Werk

In Amsterdam zitten 40.000 mensen in de bijstand. De meeste van hen kunnen en willen werken en bijdragen aan de samenleving. Dat gaan wij mogelijk maken. Wij gaan voor 10.000 extra banen in de komende periode. Met dat werk verrijken we Amsterdam op zoveel mogelijk vlakken.
  • Er komt een Amsterdams banenpact voor mensen met een uitkering: we gaan zowel voor meer banen bij bedrijven en ondernemers als voor meer belangrijk publiek werk. Bijvoorbeeld in de thuiszorg, bij het schoonhouden van de stad, om regels op straat te handhaven, conciërges op school en toezicht. Dit levert 10.000 banen op.
  • Als onderdeel van het Amsterdamse banenpact creëren we 2.000 nieuwe gesubsidieerde basisbanen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een deel van die banen is bij werkgevers in de markt. Maar er is ook behoefte aan belangrijke publieke functies, zoals gastheren en gastvrouwen op uitgaanspleinen en in drukke gebieden, handen ter ondersteuning van leraren in de klas, ondersteuning van sport en cultuurverenigingen. Omscholing, bijscholing en het opdoen van werkervaring tijdens stages maakt deel uit van veel basisbanen. Dit alles in nauwe samenspraak met werkgevers, want die zijn cruciaal voor het matchen van het talent dat nu langs de kant staat met het belangrijke werk dat verricht moet worden.
  • Speciale aandacht gaat uit naar oudere mensen zonder werk. Veel mensen boven de 55 zitten nog vol energie en ambitie. Hen gaan we ondersteunen met omscholing en sollicitatieadvies. We brengen ze in contact met werkgevers. En als werken echt niet lukt, gaan we voor vrijwilligerswerk met behoud van uitkering. ​ ​ De gemeente stimuleert en financiert eigen werkcoöperaties van langdurig en werklozen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Jongeren verdienen een goede start op de arbeidsmarkt. Daarvoor gaan we veel meer mogelijkheden creëren. Prioriteit is dat ze allemaal een diploma halen. We helpen jongeren een opleiding te vinden die bij hun talent en motivatie past en uitzicht biedt op werk. Liefst in de klas en anders door een combinatie van leren en werken. We laten (praktijk) scholen en bedrijven nauwer samenwerken, zoals in andere gemeenten al volop gebeurt. Daarnaast zijn stages een uitstekende manier om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten. Onze teams gaan in de wijk, dichtbij de jongeren, helpen die goede start op de arbeidsmarkt te maken.
  • Mensen zitten niet vrijwillig thuis, maar willen het ritme van werk en sociale contacten in hun leven. De gemeente is er allereerst om die mensen aan het werk te helpen. Als werken echt niet kan, moet iedereen op een andere manier mee kunnen doen aan de samenleving. De laatste jaren is de nadruk te veel gaan liggen op het overdreven controleren van uitkeringsgerechtigden en het opjagen van werklozen met zogenaamde tegenprestaties. Wij vinden dat de focus weer moet liggen op hulp en begeleiding. We ondersteunen het opstarten van een zelfstandige onderneming vanuit een uitkering.
  • Klantmanagers van de gemeente willen wij de ruimte geven om met hun kennis van de arbeidsmarkt werkgevers en werkzoekenden die bij elkaar passen te koppelen. Wij willen daarom een regelarme bijstand met ruimte voor maatwerk. We willen experimenteren metleerwerktrajecten en bijverdienen met behoud van uitkering. Door werk extra te belonen bestrijden we de armoedeval die mensen boven het hoofd hangt als ze aan de slag gaan. Wij gaan experimenten met andere opvattingen over werk niet uit de weg en zullen praktijkgerichte experimenten basisinkomen bevorderen.
  • In Amsterdam is er beschut werk voor iedereen die daarop is aangewezen vanwege een beperking. En, in tegenstelling tot wat de nieuwe regering wil, betalen wij voor die banen zoals dat wettelijk hoort gewoon minstens het minimumloon. De gemeente krijgt de directe zeggenschap over het sociale werkbedrijf Pantar. Pantar willen we versterken en helpen meer samen te gaan werken met innovatieve ondernemers die stabiel, doorlopend en beter betaald werk bieden. Bij Pantar gaat de deur dicht voor ondernemers die met flexwerk voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten.
  • Wij zetten de samenwerking met de werkgevers voort om de afgesproken circa 1000 garantiebanen voor arbeidsbeperkten per jaar erbij te realiseren.
  • We willen dat leraren, politiemensen en verpleegkundigen die hier werken hier ook kunnen wonen. Dat gaan we regelen met bijvoorbeeld campuscontracten, waarmee afgestudeerden een aantal jaren langer in hun woning kunnen blijven. Ook krijgen deze werknemers voorrang bij starterswoningen en sociale huurwoningen.