Schulden

Bijna 30% van alle Amsterdammers kampt met schulden en die groep blijft maar groeien. Schulden kunnen levens compleet verwoesten, met dakloosheid en langdurige armoede tot gevolg. Mensen blijven vaak te lang met betalingsachterstanden zitten. Het is daarom van groot belang oplopende schulden in een vroeg stadium te signaleren.
  • De schuldhulpverlening wordt verder uitgebreid, met name de Vroeg eropaf-aanpak. Signalen van opbouwende schulden worden in een vroeg stadium opgepikt dankzij samenwerking met de woningcorporaties, energieleveranciers en zorgverzekeraars. Bij ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals echtscheiding of verlies van een naaste, is er groter risico op het ontstaan van schulden. De mensen die hiermee te maken krijgen worden preventief geïnformeerd.
  • Er komen wijksteunpunten in de wijken met de hoogste percentages huishoudens met schulden. Het Leefkringhuis in Amsterdam Noord blijft bestaan.
  • Bij begeleiding van mensen met schulden zetten we meer ervaringsdeskundigen in. Jongeren die weten hoe het toegaat worden ingezet bij voorlichting op scholen over het omgaan met geld en de gevaren van schulden Ook de maatschappelijke dienstverleners gaan meer gebruik van ze maken bij hun werk.
  • Woninguitzetting gebeurt alleen in uiterste gevallen. Alles wordt in het werk gesteld om dit te voorkomen. Het uitzetten van gezinnen met kinderen wordt stopgezet. In plaats daarvan worden andere effectieve maatregelen getroffen om het gezin weer uit de schulden te krijgen.
  • Als jongeren 16 jaar worden krijgen zij een voorlichtingspakket over omgaan met geld. Het aanbod van cursussen als Grip op je geld wordt uitgebreid. Er komen meer laagdrempelige spreekuren voor hulp bij het invullen van formulieren en het beantwoorden van vragen. Amsterdammers worden actief gewezen op de beschikbare toeslagen en armoederegelingen. De schuldhulpverlening binnen de voorzieningen voor dak- en thuislozen wordt uitgebreid.
  • De gemeente Amsterdam stelt een experimenteel ‘goede gierenfonds’ in om schulden op te kopen. Amsterdam gaat leren van andere steden die dit doen, zoals de gemeente Den Haag.
  • De bezuiniging op de Stadsbank van Lening wordt volledig teruggedraaid.
  • Amsterdam gaat de strijd aan met verkeerde incasso-praktijken. Het probleem van oplopende incassokosten wordt bij de wortel aangepakt, door met schuldeisers (in elk geval de grootste bedrijven in de stad) afspraken te maken over alternatieve manieren om schulden te innen.
  • Te vaak wordt schuld in één adem genoemd met schuldig. Mensen met schulden worden daarom vaak negatief en vijandig bejegend. Een positieve benadering gericht op samenwerken, zoals zorgverzekeraar CZ al vijf jaar doet, leidt tot betere resultaten en wordt de norm in Amsterdam.