Onderwijskwaliteit

Amsterdam heeft prachtige scholen en een divers aanbod. Traditiegetrouw bemoeien we ons flink met de kwaliteit van het onderwijs. We blijven werken aan goed onderwijs en rusten niet totdat alle scholen van uitstekende kwaliteit zijn. Dat is in eerste instantie de taak van directeuren en leraren. Die ondersteunen we waar nodig en mogelijk. Sommige scholen hebben een grotere uitdaging dan andere scholen omdat hun leerlingen minder meekrijgen van thuis. Deze zogenaamde focusscholen geven we extra geld, zodat ook hun leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen.
 • Amsterdamse kinderen zouden allemaal zonder taalachterstand aan de basisschool moeten beginnen. Alle kinderen hebben het recht zich optimaal te ontwikkelen vanaf jonge leeftijd. We blijven investeren in goed taalonderwijs op jonge leeftijd en tijdige signalering van achterstanden. Scholen waarop veel kinderen met een achterstand zitten (focusscholen) krijgen meer financiële ondersteuning – niet eenjarig maar doorlopend. De regie ligt bij de schoolleider die het beste weet wat ter plekke nodig is. Er kan worden geïnvesteerd in extra handen in de klas, verlengde leertijd of extracurriculaire activiteiten.
 • Onderadvisering op basis van afkomst of achtergrond is onacceptabel, maar komt helaas nog te veel voor. We houden scherp in de gaten op welke scholen onderadvisering voorkomt en spreken hen daarop aan. We voorkomen onderadvisering door te investeren in onderzoek, taalonderwijs en onderwijskwaliteit. Om kinderen in staat te stellen ook op latere leeftijd achterstanden in te lopen, blijft het stapelen van diploma’s in het onderwijs mogelijk.
 • Voor goed onderwijs heb je goede schoolgebouwen nodig. Te veel schoolgebouwen kampen met slechte lucht of zijn slecht ingericht voor het onderwijs dat er wordt gegeven. Wij investeren in goede, gezonde schoolgebouwen. Vooral in de scholen waar de uitdagingen voor het onderwijs het grootst zijn.
 • Goed onderwijs bestaat uit meer dan het leren van cognitieve vaardigheden. Tuinieren in schooltuinen, museumbezoek, sportactiviteiten, muziekles en excursies – het zijn allemaal belangrijke leerervaringen. Het is belangrijk dat alle kinderen op Amsterdamse scholen voldoende in aanraking komen met het rijke culturele, sportieve en historische aanbod dat Amsterdam te bieden heeft. Ook komt elk kind in zijn schoolcarrière minstens één keer langs in het stadhuis voor een les over de lokale democratie.
 • We zijn in Amsterdam open over ons onderwijs. Scholen maken daarom zonder omhaal hun resultaten openbaar beschikbaar voor ouders en onderzoekers. Belangrijk is dat hierbij niet alleenwordt gerapporteerd over de eindresultaten, maar vooral over leeropbrengsten. Eindopbrengst zegt niets als het startniveau niet bekend is. Het is een grotere prestatie om een kind dat eerst een E scoorde een C te laten scoren, dan een kind dat altijd al een B scoorde een B te laten houden.
 • De ouderbijdrage is altijd vrijwillig en mag nooit een belemmering zijn voor kinderen om naar een bepaalde school te gaan. Een handvol scholen in Amsterdam vraagt zeer hoge bijdragen van ouders. Wij willen dat ze hiermee stoppen, omdat het ongelijkheid in de hand werkt en scholen minder toegankelijk maakt.
 • Het niet kunnen betalen van de ouderbijdrage mag nooit een reden zijn voor scholen om kinderen uit te sluiten van activiteiten als schoolreisjes en vieringen op school. Scholen die hierdoor aantoonbaar in de financiële problemen komen, kunnen erop rekenen dat de gemeente bijspringt.
 • Ouderbetrokkenheid is cruciaal voor goed onderwijs. We willen het gesprek tussen leraren, leerlingen en ouders versterken. Medezeggenschapsraden en platforms voor ouders, zoals ouderconsumentenvereniging OCO, zijn belangrijke partners om het beste onderwijs voor onze kinderen te bereiken. Goed leren en onderwijzen kan alleen in een veilige omgeving. Signalen van onveiligheid nemen we altijd serieus. Samen met school, ouders, wijkagent en hulpverleners bekijken we hoe dit zo snel mogelijk op te lossen is. We ondersteunen initiatieven als de vreedzame school die bijdragen aan een prettige wijk. ●
 • Ook buiten schooltijd kunnen leerlingen veel leren. Wij stimuleren een rijk aanbod van naschoolse activiteiten die zo goed mogelijk aansluiten op het aanbod van school. We gaan experimenteren met het beter integreren van het aanbod binnen en buiten school, met een betere aansluiting tussen school en naschoolse opvang. Hierdoor vormen leren, spelen en ervaren meer een geheel.
 • Ook buiten de internationale school of het tweetalig onderwijs hoor je goed Engels te leren. Wij willen dat het aanbod van Engelstalig onderwijs op elke basisschool goed op orde is.
 • Nieuwkomersklassen voor migrantenkinderen dienen van uitstekende kwaliteit te zijn, zodat kinderen zo snel mogelijk kunnen doorstromen naar reguliere klassen en kunnen meedoen in de Amsterdamse samenleving.