Betaalbare huizen

Wij zijn trots op Amsterdam, de meest diverse stad van de wereld. Echter, gemengde wijken ontstaan niet vanzelf maar vergen politieke keuzes.

Stop de uitverkoop en investeer in betaalbare huizen. We geloven in een stad waar we elkaar ontmoeten. In de wijk, op het schoolplein, op het sportveld. De stad, met al haar schoonheid, mogelijkheden en kansen, mag niet het exclusieve domein worden van een bevoorrechte groep. We dreigen een stad te worden met gescheiden werelden waar het grootste geld wint. Dat willen we voorkomen. Wij gaan voor een stad voor iedereen en niet voor de ‘happy few’.

 

 • Tot en met 2030 bouwt Amsterdam 120.000 nieuwe woningen. We houden vast aan de verdeling 40% sociaal, 40 procent middensegment en 20 % duur bij nieuwbouw.
 • De productie van nieuwe betaalbare woningen is de afgelopen jaren onnodig achtergebleven. Omdat veel mensen op een betaalbare woning zijn aangewezen, is het hard nodig dat we sneller gaan bouwen. We sluiten een productie-akkoord en zorgen ervoor dat de gemeente genoeg mankracht heeft om een hogere bouwproductie te realiseren. Voor het realiseren van de hoge bouwproductie is een goede samenwerking met de regiogemeenten van groot belang. Alleen samen met de omliggende gemeenten kan Amsterdam de enorme druk op de woningmarkt opvangen. De PvdA wil daarom in regionaal verband de mogelijkheden onderzoeken hoe de bouwproductie in de regio kan worden opgevoerd.
 • Betaalbaar bouwen mag niet betekenen dat er alleen maar kleine woningen worden gebouwd. Er moeten ook betaalbare woningen voor gezinnen worden gebouwd.
 • Het aantal sociale huurwoningen is de afgelopen jaren enorm afgenomen door verkoop en liberalisatie. Daardoor ontstaat een enorm tekort aan betaalbare woningen. Het is daarom niet logisch om nog meer sociale huurwoningen te verkopen. We willen juist dat het aantal betaalbare huurwoningen groter wordt. Amsterdammers zijn trots op hun gemengde wijken, waar inkomensgroepen dwars door elkaar heen wonen. Dat willen we graag zo houden. De menging kan per gebied variëren, maar de stad blijft overal toegankelijk en betaalbaar voor alle inkomensgroepen.
 • Wij vinden dat In heel Amsterdam geen corporatiewoningen verkocht of geliberaliseerd mogen worden. Bij hoge uitzondering kan na advies van het stadsdeel en na toestemming door de gemeente hiervan afgeweken worden. Deze uitzondering geldt echter niet voor die gemeentelijke gebieden waar het corporatiebezit minder dan 35% is (8 van de 22 gemeentelijke gebieden heeft minder dan 35% corporatiewoningen).
 • Middenhuur woningen tot 950 euro zijn hard nodig. Daarom zorgen we ervoor dat 40% van de nieuwbouw in het middensegment terecht komt . In erfpachtcontracten leggen we vast dat middenhuur voor altijd en eeuwig middenhuur blijft.
 • Doorstroming van sociale huur naar middenhuur is wenselijk. We stimuleren dit door voorrang te geven aan doorstromers bij de verdeling van de nieuw te bouwen middenhuur woningen. Wij willen dat de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoningen wordt verhoogd, tenminste naar 45.000 euro.
 • We willen een Amsterdamwet die voorkomt dat huurwoningen allemaal in de duurste categorie terechtkomen. Amsterdam moet de wettelijke mogelijkheden krijgen om de huurvoorraad in het middensegment beter te beschermen. Dit kan door de puntentelling aan te passen zodat het op een groter deel van de huurvoorraad betrekking zal krijgen, en door meer handvatten te geven om speculanten te weren.
 • Woningen moeten verhuurd en verkocht worden aan mensen die er echt gaan wonen en niet aan beleggers. We willen de huisvestingsvergunning herinvoeren, waarbij woningen alleen terecht kunnen komen bij mensen met een maatschappelijke of economische binding met Amsterdam. Bijvoorbeeld omdat je hier studeert, werkt of al woont.
 • Ook de koopmarkt moet toegankelijk zijn voor mensen met minder geld. Daarom willen we experimenteren met Koopstart, Co-koop of Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE). Mensen met een inkomen tot 50.000 euro kunnen met korting een woning kopen, samen met de gemeente. De gemeente blijft daardoor deels aandeelhouder van de woning en kan bij verkoop de prijs betaalbaar houden.
 • Energiebesparing drukt de woonlasten en draagt dus bij aan betaalbare woningen. Wij willen dat de gehele corporatievoorraad versneld wordt geïsoleerd en zetten daarvoor een warmwoningteam aan het werk. Dat zorgt ook voor nieuwe banen en is bovendien goed voor het milieu.
 • Amsterdam is een studentenstad. Samen met onderwijsinstellingen en studentenvertegenwoordigers maken we een nieuw actieplan studentenhuisvesting. Daarnaast streven wij ernaar dat alle nieuwe sociale corporatiewoningen een kale huur hebben van maximaal € 500 per maand.
 • Wij helpen studenten die worden opgeleid voor beroepen die cruciaal zijn voor Amsterdam aan huizen. Dat speelt bij beroepen met moeilijk te vervullen vacatures zoals leraren basisonderwijs en verpleegkundigen. Voorwaarde is dat ze in Amsterdam aan het werk gaan. We maken 1000 woningen beschikbaar waarin studenten na hun studie nog vijf jaar mogen wonen als zij meester, juf of verpleger worden.
Marjolein Moorman

Marjolein Moorman

Wethouder Marjolein Moorman heeft de portefeuilles Onderwijs, Armoede en Schuldhulpverlening. Hiervoor was ze fractievoorzitter en Universitair Hoofddocent Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Marjolein heeft Communicatiewetenschappen gestudeerd en is gepromoveerd. Kijk ook eens op www.marjoleinmoorman.nl “Amsterdam is voor mij de mooiste stad op aarde. Een thuis voor 800.000 Amsterdammers. Ik wil dat in Amsterdam iedereen de

Meer over Marjolein Moorman
Doe mee!

Doe mee!

Amsterdam is de mooiste stad op aarde, maar verandert wel heel snel. Help mee om de stad een thuis voor iedereen te houden.

Ik doe mee