Werken en toch in armoede leven? Onbestaanbaar voor de PvdA Amsterdam

3 oktober 2018

Vanochtend verscheen het rapport ‘Als werk weinig opbrengt’ van het Sociaal Cultureel Planbureau. Het rapport presenteert de uitkomsten van een grootschalig onderzoek naar armoede onder werkende Nederlanders. Het SCP concludeert dat het aantal werkende armen in Nederland groeit en dat in Amsterdam het aandeel arme mensen onder de werkenden bovengemiddeld is. Dit is onbestaanbaar voor de PvdA Amsterdam. Amsterdammers moeten er zeker van zijn dat werken loont en dus een remedie is tegen armoede. 

Omdat het SCP in het rapport tevens ervoor waarschuwt dat gemeenten in hun armoedebeleid relatief weinig specifieke aandacht schenken aan werkende armen in combinatie met het feit dat Amsterdam een dure stad is waar de kosten over het algemeen hoger zijn dan elders in het land, stellen onze gemeenteraadsleden Carolien de Heer (woordvoerder werk & inkomen en participatie ) en Nenita La Rose (woordvoerder armoedebeleid en schuldhulpverlening) een aantal schriftelijke vragen aan het college:

  1. Wat is de huidige omvang van werkende armen in Amsterdam en is ook hier sprake van een toename?
  2. Welke maatregelen neemt het college om de armoede onder werkende Amsterdammers tegen te gaan?
  3. Zijn er al resultaten van de genomen maatregelen beschikbaar?
  4. Het SCP en eerder OIS gaven aan dat gemeenten en werkende armen elkaar niet goed kunnen vinden. In hoeverre zijn werkende armen voor de gemeente in beeld en hoe zorgt de gemeente ervoor dat werkende armen bewust worden van de verschillende regelingen?
  5. Wat doet de gemeente specifiek om armoede onder zzp-ers tegen te gaan?

De PvdA Amsterdam is daarnaast van mening dat goed werkgeverschap een belangrijke rol speelt in het tegengaan van armoede onder werkenden. Goede arbeidsvoorwaarden en een eerlijk loon zijn hier voorbeelden van.

Eerder vroegen wij om hier een voorwaarde van te maken om in Amsterdam zaken te kunnen doen in de toeristenbranche waardoor goed werkgeverschap een criterium werd voor nieuwe hotelvergunningen. In het coalitieakkoord ‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’ staat tevens: “Wij willen dat Amsterdam een gemeente wordt waar goed werkgeverschap de norm is en het living wage (120% van minimumloon) uitgangspunt is. We gebruiken hiervoor onze relaties met werkgevers in Amsterdam en maken waar mogelijk afspraken om dit te realiseren.”

Naar aanleiding van het bovenstaande stellen Carolien de Heer en Nenita La Rose ook nog de volgende vragen aan het college:

6. Welke mogelijkheden ziet het college om criteria van goed werkgeverschap, waarbij armoede onder werkenden wordt tegen gegaan, uit te breiden naar andere sectoren?

7. Ziet het college een rol voor zichzelf in het verbeteren van de inkomenspositie en arbeidsvoorwaarden van werkenden? Zo ja, welke?

Carolien de Heer & Nenita La Rose