Gemengd onderwijs

Onderwijs moet kansen bieden, talent ontwikkelen en het beste uit kinderen halen. Minstens zo belangrijk is de opdracht voor ons onderwijs om te verbinden. Op school leren we met elkaar samen te leven. De schoolklas en het schoolplein zijn de plekken om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. Helaas zien we steeds meer gescheiden werelden: kansrijk bij kansrijk en kansarm bij kansarm. Scholen zijn vaak een stuk meer gesegregeerd dan de buurten waarin ze staan. Veel ouders zoeken naar een goede gemengde school voor hun kinderen, maar kunnen die simpelweg niet vinden. We kunnen niet aan ouders alleen vragen om dit collectieve probleem zelf maar op te lossen. Daarvoor moeten we samenwerken. De PvdA vindt dat ontmoeting meer centraal moet komen te staan in het onderwijs. Dat begint op de voorschool en kinderopvang, die veel meer samen moeten optrekken, en zet zich door op de basisschool en in het voortgezet onderwijs.
  • Alle peuters hebben het recht om zich van jongs af aan spelenderwijs te ontwikkelen en van elkaar te leren. Wij willen dat er voor ieder kind, ongeacht afkomst, plek is op de voorschool en in de kinderopvang, zonder scheidslijnen tussen kinderen met en zonder (taal)achterstanden. We willen dat iedere basisschool zich verbindt aan ten minste één voorschool, om selectie aan de poort te voorkomen en voor betere doorlopende leerlijnen van 0 tot 12 jaar.
  • Basisscholen horen echte buurtscholen te zijn en daarmee ook een goede afspiegeling van de plaatselijke samenleving. Segregatie gaan we tegen. We stimuleren ouderinitiatieven om scholen te mengen, belonen scholen die zich inzetten voor een gemengde populatie, zorgen voor heldere en inzichtelijke inschrijfprocedures en goede voorlichting en maken bindende afspraken met schoolbesturen om segregatie te voorkomen.
  • We willen dat leerlingen op vmbo, havo en vwo elkaar vaker onder één dak ontmoeten binnen brede scholengemeenschappen en brede brugklassen. Dat zorgt ervoor dat kinderen zich tot op latere leeftijd kunnen ontwikkelen en doorstromen naar het niveau dat bij ze past. We maken het mogelijk dat brede scholen indien nodig extra middelen krijgen om huiswerkbegeleiding en bijlessen mogelijk te maken zonder financiële drempels voor kinderen met ouders met een smalle beurs. We keren de trend waarbij steeds meer categorale scholen ontstaan, terwijl het aantal brede scholengemeenschappen achterblijft.
  • Het inschrijfsysteem voor basisscholen en voortgezet onderwijs moet iedereen een eerlijke en gelijke kans bieden op goed onderwijs. Scholen die zich aan het inschrijfsysteem proberen te onttrekken of drempels opwerpen voor bepaalde leerlingen, attenderen we op hun verantwoordelijkheid.
  • Burgerschapsonderwijs verdient een veel belangrijker plaats op alle Amsterdamse scholen. Juist in onze diverse stad is het belangrijk dat kinderen van jongs af aan leren wat het vergt om vreedzaam samen te leven. Daaronder valt je verplaatsen in de ander, omgaan met verschillen, de betekenis begrijpen van democratische waarden, de vrijheid nemen en gunnen om jezelf te zijn en het voorkomen van discriminatie en uitsluiting.
  • Alles moet op een Amsterdamse school bespreekbaar kunnen zijn, zodat iedereen zich veilig en vrij kan voelen. We vinden het belangrijk dat leraren samen het gesprek aangaan over hoetaboeonderwerpen in de klas bespreekbaar te maken. De gemeente gaat de leraren en scholen hierbij zo goed mogelijk ondersteunen. ● Scholen zijn niet alleen een plek waar kinderen leren, maar ook een plek van ontmoeting in de buurt. Ouders treffen elkaar bij het halen en brengen van kinderen. Buurtactiviteiten worden in de school gehouden. Schoolpleinen worden na schooltijd gebruikt om te spelen. Bij de bouw en herinrichting van scholen is het belangrijk om de ontmoetingsfunctie zo veel mogelijk te verbeteren.