Woonzekerheid

Op onze oververhitte woningmarkt lopen kwetsbare groepen grote kans het kind van de rekening te worden. De PvdA wil alle Amsterdammers woonzekerheid bieden. Daarom zijn goede woningen nodig die passen bij de verschillende levensfases die mensen doorlopen. En moet er plek zijn voor als het leven anders loopt dan gehoopt.
  • We gaan experimenteren met nieuwe methoden om ouderen met een klein inkomen aan beterewoonruimte te helpen. Er is meer gerichte nieuwbouw voor senioren nodig. Daarom investeren we in gemengde complexen als Akropolis, waar senioren veilig en prettig wonen en elkaar wederzijdse steun kunnen bieden. Doorstroomregelingen moeten minder star worden toegepast.
  • Steeds meer Amsterdammers leven met Alzheimer of hebben andere zware zorgbehoeftes. Er moet een beter passend woningaanbod komen voor deze groep. Ook levensloopbestendige woningen en woningen voor mensen in een rolstoel blijven een prioriteit. De komende jaren komen er meer woonvormen voor migrantenouderen en LHBTI-ouderen.
  • Echtscheiding leidt er vaak toe dat mensen gedwongen de stad verlaten of zelfs dakloos worden. De stad ondersteunt daarom initiatieven als Parentshouse, die rust en hulp bieden aan gescheiden ouders.
  • Mensen die bereid zijn de gemeente te helpen bij het oplossen van grote woonproblemen, bijvoorbeeld door een tijd een statushouder als logé in huis te nemen, faciliteren we zo goed mogelijk.
  • Samen met woningcorporaties en zorgverleners introduceren we nieuwe woonvormen voor mensen met meervoudige problemen die uit de maatschappelijke opvang komen. Toewijzing van huizen moet beter worden geregisseerd om onleefbare situaties in straten en buurten met een concentratie van problemen te voorkomen. Samenwerking met omwonenden en een goed vangnet voor als het onverhoopt toch misgaat horen daarbij.
  • Amsterdam bezit veel vastgoed in de stad. De afgelopen jaren is veel van dit gemeentelijk vastgoed verkocht. Doodzonde, want je kunt het heel goed inzetten voor maatschappelijk noodzakelijke taken op het gebied van wonen, zorg of cultuur. Wij willen dat het maatschappelijk vastgoed hiervoor behouden blijft.
  • Amsterdam blijft vluchtelingen met een verblijfstatus uit oorlogsgebieden als Syrië verwelkomen. De tekorten aan woningen voor statushouders die de afgelopen jaren zijn ontstaan worden versneld weggewerkt. Statushouders worden zoveel mogelijk in reguliere woningen in de buurten gehuisvest zodat ze snel hun leven in Amsterdam kunnen opbouwen. Er komen diverse complexen waarin statushouders en studenten gemengd wonen. Op korte termijn zijn vanwege de knellende tekorten aan woningen ook tijdelijke woonvoorzieningen noodzakelijk om statushouders te huisvesten.
  • Wij willen dat Amsterdam bewonersondersteuning (onder meer !Woon) ruimhartig blijft ondersteunen.