18 april 2003

Raadsbehandeling Structuurplan

De gemeenteraad heeft op 16 april na een urenlang debat ingestemd met het Structuurplan “Kiezen voor stedelijkheid 2003 –2010”. Woordvoerder Thijs Reuten diende drie moties in die allen werden aangenomen. In zijn bijdrage aan het debat herinnerde Reuten ook nog aan de oprichting van de dienst Ruimtelijke Ordening, dit jaar 75 jaar geleden.

Bijdrage van PvdA-raadslid Thijs Reuten aan het raadsdebat over het Structuurplan

16 april 2003, gesproken woord geldt

Kiezen voor Stedelijke Kwaliteit

Voorzitter,

De bespreking van een nieuw Structuurplan is een bijzonder moment. Hoewel voor veel mensen een beetje te abstract, is het een belangrijk plan dat planmatig kijkt naar de inrichting van de stad. We leggen vast welke ontwikkeling op een bepaalde plaats gewenst is, waar we wel en niet de mogelijkheid voor willen openhouden. In feite gaat het om de balans tussen de verschillende functies. De PvdA-adviescommissie Structuurplan koos als titel voor haar rapport dan ook niet voor niets Stedelijkheid in Balans.

Amsterdam kent een rijke traditie op het gebied van Structuurplannen en ruimtelijke planning. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de afdeling stadsontwikkeling werd opgericht. Eén van onze voorgangers Wibaut wilde altijd een aparte dienst . In een korte periode (van september 1927 tot september 1929) dat de SDAP niet in het college zat werd de afdeling stadsontwikkeling opgericht als onderdeel van de dienst Publieke Werken, waarin b.v. ook het Grondbedrijf zat dat sinds kort in naam ook niet meer bestaat.

Onder oud-medewerkers van de afdeling Stadsontwikkeling doet het verhaal de ronde, dat PW kort vóór de oprichting van de afdeling in 1928 een kamertje had ingericht voor een ambetnaar waar men geen raad mee wist en op de deur een bordje had geplakt met ‘afdeling stadsontwikkeling’.

Aan het hoofd van de afdeling heeft bijvoorbeeld Van Eesteren gestaan, bekend van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) Inmiddels is het grote cluster Dienst PW/SO opgesplitst en kennen wij de dienst Ruimtelijke Ordening.

Voorzitter, terug naar vandaag.

Kiezen voor Stedelijkheid kijkt vooruit tot 2010. Dat is langer dan eerdere Structuurplannen. Maar ook over de periode na 2010 gaan we ons binnenkort al buigen met de aangekondigde nota Ontwikkelingsscenario’s. De PvdA steunt het college in haar ambitie om ver vooruit te kijken naar de toekomst van de stad. Voor een volgend Structuurplan lijkt het ons wel goed om een manier te vinden nog meer over de grens te kijken, zelfs over de provinciegrens.

Wat vinden wij van dit Structuurplan?

Bij eerdere besprekingen van dit plan heeft de PvdA, geïnspireerd door de Structuurplan-titel Kiezen voor Stedelijkheid gesproken over Kiezen voor Stedelijke Kwaliteit. De balans die in een Structuurplan moet zitten heeft te maken met de kwaliteit van het leven in Amsterdam in de toekomst. Die wordt bepaald door kwaliteit in wonen, kwaliteit in werken, bedrijvigheid, kwaliteit in sport en recreatie en kwaliteit in mobiliteit.

De PvdA houdt onverkort vast aan de woningbouwdoelstellingen. De nood is hoog, veel mensen willen hier wonen, bijvoorbeeld omdat ze er werken, veel Amsterdammers zoeken een huis. Daarnaast zijn meer woningen van levensbelang voor het overeind houden van het voorzieningenniveau van de stad. Cultuur, onderwijs, winkels, openbaar vervoer, allemaal afhankelijk van voldoende mensen. Ook dat is kiezen voor kwaliteit. Om de woningbouwplannen niet in gevaar te brengen en toch groen rond de stad te kunnen sparen (scheggen) en voldoende sportvoorzieningen blijvend overeind te houden heeft de PvdA alternatieve bouwlocaties voorgesteld (Marine, FCA, Overamstel) en gepleit voor veel hogere dichtheden (Overamstel, Noord) en intensivering op plekken waar dat kan.

De PvdA vindt dat in het Structuurplan een goede balans tussen wonen, werken en recreëren zichtbaar moet zijn. Met de uitgangspunten van het college: woningbouwopgave vasthouden, de netwerkstad, het verbeteren van de woon-werkbalans en het groen houden van de scheggen komen we heel ver.

Voorzitter,

Op een aantal punten willen wij de doelstellingen rond woningbouw, het voorkomen van bouwen in het groen en de verbetering van de woon-werkbalans versterken.

– Amendement Overamstel
Hierbij gaat het om het schrappen van het aantal woningen en het aangeven van een zo hoog mogelijke ambitie voor dit gebied. We streven dan ook naar een zo groot mogelijk aantal woningen voor de hele transformatie. Hierover wordt binnenkort in de commissie verder gesproken.

Verder steunen wij een voorstel over het Marineterrein dat later wordt ingediend (amendement GroenLinks, PvdA, SP). Bouwe Olij zal zo nog een korte toelichting geven rond het aanvullend onderzoek met betrekking tot de toekomst van het Foodcenter (motie PvdA, GroenLinks, SP).

– Motie sportoverleg
Dit is een voorstel waarmee in de toekomst de benodigde capaciteit voor sport altijd helder is. We zouden graag zien dat de wethouder sport in overleg met de Sportraad die hierbij faciliterend kan optreden zo’n overleg organiseert. Wellicht kunnen daarover nader afspraken worden gemaakt in de commissie Sport.

– Motie Almere Tweelingstad
We hebben bij eerder besprekingen nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het belang voor Amsterdam van de relatie met Almere. De steden zijn historisch verbonden en zullen in de toekomst niet zonder elkaar kunnen. Vandaar Tweelingstad voor deze bijzondere partner. Voor de ontwikkeling van die relatie is infrastructuur van groot belang. We vragen het college om de uitkomst van De Uitweg te bespoedigen en ons de resultaten zo snel mogelijk te geven. Daarnaast vragen we het college om gezamenlijk op te trekken bij de verbetering en uitbreiding van de OV-verbindingen met Almere.

Rond de bedrijven in de Coen- en Vlothaven (o.a. Cargill) heeft het college in eerste instantie een voorstel voor verplaatsing gedaan. Wij vonden dat interessant en vroegen op 30 oktober hoe men dat wilde gaan aanpakken? Bij de volgende versie was het plan van tafel. Het moge duidelijk zijn dat wij mogelijkheden die zich in de toekomst voordoen om de milieuzone terug te dringen en zo meer woningbouw in de buurt van het centrum en Noord mogelijk te maken zullen benutten. Op dit moment stellen wij vast dat de milieuhinder van de bedrijven in ieder geval niet mag toenemen en dat dus veilig en zo schoon mogelijk gewerkt wordt. We gaan ervan uit – nu er geen voorstel meer ligt tot verplaatsing in deze planperiode – dat de plannen voor woningbouw in de Houthavens door zullen kunnen gaan en hopen dat het college hiertoe alles uit de kast haalt.

Voor wat betreft de Osdorperbovenpolder en het Geuzenbos vinden wij het veel te voorbarig om daar nu al een richting aan te geven voor ontwikkeling van deze terreinen. Er is tot 2010 voldoende bedrijventerrein voor handen en bovendien wordt er en Structuurplanuitwerking voor de Westrandscheg gemaakt waarbij dit gebied als geheel met de huidige kwaliteiten en mogelijkheden moet worden bekeken. Wij zullen een voorstel om de genoemde gebieden nu niet uit de HGS te halen steunen. (Motie GroenLinks, PvdA, SP, AA)

Ten aanzien van de plannen rond Middenmeer Noord vinden wij de voortgang van de ontwikkeling van het Science Park van groot belang en willen wij dan ook niet dat het mogelijk te realiseren NS Station in gevaar komt. Daarnaast kennen wij de bezorgdheid in Oost/Watergraafsmeer en het aanbod van het stadsdeel om andere locaties in te brengen. Wij zullen een voorstel steunen dat zal worden ingediend recht doet aan beide punten. (motie VVD, PvdA, CDA)

Nog enkele losse opmerkingen:

De PvdA heeft geen behoefte aan een zeer omvangrijke beleidsnota over Volkstuinen. Beleid rond Volkstuinen is in de eerste plaats een stadsdeelbevoegdheid. Een kader daarvoor is aardig en met de SP-notitie en het preadvies van het college waren we wat de PvdA betreft al een eind gekomen. Het voorstel voor een onderzoek wordt volgende week besproken in één van de raadscommissies. De PvdA zal er dan op terugkomen.

In eerdere vergaderingen is de onduidelijkheid rond het Hoofdnet fiets alleen maar toegenomen. Ons voorstel is dan ook om het kaartje bij het Structuurplan als indicatief te beschouwen en de discussie over het Hoofdnet en de precieze vaststelling en het onderscheid met andere fietsroutes nog eens apart in de commissie IVV terug te laten komen. Dan kunnen naast dit kaartje ook het ROA-kaartje en evt andere kaartjes worden meegenomen.

Hoewel we nog nadere discussie zullen hebben vanavond en hier en daar wellicht nog wijzigingen worden aangebracht, wil ik tot slot alle medewerkers en de wethouder alvast danken voor de jarenlange voorbereiding van dit ambitieuze Structuurplan.

Een raadslid meldde in 1923 toen er al sprake was van de oprichting van de afdeling Stadsontwikkeling, dat ‘… hij de geboorte van een dergelijke jeugdige spruit met groote vreugde (zou) begroeten. Hij hoopt en verwacht, dat de instelling van een dergelijke dienst zal leiden tot betere toestanden op het gebied der stadsontwikkeling’. Dat is er in ieder geval van gekomen. Het goede werk dat met het Structuurplan Kiezen voor Stedelijkheid is afgeleverd laat zien dat de dienst Ruimtelijke Ordening net als de afdeling Stadsontwikkeling nog steeds met grote inzet werkt aan de toekomst van de stad.

(In de link hieronder vindt u de aangenomen moties en amendementen. Nog niet beschikbaar amendement Osdorperbovenpolder/Geuzenbos en amendement Oever Sloterplas).

Moties en amendementen

Food Center

Gelijk met het Structuurplan werd op 16 april ook de PvdA-notitie “Om de kwaliteit en toekomst van het Food Center Amsterdam” behandeld. Op verzoek van het College van Burgemeester en Wethouders besloot de gemeenteraad de notitie aan te houden tot de raadsvergadering van 28 mei a.s. Dan zal ook gestemd worden over de motie van PvdA, Groenlinks en SP over het houden van aanvullend onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van het Food Center op de huidige plek.

Motie Food Center

Binnenkort het complete dossier Structuurplan op deze site.