. Ouderen en gehandicapten moeten volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. De positie van vrouwen die in de knel zitten, in de prostitutie, thuis, onder dreiging van geweld, moet worden verbeterd. In Amsterdam leven veel mensen aan de rand van de samenleving. Zwervers, junks en psychiatrische patiënten moeten veel beter worden opgevangen. Het gemeentebestuur trekt hier de teugels fors aan. Opvangorganisaties moeten beter samenwerken, hulpverlening moet worden verbeterd, en we hebben meer geld uit Den Haag nodig om zelf onze problemen op te lossen.

Het is onacceptabel dat kinderen vanaf hun vroegste jeugd blijvend op achterstand staan. De taal- achterstand van allochtone kinderen en volwassenen moet worden weggewerkt, anders kunnen we de integratie wel vergeten, en mist een grote groep straks de aansluiting in de maatschappij, en op de arbeidsmarkt. De situatie op de Amsterdamse scholen is nog niet op orde. De huisvesting, het onderhoud, de faciliteiten voor leerkrachten en leerlingen, we moeten krachtig investeren in de kwaliteit van de voorzieningen. Ook het onderwijs zelf verdient een impuls: alle Amsterdamse scholen moeten de gemiddelde cito-score kunnen halen, een enorme opgave, maar essentieel voor de stedelijke samenleving van morgen. We bouwen twee VMBO scholen extra, en willen ervoor zorgen dat de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs wordt verbeterd. Er komt een nieuwe openbare bibliotheek zodat iedereen gelijke toegang heeft tot kennis en informatie. Schooluitval, verzuim, eerste tekenen van kinderen die het spoor kwijt raken. We moeten ze in de kraag vatten voor het laat is.

Alle Amsterdammers moeten kunnen sporten. We willen een breed sportaanbod bieden, in ruimtes en met apparatuur die op orde is. We moeten sportverenigingen daarom goede faciliteiten bieden, achterstallig onderhoud weg werken, het verenigingsleven versterken. Kinderen moeten via school kennis maken met allerlei soorten sport, en makkelijk lid kunnen worden van een vereniging. Daarbij geeft de gemeente korting als dat financieel nodig is. Amsterdam moet ook gastheer kunnen blijven van grootschalige evenementen, waaronder topsport, door het bieden van faciliteiten voor topsport, en het begeleiden van sporters.
Amsterdam is cultureel toonaangevend in Nederland, en heeft een reputatie hoog te houden in de rest van de wereld. We gaan in Den Haag pleiten voor een vernieuwd Stedelijk Museum voor moderne kunst, maar we werken ook mee aan de komst van een nieuw topmuseum voor oude meesters, de Hermitage aan de Amstel. Cultuur moet meer en meer afspiegeling zijn van onze diverse stad. Voorstellingen die uitdrukking geven aan het multiculturele karakter van de stad krijgen ruim baan. We zetten geld opzij om straks eerlijk over alle instellingen te kunnen verdelen, waarbij we ook zeggen: maak ruimte voor vernieuwing in de kunst.

Het is de moeite waard om in de hoofdstad te werken in de zorg, het onderwijs, en in de maatschappelijke opvang. Maar we moeten de verplegers en leraren wel in staat blijven stellen hier te werken. Net als bij de politie gaan we extra faciliteiten aanbieden: kinderopvang, en na-schoolse opvang, bemiddeling bij huisvesting, goede fysieke bereikbaarheid.

Bereikbaarheid verbeteren is een permanente opgave. Het openbaar vervoer wordt enorm verbeterd met de aanleg van de Noord-Zuidlijn. We gaan er voor zorgen dat het GVB efficiënter gaat werken, en zullen het geld dat dat oplevert gebruiken voor meer en beter openbaar vervoer. Het Rijk gaat investeren in nieuwe wegen, zoals de Coentunnel, de Westrandweg, en wegen in de regio. We denken mee over mogelijkheden van de aansluiting van de A6-A9, maken ons sterk voor het doortrekken van de Ringlijn en nemen het initiatief tot de bouw van parkeergarages aan de rand van de stad. Maar ook in de stad werken we aan een betere bereikbaarheid en toegankelijkheid, zonder daarbij in te leveren op leefbaarheid. We willen 1 of 2 parkeergarages in de Singelgracht-zone, en we bezien of uitbreiding van de blauwe zones een goede zaak is. De opstapper blijft rijden. We voeren het onderhoudsprogramma van wegen, bruggen, en straten uit, en zorgen ervoor dat de overlast ervan tot een minimum beperkt blijft.

Amsterdam moet een stad blijven waar iedereen kan wonen. Dat betekent dat we veel extra woningen moeten gaan bouwen, dat meer mensen een huis moeten kunnen kopen, en dat de bestaande woonruimte rechtvaardig wordt verdeeld. Daarom gaan we maatregelen treffen om de woning-productie op te voeren zodat we er in 2006 maar liefst 16.000 nieuwe woningen bij hebben, waarbij het uitgangspunt is: 30 % sociaal, 40% middengroepwoningen, 30% dure woningen. We breiden de Amsterdams Middensegment Hypotheek verder uit. En we gaan het oneigenlijk gebruik en fraude tegen door de operatie zoeklicht uit te breiden. De huurteams zetten we voort. De onroerende zaak belasting blijft gelijk. We moeten slimmer gebruik maken van de ruimte die er is in de stad.
De mogelijkheden voor wonen op het water moeten worden uitgebreid, en in de stad bouwen waar we kunnen, niet in de laatste plaats om aan de rand van de stad het groen voor Amsterdam te behouden, omdat Amsterdam leefbaar moet blijven. Dat betekent ook: schone straten en pleinen. Amsterdam krijgt er wat ons betreft een internationale toplocatie van wonen, werken, en vervoer bij: de Zuid-as. Door ervoor te zorgen dat alle verkeer ondergronds gaat, winnen we ruimte, en maken de stad aan de zuidkant weer meer heel.

De ontwikkeling van de Zuid-as zet Amsterdam op de kaart in de nationale en internationale economie. Maar voor versterking van die economie is meer nodig. We moeten ons ook blijven inspannen om bedrijven uit Nederland en van over de rest van de wereld hierheen te halen, zodat we de werkgelegenheid hier in de stad kunnen behouden en vergroten. We gaan in Den Haag pleiten voor de aanleg van een nieuwe sluis in IJmuiden, zodat de haven van Amsterdam de belangrijke motor voor de economie blijft die het nu is. De ondernemersgeest van de Amsterdammers stimuleren we door startende ondernemers bij te staan. Kleinschalige winkels en bedrijven willen we houden in de stad.
Een betere samenwerking tussen de gemeente en het bedrijfsleven kan veel meer vruchten afwerpen.

De gemeente moet burgers meer als klant gaan zien. Niet uitgaan van de eigen organisatie, maar denken in termen van: hoe leveren we de burger waar voor zijn geld. We zullen ons die maat laten nemen. De kwaliteit van de dienstverlening moet dus fors omhoog. Los daarvan kan de gemeente nog efficiënter werken, en geld dat op die manier wordt uitgespaard weer gebruiken voor verbeteringen van de organisatie en nog betere bediening van de burger en het bestuur. Ons doel in dienstverlening is: in Amsterdam is de burger koning of koningin.