Bijscholing en omscholing

Amsterdam is een bedrijvige stad met een groeiende economie. Onze bedrijven vragen om echte vaklieden. Zeker in bepaalde sectoren (het onderwijs, de techniek, de zorg) is een schreeuwend gebrek aan personeel. Het onderwijs moet bijdragen aan de oplossing van deze tekorten. Scholen en bedrijven moeten daartoe intensiever samenwerken. Werkloze jongeren moeten zo snel mogelijk terug naar de schoolbank en naar een mooie passende baan.
  • Investeringen in het beroepsonderwijs blijven noodzakelijk om het onderwijs op peil te krijgen en te houden. We zetten de mbo-aanpak voort.
  • Scholen moeten beter aansluiten op de Amsterdamse arbeidsmarkt. Samen met mbo’s, hbo’s en werkgevers inventariseren we waar de aansluiting niet optimaal is. Ook bedenken we hoe we opleidingen aantrekkelijker kunnen maken voor sectoren waar tekorten zijn.
  • Het niet vinden van een stage mag nooit een reden zijn voor het niet voltooien van een opleiding. Daarom pakken we het tekort aan stageplaatsen voor scholieren en studenten aan. Wij investeren in stagemakelaars, zoals in het buurtgerichte project UrbanYouth. De gemeente geeft het goede voorbeeld met een groot stage-en trainee-aanbod. Scholen nemen hun verantwoordelijkheid bij het regelen van stages, aangezien die deel uitmaken van het curriculum. Desnoods door hulp van buitenaf de school in te vliegen, zoals het project Champs on Stage. Het probleem dat sommigestudenten vanwege het ontbreken van een verklaring omtrent gedrag (VOG) geen stage kunnen krijgen, en de opleiding dus niet kunnen afronden, gaan we oplossen.
  • Amsterdammers moeten altijd volop mogelijkheden krijgen om zich ook op latere leeftijd te blijven ontwikkelen en achterstanden als laaggeletterdheid weg te werken. Daarom bieden we voldoende mogelijkheden voor volwassenenonderwijs en omscholing.
  • Het stapelen van diploma’s in het onderwijs moet mogelijk blijven. We zijn streng voor scholen die leerlingen belemmeren om op te klimmen. Schooluitval verpest toekomstkansen. We willen schooluitval met een derde verminderen. We bestrijden dat vroegtijdig door meteen te handelen bij de eerste tekenen hiervan (spijbelen, slechte schoolprestaties, problemen thuis). Scholen mogen leerlingen niet zomaar uitschrijven zonder diploma of vervolgopleiding. Zolang ze geen startkwalificatie hebben zijn jongeren wat ons betreft tot hun 23e leerplichtig. Voor jongeren die moeite hebben met leren, wordt een combinatie van werken en leren mogelijk gemaakt.