Veilig verkeer

De verkeersveiligheid in de stad neemt de laatste tijd weer af. Met name jonge kinderen op weg naar school èn ouderen zijn extra kwetsbaar in het drukke verkeer. Daarom moeten we meteen actie ondernemen.
  • We leggen nog meer veilige, brede fietspaden aan. Scooters en brommers gaan naar de rijweg om onveilige situaties op fietspaden te voorkomen. Om de veiligheid van scooter- en brommerrijders te waarborgen wordt een helmplicht ingevoerd.
  • De laatste onveilige verkeerspunten worden snel aangepakt.
  • Kinderen krijgen goede fiets- en veilig verkeer-cursussen.
  • De belangrijkste oorzaak van ongevallen is het gedrag van verkeersdeelnemers. Er komen meer handhavers om roekeloos rijgedrag aan te pakken en de maximum snelheid van 30 km/uur te handhaven. Kinderen moeten veilig naar school en ouderen veilig over straat.
  • Rondom scholen wordt extra goed gekeken hoe maatregelen kunnen worden genomen om de verkeersveiligheid te bevorderen, zoals vrijliggende fietspaden, verkeersdrempels en een verbod op vrachtverkeer tijdens openings- en sluitingstijden van scholen.