Grondbeleid

Ruimte is een schaars goed in Amsterdam - zeker gezien de vele woningen die we nodig hebben. Tegelijkertijd willen we het weldadige groen in de stad behouden: de parken, volkstuinparken, sportaccommodaties en de zogenaamde groene scheggen rondom de stad. Samen met de buurgemeenten, provincie en particuliere groenbeheerders zijn we daarom zuinig op de Hoofdgroenstructuur. Om toch meer woningen te kunnen bouwen moeten we streven naar het realiseren van meer woningen op de bestaande en nieuwe bouwlocaties. Met meer woningen per hectare kunnen we behalve het groen ook het behoud van andere voorzieningen veiligstellen. De compacte stad is ook een loop- en fietsstad. We geven radicaal meer ruimte aan fietsers en voetgangers.
  • Bij de grootschalige (her-) ontwikkeling van gebieden maakt de behoefte aan maatschappelijke voorzieningen als scholen, groenvoorzieningen, buurtparken, kleinschalige volkstuinen, sport en zorg volwaardig deel uit van het plan. Ze worden waar mogelijk in tenders meegenomen.
  • Bij tenders voor nieuwe bouwlocaties zijn kwaliteitseisen en woonbehoefte belangrijker dan winst uit grondopbrengsten. Bouwwensen, woninggrootte en betaalbaarheid en andere maatschappelijke behoeften leggen we vast in de criteria van de tenders. De markttoets maakt het mogelijk dat wooncoöperaties bouwen als er vanuit de markt te weinig animo is. Daarnaast zijn er steeds meer initiatieven van bestaande (De Samenwerking) en nieuwe wooncoöperaties die graag willen bouwen in het middenhuur segment. De PvdA wil dat de gemeente bij nieuwe gronduitgiften deze coöperaties ruimhartiger behandelt dan tot nu toe het geval is. Als dat onvoldoende oplevert, beginnen we zelf een gemeentelijk bouwbedrijf, (NV Wibaut).
  • De gemeente ondersteunt initiatieven tot het starten van wooncoöperaties. Bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed krijgen wooncoöperaties voorrang boven commerciële bieders. Zelfbouwkavels komen uitsluitend nog beschikbaar voor coöperatief bouwen. De gemeente gaat initiatiefnemers beter ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun plan.
  • Verschillende wijken in vooral Noord, Nieuw-West en Zuidoost wachten al lange tijd op een opknapbeurt. Deze wijken verdienen een aantrekkelijke openbare ruimte, met kinderspeelplaatsen, meer groen en schone straten. Buurt-winkelstraten krijgen een extra economische impuls en het gaat veiliger worden. Jaarlijks investeren we 25 miljoen euro extra in deze ‘wachtende wijken’. De extra investering wordt geoormerkt als buurtbudget, waar bewoners zelf elk jaar hun prioriteiten in kunnen aangeven. De gemeente gaat bij deze stadsvernieuwing samenwerken met de woningcorporaties.
  • Samenwerking in de Metropoolregio is nodig om in alle woonbehoeften te voorzien. We intensiveren de samenwerking met directe buren, naar het voorbeeld van de samenwerking met Ouder-Amstel (Amstelpoort), Diemen (sport, afstemming bouwprojecten) en Zaanstad.
  • De regionale samenwerking wordt in ieder geval benut om gezamenlijk op te trekken op het vlak van het woonbeleid, ook richting de landelijke politiek. Daarnaast is de samenwerking cruciaal voor het openbaar vervoer, van doorrijdende trams en bussen tot het onderzoeken van aansluiting op het metro- en OV-net van gemeenten als Zaanstad en Almere.
  • Amsterdam helpt actief mee om bouwlocaties in Zaanstad, Diemen, Ouder-Amstel, Amstelveen en Haarlemmermeer te ontwikkelen. Inwoners van de regio mogen niet gehinderd worden door gemeentegrenzen. Een aantrekkelijk en goed verbonden stedelijk gebied is in ieders belang. Daar hoort bijvoorbeeld bij dat iedereen voldoende sociale huurwoningen bouwt.
  • Waardestijging van de grond moet ten goede komen aan de gemeenschap. Erfpacht voor bedrijven en corporaties blijft op dit principe gebaseerd (voortdurende erfpacht) zonder verplichte afkoop. We schaffen de afkoop-variant af in de onlangs ingevoerde eeuwigdurende erfpacht voor woningen van particulieren. We onderzoeken of we de jaarlijkse erfpachtcanon voor particulieren eerlijker, transparanter en betaalbaarder kunnen maken, door uit te gaan van historische waardebepaling van de grond aangevuld met een vast percentage voor de waardestijging van de grond.