Geestelijke Gezondheidszorg

Amsterdammers met een geestelijke beperking doen zoveel mogelijk mee aan de samenleving. We worden steeds ouder en daarom wordt dementie een alledaags verschijnsel. Tegelijkertijd zien we steeds meer verwarde mensen. Amsterdam dient liefdevol om te gaan met deze groepen. Buurtbewoners, wijkagenten en andere in de buurt actieve professionals gaan we meer vertrouwd met hen maken door training en bewustwording. Mensen met een psychiatrische aandoening en een verstandelijke beperking bieden we de kans om een zelfstandig leven op te bouwen in een eigen huis.
    Amsterdam wordt een dementievriendelijke stad en gaat meer doen aan preventie (bewegen, bestrijding van eenzaamheid) en voorlichting. We investeren in betere gezondheidszorg en gespecialiseerde woonvoorzieningen. We worden alerter op het herkennen van en beter omgaan met dementie – in het bijzonder onder (eerste generatie) migranten, voor wie dementie nog vaak een taboe is.

  • Verspreid over de hele stad bouwen we meer woningen voor beschermd wonen. We willen meer groeps- en 24-uurs woningen in de stad. Wijkzorgteams worden attenter op het geestelijk welzijn.
  • We besteden meer aandacht aan licht-verstandelijke beperkingen of aandoeningen in het autistisch spectrum. Mensen met een psychiatrische aandoening zoals schizofrenie of psychose krijgen ondersteuning op maat, zodat ze zo volledig mogelijk kunnen meedoen aan de samenleving.
  • Ruim 1 op de 5 jongeren heeft op jonge leeftijd al eens ernstige psychische klachten gehad. Zelfdoding is doodsoorzaak nummer 1 in de leeftijdscategorie 20-25 jaar. Dit is te triest voor woorden. Er moet een preventieve aanpak komen tegen depressie, onder meer door vroegsignalering op scholen.