Jaarverslag 2016

ten behoeve van ledenvergadering PvdA Amsterdam – april 2017

Met het jaarverslag kijkt PvdA Amsterdam terug op het verenigingsjaar 2016. De ledenvergadering van 12 april bespreekt het jaarverslag en stelt de definitieve versie vast.

Het jaarverslag over 2016 omvat:

  • het liveblog, dat een chronologisch overzicht biedt van alle verenigingsactiviteiten in 2016 en
  • dit overzicht, waarin we op hoofdlijnen terugkijken en verbanden leggen.
De leden

De meer dan vierduizend leden vormen het hart van PvdA Amsterdam (januari 2016: 4188, april 2017: 4473). Het ruimte bieden aan de vereniging om invulling te geven aan onze sociaal-democratische idealen is een belangrijke ambitie. Vele honderden partijgenoten zijn actief geweest voor de PvdA in Amsterdam: bij bijeenkomsten, acties, activiteiten, campagnes.

In januari 2016 hielden we samen afdelingen uit de stadsdelen een drukbezochte nieuwjaarsreceptie in Nieuw-West.

De algemene ledenvergaderingen die we organiseerden in maart, juni en november werden levendige bijeenkomsten met discussie en ruimte voor leden om mee te denken met de vereniging en de fractie. Dankzij het initiatief van de afdeling Centrum werd het hele jaar De Rode Werf gehouden: een maandelijks politiek café. Er waren aansprekende gasten en een hoge opkomst.

Op 9 februari vierden de gezamenlijke Amsterdamse afdelingen het 70 jarig bestaan van de ar PvdA in het Amsterdam Museum. Er wasis een middagprogramma met muziek en verhalen uit het verleden, waar onder meer Job Cohen, Helen Burleson, Hedy d’Ancona, Mei Li Vos, Walter Etty en Piet Jonker verteldlen over hun band met de partij. Het koor ‘Morgenrood op verzoek’ zoingt diverse strijdliederen. Na afloop is er een uitgebreide, feestelijke borrel, waar we het glas heffen op de toekomst van de partij. Landelijk voorzitter Hans Spekman spreekt een toost uit en Marjolein Moorman houdt een speech.

In juni 2016 presenteerden de ThemaTeams hun resultaat. In november 2015 gingen de leden (zo’n vijf per team) aan de slag om activiteiten op te zetten rond de thema’s waarover ze de vereniging nieuwe inzichten willen bieden. Themateam Diversiteit & Gelijkwaardigheid en JS Amsterdam organiseerden bijvoorbeeld een ‘Mokums Iftar’ in Nieuw-West, waar onder meer Abdelkader Benali en Lodewijk Asscher aanwezig zijn.

De terugkoppeling van alle ThemaTeams in juni leiden tot een inspirerende avond, nieuwe initiatieven en plannen voor de toekomst. Op amsterdam.pvda.nl/themateams is alle informatie gebundeld.

Een grote groep leden doet mee aan het Entree-traject, dat hen tijdens meerdere sessies introduceert in de (Amsterdamse) politiek. Veel leden met brede politieke ervaring doen mee.

Op het gebied van ledendemocratie blijven we voorop lopen in Amsterdam: de betrokkenheid van onze leden bij de voorbereidingen van het congres of politieke ledenraden is inmiddels vermaard in het land. Voorbereidingsbijeenkomsten en het digitale ledenpanel geven PvdA’ers de kans om snel hun ideeën en meningen mee te geven aan de vereniging.

In maart 2016 sprak de ledenvergadering uitgebreid over de stappen die gezet moeten worden voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De voorstellen waren vooraf uitvoerig besproken met alle afdelingen in de stadsdelen. Met de besluiten ligt het spoorboekje klaar, waarmee het afdelingsbestuur de voorbereidingen (met vele anderen) ter hand kan nemen.

De Dag van de Arbeid wordt door alle afdelingen op een eigen manier gevierd. Net als vorig jaar doen er ook partijgenoten mee aan de Nacht van de Arbeid, waarbij in de nacht van 30 april op 1 mei mensen worden opgezocht die de stad schoon en veilig houden.

De stad

In de meer dan 70 jaren van ons bestaan zijn we als PvdA intensief verbonden met de stad Amsterdam. Als vereniging willen we die verbinding in ere houden, versterken en zichtbaar maken. Daarom zijn we bij allerlei activiteiten aanwezig  en voeren we overleg met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

Bij officiële gelegenheden (zoals Dodenherdenking, herdenking afschaffing slavernij, herdenking Kirstallnacht en Februaristaking) vertegenwoordigen we de Amsterdamse PvdA-vereniging. Als beweging sloten we ons aan bij gezamenlijke activiteiten. We horen zonder twijfel thuis in de samenwerking met andere progressieve en linkse bewegingen in de stad. Toch verschilt ons geluid wel eens van die partnerorganisaties, en moeten we weerstand tegen (soms specifiek ‘Haagse’) PvdA-geluiden accepteren. We houden ons vast aan het vele dat ons bindt, met erkenning van de thema’s waarop we ons soms onderscheiden – op Amsterdams of landelijk niveau.

Er zijn elke dag zoveel bijeenkomsten over onderwerpen in de stad, waar ons sociaal- democratische wereldbeeld relevant is. Soms zijn fractie- of bestuurscommissieleden erbij, of afdelingsbestuursleden, maar ook zoveel ‘gewone’ PvdA-leden laten dan van zich horen.

Een geweldige Ieder1 Parade trekt van Zuidoost naar Amstel naar Museumplein sprong er uit – met heel veel PvdA’ers. Een dag waarop we duizenden mensen de straat op gingen om te laten zien hoe divers Nederland is en om onze verschillen te vieren.

De Ombudsteams van de afdelingen helpen Amsterdammers met problemen, waarbij we als stedelijk bestuur ondersteunen door vrijwilligers bijeen te brengen. De afdelingen organiseren buurtacties, waar we vanuit stedelijk bij aansluiten.

De politiek

Dit jaarverslag gaat over de PvdA-vereniging, waar onze politieke vertegenwoordigers onderdeel van uitmaken. Ook nu kijken we terug op goede samenwerking met de gemeenteraadsfractie, maar ook met de bestuurscommissieleden in de stadsdelen.

Met de fractie is overleg over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de oppositierol in de gemeenteraad en leden worden uitgenodigd om hier actief aan bij te dragen. Kennis en inzet van leden wordt gebruikt bij specifieke onderwerpen. Alhoewel de ThemaTeams vanuit de vereniging de opdracht kregen om zich met inhoudelijke thema’s bezig te houden, zijn onze fractieleden aangehaakt en konden zij uitkomsten gebruiken. Er is veel uitwisseling tussen centrale stad & bestuurscommissies, ook tijdens een tweewekelijks overleg met de dagelijks bestuurders – waarin het afdelingsbestuur participeert. De halfjaarlijkse PvdAAmsterdam Dag (voor alle bestuurscommissieleden, fractieleden en afdelingsbestuurders) zijn vaste bakens geworden. Van de fractie verwachten we een actieve rol in verenigingsactiviteiten en we zien veel succesvolle voorbeelden daarvan, maar we blijven aandacht vragen voor zichtbaarheid richting leden.

In 2016 zijn opnieuw voortgangsgesprekken met de fractieleden gevoerd.

Op verenigingsniveau is er contact met de andere politieke partijen in Amsterdam: van links tot rechts. De aard van een politieke vereniging, de rol ten opzichte van politiek vertegenwoordigers en ook het vertrouwen van Amsterdammers in ons politieke bestel: er blijft genoeg te bespreken met hen.

Onder de noemer ‘Erfpacht voor Dummies‘ organiseerden we een avond waarop PvdA’ers werden geïnformeerd over de historie van erfpacht in Amsterdam en over de consequenties van het huidige collegevoorstel. Een groep experts uit de vereniging voerde regelmatig overleg met fractieleden over dit onderwerp.

PvdA-samenwerking

De samenwerking met de zeven afdelingen is goed: we zoeken elkaar op en slaan de handen vaak ineen. Onze rijke verenigingsstructuur levert ons veel op, zoals creativiteit, betrokken leden en ontzettend veel kennis van de stad. In de afdelingen heerst veel positieve energie. Tijdens de voorzittersoverleggen stemmen we allerhande zaken af, we volgen samen trainingen en twee keer per jaar organiseren we een dag waarop alle politiek-actieve PvdA’ers samen komen. Natuurlijk verschillen de meningen wel eens en ook dat heeft z’n waarde en past bij de ruimte voor eigen geluid en maatwerk per stadsdeel. Het is een plezier om samen 1 PvdA Amsterdam te vormen.

De Amsterdamse afdeling van de Jonge Socialisten vervult een unieke rol in die samenwerking: heel actief, met eigenzinnige ideeën in inhoud en vorm. Vertegenwoordigers van de JS zijn nauw betrokken bij onze activiteiten en vaak werken we samen. Die prettige verbinding willen we graag borgen voor de toekomst.

Het gewestelijk bestuur en de bestuurskring Regio Amsterdam zorgen dat we goed aangehaakt zijn met partijgenoten in de regio: daar spelen vaak heel andere onderwerpen dan in Amsterdam – maar er zijn veel verbanden te leggen. Met andere grote PvdA-afdelingen in het land hebben we formeel (Verenigingsraad) en informeel contact gehad.

Het landelijk partijbureau is in 2016 verhuisd naar Bos & Lommer. Als PvdA Amsterdam huren we (met de afdeling West en enkele individuele PvdA-politici) een ruimte in dat kantoor. Bij veel activiteiten trekken we samen op met landelijk, maar we hebben ondertussen een eigen focus: we richten ons echt primair op de stad Amsterdam en op de beïnvloedbare inhoud. We dragen bij aan de voorbereidingen van de nieuwe ledendemocratie, waarmee we recht doen aan de nieuwe structuur – maar ook gebruik gebruik maken van de waardevolle samenwerking tussen de voormalige afgevaardigden van de zeven afdelingen.

In onze agenda op amsterdam.pvda.nl/agenda verzamelen we alle Amsterdamse activiteiten die interessant kunnen zijn voor PvdA’ers in Amsterdam.

De organisatie

Tot november 2016 bestond het afdelingsbestuur uit:

Herman Wiersema (voorzitter), Ester Fabriek (secretaris), Adam Sibarani (penningmeester), Ahmed Ali, Amel Namane, Hans Aertsen, Jesse Bos, Michiel Jongewaard, Ditte Hofmeester

In november 2016 is als nieuw afdelingsbestuur verkozen:

Herman Wiersema (voorzitter), Ester Fabriek (secretaris), Adam Sibarani (penningmeester), Ahmed Ali, Bas Torenvliet, Ditte Hofmeester, Amel Namane, Marian Konijn, Marion Ubbergen, Rolf Leenhouts, Peter de Jong.

Gebruik van CiviCRM stelt ons in staat om onze kennis van onze leden beter te gebruiken, ook in samenwerking met de zeven afdelingen. Ook op financieel gebied slaan we de handen steeds vaker ineen. We betalen samen voor activiteiten. In 2016 hebben we nog scherper gelet op onze uitgaven, om ervoor te zorgen dat we maximaal sparen voor de campagne van 2018.