Bibliotheek

We hebben in Amsterdam de mooiste en modernste bibliotheken van het land. De helft van alle Amsterdammers maakt gebruik van de OBA, en 21% van alle Amsterdammers is lid. Een fantastische tegendraadse ontwikkeling is dat de OBA steeds meer buurtbibliotheken opent. We willen dat de bieb een belangrijke rol speelt als sociaal middelpunt in de wijk. Voor Amsterdammers die het niet al te breed hebben, moet de bibliotheek gratis zijn, ook bijvoorbeeld het gebruik van internet in de bieb. Zo kan de bibliotheek eenzaamheid helpen bestrijden.
  • Alle kinderen moeten ongelimiteerd toegang hebben tot boeken en literatuur. Schoolklassen bezoeken regelmatig de OBA. Er komen meer Junior Hotspots (lokale kleine vestigingen van de OBA dichtbij nieuwe scholen, met name in achterstandswijken).
  • In de bibliotheek moet meer aandacht komen voor digitale vaardigheden en nieuwe technologische toepassingen, in het bijzonder voor ouderen.
  • De OBA krijgt ondersteuning om een actief platform voor samenleven in de wijken te zijn. Laaggeletterdheid wordt er bestreden. Op een veilige plek kan geleerd worden. Er is ruimte voor debat en dialoog. De verbinding met het onderwijs, maatschappelijke en culturele organisaties in de hele stad is van groot belang.
  • Maar liefst 16% van alle Amsterdammers is laaggeletterd en dat is een groot probleem. Met het NL Plein en het programma Leef en Leer! levert de OBA belangrijke bijdragen aan taalverwerving. De gemeente gaat de OBA daarbij meer ondersteunen.
  • Het aantal vestigingen van de OBA moet gelijke tred houden met de groei van de stad en de ontwikkeling van bestaande buurten.