Gemeentefinanciën

In financieel opzicht gaat het goed met Amsterdam. We hebben de crisisjaren achter ons gelaten. We kunnen weer vooruitkijken, en het wordt dan ook tijd te investeren in de stad. Juist in tijden dat het financieel goed gaat, willen we verstandige keuzes maken om de stad verder te verbeteren. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. En wie (veel) geld verdient aan de stad, gaat meer afdragen
  • We staan voor een degelijke financiële huishouding, met heldere spelregels. Structurele lasten worden structureel gedekt, en niet met incidentele middelen. De planning & control cyclus moet verder op orde worden gebracht. We blijven werken aan het leesbaar maken van de begroting en andere financiële stukken. De begroting en jaarrekening moeten volledig transparant en inzichtelijk zijn voor alle Amsterdammers.
  • Weg met het schuldenfetisjisme! Onze financiën moeten gezond zijn, maar we moeten niet onnodig geld oppotten terwijl er grote noden zijn in de stad. Investeringen zijn noodzakelijk, zeker voor maatregelen waar we op korte termijn effect willen zien, zoals het verduurzamen van de woningvoorraad. We gaan geld niet onnodig lang op de bank zetten in reserves, maar liever het geld laten werken voor de stad.
  • De afgelopen jaren wordt steeds vaker gerekend met de opbrengst die de stad ‘misloopt’ door het doen van maatschappelijke investeringen. We gaan dwars in tegen dit ‘opportunity costs’-denken: het draait niet alleen om financiële rendementen. Maatschappelijke rendementen moeten voorop staan. We kiezen bijvoorbeeld liever bewust voor het soort woningen dat we willen bouwen dan alleen maar te bouwen wat het meeste opbrengt. Dat is sociaal en hard nodig ook.
  • We gaan bij de gronduitgifte optimaal sturen op onze woondoelen. Niet de hoogste bieder, maar de meest sociale en duurzame investeerders krijgen de beste grond. In erfpachtcontracten wordt juridisch optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de gestelde woonfuncties te bewaken.
  • Het geld dat de grond opbrengt wordt geïnvesteerd in het bouwrijp maken van nieuwe grond, zodat voldoende betaalbare woningen gebouwd kunnen worden in de stad. Dat geldt ook voor de grondopbrengsten van de Zuidas! Het hek om het vereveningsfonds van de Zuidas, waardoor grondopbrengsten daar alleen op de zuidas kunnen worden geïnvesteerd, verdwijnt zo snel mogelijk.
  • We willen dat het geld in het mobiliteitsfonds ook aan andere dingen kan worden besteed dan mobiliteit en openbare ruimte. Daarom willen we de mogelijkheid onderzoeken om het fonds op te heffen, en de inkomsten uit parkeren integraal onderdeel te maken van de gemeentebegroting. We gaan geen geld meer stoppen in dure parkeergarages op plekken waar we ook zonder kunnen.
  • We verhogen de toeristenbelasting naar 8%. Bovenop de toeristenbelasting willen we een vaste prijs per overnachting invoeren. We draaien het verlagen van de precariobelasting terug en de vermakelijkheidsretributie stijgt mee. Gebruikers van de stad en haar ruimte dragen bij aan de kosten die de stad maakt. 69
  • Het beschikbare geld in de begroting moet uitgegeven worden aan de gestelde doelen, zodat grote onderbestedingen niet meer voorkomen. Er is gewoon ruimte in begrotingen om te investeren in mensen. In de portefeuilles zorg en armoede is dat de afgelopen jaar niet altijd gelukt, waardoor onderbesteed geld terugvloeide naar de algemene middelen. We passen de financiële spelregels aan zodat zorg- en armoedegeld binnen de portefeuille blijft en niet terugvloeit naar de algemene middelen. Want, geld voor zorg, moet naar zorg. Geld voor armoede, moet naar armoede.
  • Investeringen in de medewerkers van Amsterdam, zoals het aannemen van schoonmakers in vaste dienst zijn belangrijk. Daarmee kan de stad belangrijke opgaven en taken blijven uitvoeren. Investeren doen we niet alleen in de hoogste functies, maar juist ook voor medewerkers aan de basis van de organisatie.