8 oktober 2002

Besluitvorming rond het Stedelijk Museum

Op 16 september 2002 heeft het College van B&W een persbericht doen uitgaan. Daarin werd onder andere vermeld dat het College heeft besloten om de nieuwbouwplannen m.b.t. het Stedelijk Museum stop te zetten. Dit besluit is mede ingegeven door het feit dat het Rijk geen bijdrage aan de plannen wil leveren.

Het College stelt de Raad nu voor te kiezen voor maximale renovatie en modernisering van het huidige museumgebouw en daarnaast een onderzoek uit te voeren naar mogelijkheden om aan de Zuidas een nieuw te bouwen dependance te realiseren. Het betreft hier slechts een eerste toelichting van het College op de begrotingsvoorstellen 2003. Pas op 15 en 16 december zal deze begroting definitief door de Raad worden vastgesteld.

Op dit moment is door de Gemeenteraad nog geen concreet voorstel van het College ontvangen en heeft de Raad dus ook nog niets besloten. Voor de fractie van de PvdA is het eerder genomen besluit rond de toekomst van het Stedelijk Museum, renovatie en nieuwbouw aan het Museumplein, het vertrekpunt van waaruit eventuele nieuwe – en aanvullende voorstellen worden bezien.

Het is aan het College om te onderbouwen waarom van deze plannen moet worden afgeweken. De PvdA-fractie wil dan ook niet vooruitlopen op nieuwe voorstellen of denkrichtingen zolang deze niet inhoudelijk en financieel zijn uitgewerkt.

De PvdA-fractie is een groot voorstander van een uitdagende voorziening op het gebied van de moderne kunst. De Raad heeft bij de begrotingsbehandeling voor 2002, 57,6 miljoen euro voor het Stedelijk Museum gereserveerd. Dit is een bedrag waar de stad Amsterdam zich niet voor hoeft te schamen.

Het is voor de PvdA duidelijk dat er voor dit doel, naast de 57,6 miljoen euro, niet méér gemeenschapsgeld beschikbaar komt.

Daarnaast vindt de PvdA het belangrijk om in het komende Kunstenplan ook financiële ruimte te laten voor andere, meer kleinschalige initiatieven. Het Stedelijk Museum dreigt onevenredig zwaar op deze begroting te gaan drukken. Het moet mogelijk zijn, met bovengenoemde gemeentelijke bijdrage, een goede voorziening in stand te houden en uit te bouwen.

Zodra de fractie een definitief standpunt heeft ingenomen zullen we u hierover informeren.

Charlotte Riem Vis

Woordvoerder Kunst en Cultuur