27 oktober 2003

Voor armoede is geen plaats in Amsterdam

Voor armoede is geen plaats in Amsterdam

Het kabinet bezuinigt fors op het geld dat bestemd is voor de bestrijding van armoede. Voor Amsterdam betekent dit een korting van 20 miljoen op het budget voor de bijzondere bijstand. Bovendien heeft het kabinet de gemeenten ook nog eens verboden om ‘categoraal beleid’, beleid gericht op bepaalde doelgroepen, uit te voeren. Zo moet Amsterdam b.v. stoppen met het ter beschikking stellen van computers aan bijstandsgezinnen met kinderen. In plaats hiervan stelt het kabinet een zogenaamde ‘langdurigheidsuitkering’ voor. Een regeling die minder gunstig is dan bijvoorbeeld de Amsterdamse plusvoorziening.

De PvdA is het eens met het kabinet dat zo min mogelijk mensen afhankelijk moeten zijn van een uitkering, maar vindt ook dat mensen die buiten hun schuld aangewezen zijn op hulp van de overheid, niet in de kou gezet mogen worden. We zijn dan ook blij dat het College voorstelt dat Amsterdam het overgrote deel van de rijkskorting in 2004 uit eigen zak bijbetaald. Dit is echter niet voldoende. Het gaat hier om een probleem dat ieder jaar terug komt.

Daarnaast is het korten op de bijzondere bijstand niet het enige dat mensen met een minimum inkomen dreigt te treffen. De kosten voor de zorg worden hoger, de huursubsidie lager, het kaartje van de trein en tram wordt duurder, etc.

Alle creativiteit zal moeten worden aangewend om binnen de wettelijke mogelijkheden in Amsterdam toch een sociaal armoedebeleid te blijven voeren. En als dat extra geld moet kosten, dan moet dat maar.

Voor meer informatie over de bijzondere bijstand, de Amsterdamse plus regeling en andere voorzieningen voor mensen met een minimum inkomen kunt u terecht op www.omarm.amsterdam.nl