Voordracht PvdA-bestuur 2020-2022

16 oktober 2020

Op 24 juni jongstleden heeft de ALV het profiel voor bestuursleden PvdA Amsterdam 2020-2022 vastgesteld. De belangrijkste opdracht aan de commissie was om een team voor te dragen met een combinatie van ervaring en rust met nieuwe energie. Met daarbij het streven naar een goede combinatie van nieuwe leden en ervaren bestuursleden, die zorg kunnen dragen voor continuïteit.

We maken een uitzonderlijke periode door. De coronacrisis raakt ons allemaal. De samenleving, onze economie, de stad, onze welzijn en onze partij. In contact blijven met de leden is een van de opdrachten voor het nieuwe bestuur. Wij hebben deze opdracht meegewogen in onze afweging om te komen tot deze voordracht.

Voor de zomer ben ik, Adnan Tekin, door het huidige bestuur gepolst of ik bereid zou zijn om als voorzitter te fungeren. Ik heb daar bevestigend op geantwoord. Ik ben vervolgens op zoek gegaan naar commissieleden met verschillende achtergronden, kennis en ervaring. Marijke van Schendelen, Fatima Elatik, Dig Istha en Coen Pustjens hebben zich bereid verklaard zitting te nemen in de commissie.

Op 4 september jl. is de procedure via een ledenmail opengesteld (kandidaten konden hun brief insturen t/m 20 september). Daarnaast heeft het bestuur via sociale media aandacht gevraagd voor de openstelling. Als commissie hebben wij aandacht gevraagd bij de deelnemers aan het entreetraject en Hart voor Amsterdam. Dit alles heeft ertoe geleid dat 4 leden zich hebben gemeld voor de functie van voorzitter en 17 leden voor de overige bestuursfuncties.

Een mix van jong en oud, vanuit verschillende windstreken en een diversiteit aan kennis en ervaring. Echter met een ondervertegenwoordiging van vrouwelijke kandidaten en kandidaten met een niet-westerse achtergrond. Wij adviseren het toekomstige bestuur derhalve om hier de komende periode specifiek aandacht aan te besteden. In een diverse stad als Amsterdam en onze partij mag je ervan uitgaan dat er voldoende kandidaten vanuit verschillende achtergronden zich melden voor een actieve functie. Er was één kandidaat die zijn/haar brief vier dagen na de sluiting van de procedure ingezonden. Wij hebben helaas moeten besluiten om deze kandidaat niet mee te nemen in de procedure. Als wij dit wel hadden toegestaan dan voelden wij ons genoodzaakt om de procedure weer open te moeten stellen voor alle leden.

Door de maatregelen ivm de coronacrisis hebben wij 16 kandidaten middels videobellen gesproken. We hebben de commissie hiertoe in tweeën gesplitst. De vier kandidaten voor het voorzitterschap hebben wij allemaal fysiek gesproken met natuurlijk inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Met één kandidaat hebben wij twee keer een gesprek gevoerd (digitaal en fysiek).

Ik wil langs deze weg een paar mensen bedanken voor hun inzet. Hennie Kooiman, die veel van de administratieve werkzaamheden voor haar rekening nam. Amel Namane; zonder haar hulp hadden wij de digitale gesprekken niet kunnen voeren. De medewerkers en vrijwilligers van De Muys Amsterdam waar wij gastvrij zijn ontvangen. En als laatste dank aan het huidige bestuur voor het vertrouwen en steun.

Adnan Tekin
mede namens Marijke van Schendelen, Fatima Elatik, Dig Istha en Coen Pustjens

________

Op 28 oktober, op de (digitale) Algemene Ledenvergadering van de PvdA Amsterdam, kiezen we als vereniging ons nieuwe afdelingsbestuur. De commissie die zich hier de afgelopen maanden over boog, draagt de volgende kandidaat-bestuursleden voor. De omschrijvingen zijn geformuleerd door de voordrachtscommissie.

Kandidaat-voorzitter – Toon Geenen (1989)
Toon is, ondanks zijn relatief jonge leeftijd, al een oudgediende en voor vele leden derhalve geen onbekende. Hij is voormalig landelijk en stedelijk voorzitter van de JS en voormalig stadsdeelraadslid in Amsterdam Zuidoost. Toon wil als voorzitter denkers, doeners en dromers binnen de partij samenbrengen. Hij ziet voor de partij en daarmee voor de voorzitter drie grote opdrachten: de campagne zowel landelijk als stedelijk (denk hierbij o.a aan fondsenwerving en voldoende vrijwilligers), het politieke proces naar de gemeenteraadsverkiezingen met o.a een programma en kandidatenlijst en werken aan een sterke PvdA in 2025 en 2030. Met Toon als voorzitter weet je dat er altijd reuring ontstaat (in een positieve zin). Toon is actiegericht, krijgt energie van campagnevoeren en weet talenten van anderen aan te spreken.

Kandidaat-penningmeester – Thomas Oostlander (1992)
Thomas is actief geweest bij de JS en heeft campagne-ervaring. Hij volgt op het ogenblik de leergang Hart voor Amsterdam en is vrijwilliger voor de Hemelbestormers binnen de PvdA. Thomas wil zich inzetten voor acquisitie en fondsenwerving. Hij is communicatief sterk en heeft een hart voor de vereniging. Thomas heeft als penningmeester van de JS bewezen dat hij ideeën van leden aan haalbare financiële randvoorwaarden kan koppelen. Hij is een stimulerende, maar ook strenge en rechtvaardige penningmeester en kan ervan genieten dat een idee zich niet alleen laat vertalen in discussies en mooie plannen, maar ook in uitvoering met duidelijke inkomsten en uitgaven. Een sterke persoonlijkheid in een nieuw bestuur. Enthousiast, gedreven en secuur.

Kandidaat-secretaris – Gregor Niessen (1954)
Gregor is al zeer lang lid van de Partij en heeft zijn strepen verdiend. Gregor heeft in vele campagneteams zitting gehad en heeft meegewerkt aan het organiseren van vele partijcongressen en meer ‘rood op straat’. Gregor vindt de partij niet zichtbaar genoeg en wil graag vanuit het bestuur werken aan de verbetering daarvan. Gregor heeft ervaring met de rol van secretaris en lijkt geen probleem te hebben zich in die rol te schikken, terwijl hij wel van zich zal laten horen als hij het ergens niet mee eens is. Gregor heeft een bijzondere aandacht voor interne partijdemocratie en de energietransitie.

De kandidaten voor de functie van algemeen bestuurslid

Marloes ten Ham (1989)
Marloes zit nu al in het PvdA-bestuur en heeft sinds enkele maanden de secretaris-rol vervuld. Ze is op stedelijk en landelijk niveau actief binnen de PvdA (onder andere voor Project20, Hart voor Amsterdam en voor het Roze Netwerk) en is actief voor COC. Ze volgt een bachelor Bestuur- en Organisatiewetenschappen en Wijsbegeerte aan de VU en ze werkt als parttime beveiliger. Marloes vindt dat de ontvangst voor nieuwe leden versterkt moet worden, en gaat zich daar graag mee bezighouden binnen het bestuur. Ze is erg enthousiast over de leergangen voor de Amsterdamse leden (Hart voor Amsterdam, het Entreetraject) en ze wil het politieke café De Rode Werf weer oppakken. Verder wil zij zich inzetten voor het creëren van een familiegevoel binnen de partij, onder andere door het opzetten van campagnes en verschillende evenementen.

Stephan Antuma (1983)
Stephan is actief lid van het huidige bestuur en wil graag door. Wij kennen hem als een enthousiaste campaigner. Hij is in Groningen politiek actief geweest in studentenfractie en nu werkzaam als senior-projectleider bij de Belastingdienst. Als huidig bestuurslid heeft hij veel gerealiseerd; onder andere twee campagnes en het partijpand. Hij is een echte verenigingsman en een doener. Stephan heeft altijd een goed humeur en is een aanpakker met resultaat. Hij heeft een uitgesproken visie op het huidige stadsdeelstelsel en op de terreinen van volkshuisvesting, emancipatie, voorzieningen en de energietransitie. Het betrekken van de achterban en de ‘gewone Amsterdammers’ staat bij Stephan centraal. Stephan is een sterke en prettige persoonlijkheid in het nieuwe bestuur, vooral om de campagnes te leiden, maar ook als ‘overbrugger’ tussen oud en nieuw. Hij is een echte bruggenbouwer en hij brengt een flinke portie positieve energie mee in het nieuwe bestuur.

Jolein Baidenmann (1973)
Jolein is sinds haar middelbare schooltijd actief bij de JS en de PvdA. Ze is een strateeg en werkzaam als senior programmamanager bij het Ministerie van EZK. Hiervoor was ze Grondstoffenregisseur bij de Metropoolregio Amsterdam. Ze is zeer goed ingevoerd in de energietransitie, emancipatie en diversiteit, waar ook haar hart ligt. Jolein wil zich als bestuurslid graag inzetten voor het organiseren van verkiezingsdebatten, een goed verkiezingsprogramma en een representatieve kandidatenlijst. Een toekomstgerichte en duurzame samenleving waarin iedereen mee doet en gezien wordt staat bij Jolein centraal. Jolein heeft een brede politieke basis bij o.a. JS, PES, NietNix, als voorzitter van de PvdA Buitenlandcommissie en bij PvdA Duurzaam. Daarnaast heeft ze meegeschreven aan het PvdA-programma voor de Europese verkiezingen in 2014. Jolein is een vernieuwer, weet wat ze wil, maar biedt ook ruimte voor anderen. Voor haar biedt de PvdA Amsterdam de gelegenheid om zich in te zetten voor stedelijke problematiek zoals de energietransitie, kansengelijkheid, kwetsbare wijken en de tweedeling in de stad.

Ahlam el Yaakoubi (1985)
Ahlam woont en werkt sinds 5 jaar in Amsterdam (voorheen in het Utrechtse Ondiep) en is verliefd geworden op de stad. Ze heeft strafrecht gestudeerd en is jurist bij de Universiteit van Amsterdam. Ze vindt het verschil in aanzicht tussen de stadsdelen opvallend. Ahlam heeft een groot rechtvaardigheidsgevoel en relatief wat ervaring met besturen. Ze is voorzitter van een Karate-stichting en heeft zelf een Karateschool opgezet. Daar ontmoet ze alle soorten mensen. Ze maakt zich zorgen over de toekomst van haar kind en hoe die bejegend zal worden in de toekomst. Eerder voerde Ahlam campagne voor Ahmed Marcouch en was zij 10 jaar secretaris van de landelijke werkgroep Sport. Ze wil graag de communicatie van de partij verbeteren. Ahlam heeft een onbevangen en enthousiaste houding. Haar enthousiasme en ‘drive’ zijn aanstekelijk. Inhoudelijk is ze uitgesproken en zegt ze dingen die resoneren bij de commissie. Ze heeft de competenties en het discipline om dat voor elkaar te boksen.

Arne Bartelsman (1990)
Arne is een geboren en getogen Amsterdammer met internationale ervaring en oriëntatie. Hij heeft een MA in International Relations aan de UvA zit in het ‘Buza klasje’. Hij heeft een aantal jaren in New York gewoond, waar hij eerste secretaris bij de ambassade was. Arne is nu senior adviseur parlementaire zaken bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Als geboren en getogen Amsterdammer heeft hij een breed netwerk, maar hij wil dat verbreden om te voorkomen dat hij in een bubbel blijft zitten. Mede vandaar zijn sollicitatie als bestuurslid bij de PvdA. Nu Arne weer werkzaam is in Nederland wil hij graag meedenken (en doen) met beleidskwesties. Arne wil zijn internationale ervaringen en netwerken inzetten voor discussies over grootstedelijke kwesties die niet alleen Amsterdam betreffen, maar ook NY, Parijs, Berlijn, Rome, etc. Thema’s die ook elders spelen zijn de woningmarkt, expats, arbeidsmarkt en de gevolgen hiervan voor de gewone stedelingen. Centraal dient te staan rechtvaardigheid en eerlijke verdeling van voorzieningen voor sjiek en sjofel. In het bijzonder noemde Arne ook de gevolgen van corona voor de grote steden. Tevens ziet Arne het belang van het bestuur als brug tussen vereniging en fractie. Arne is een goede aanwinst voor het nieuwe bestuur, voor de vereniging en voor de Amsterdamse politiek en samenleving. Hij kijkt over grenzen heen en is heel prettig als gespreksgenoot en als bestuurslid. Als diplomaat weet hij als geen ander om bruggen te slaan. Arne staat stevig in zijn schoenen.

Ilay Beeldsnijder (1996)
Ilay is jong en enthousiast, heeft een aansprekende brief en een veelbelovend CV voor zijn leeftijd. Hij studeert rechten aan de UvA en is vrijwilliger bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel. Ilay is nieuwsgierig naar het functioneren en ontwikkelen van de samenleving en vindt dat het recht bij uitstek het meest geschikte middel om dat functioneren van dichtbij te bestuderen. Hij heeft een open karakter en is erg leergierig. Het is een enthousiaste jongen die zich wil inzetten in de campagnes, het werven van vrijwilligers, sponsoren en het organiseren van evenementen.