9 oktober 2003

PvdA in de Gemeenteraad van 8 oktober

PvdA in de gemeenteraad op 8 oktober 2003

Het inmiddels gebruikelijke korte verslag van de inbreng van de PvdA in de raadsvergadering, door Thijs Reuten.

Toespraak burgemeester Cohen

Aan het begin van de raadsvergadering sprak de burgemeester de gemeenteraad toe naar aanleiding van twee actuele zaken. Cohen sprak zijn afschuw uit over de dood van een vrouw op maandag 6 oktober, nadat ze door vijf supermarktmedewerkers en mogelijk anderen zwaar was mishandeld in De Pijp. Daarnaast sprak de burgemeester zijn grote zorg uit over het bericht dat docenten op Amsterdamse scholen niet meer vrijuit durven spreken over de holocaust. Hij riep de gemeenteraadsleden op om, net als hijzelf, scherp afstand te nemen van eigenrichting, intolerantie en geweld.

Lees de hele toespraak van Job Cohen
Mondelinge vragenuur


Tijdens het vragenuur werden mondeling vragen gesteld over uiteenlopende onderwerpen. Het ging onder meer over de regeling die getroffen is met de directeur van de Sociale Dienst en antisemitisme op scholen. De PvdA stelde ook mondelinge vragen.

Vragen over procedurele gang van zaken rond de Dome
PvdA-raadslid Thijs Reuten stelde vragen aan de wethouder Stedelijke Ontwikkeling over de merkwaardige procedurele gang van zaken rond de ‘Dome’. Het ging om de beslissing of in Noord of in Zuidoost het initiatief tot bouw van een overdekte ‘Dome’ mogelijk te maken. Op 23 september besloot het college dat Noord de kans krijgt om de plannen verder uit te werken. De PvdA vindt deze beslissing zo belangrijk dat het college hierover niet zomaar zelf kan beslissen. “De positie van de gemeenteraad wordt met deze gang van zaken, helaas niet voor de eerste keer, uitgehold. Als we hier niet goed op letten en het college de raad blijft passeren, dan wordt het moeilijk voor de gemeenteraad om zich nog serieus met belangrijke beslissingen bezig te houden”, aldus Reuten. Het PvdA-raadslid vroeg het college onder andere waarom niet direct voor een route langs de gemeenteraad is gekozen en waarom het college zonder overleg met de gemeenteraad een beslissing neemt die in strijd is met het Structuurplan, dat pas kort geleden door de raad is vastgesteld. De wethouder antwoordde dat de beslissing inderdaad slechts ter kennisname aan de raad zal worden toegezonden. De PvdA zal dit stuk op 22 oktober meteen in de raadscommissie agenderen om het onderwerp alsnog te kunnen bespreken.

Gemeenterekening en rekening stadsdelen over 2002

Financieel woordvoerder Lodewijk Asscher maakte de wethouder Financiën en de overige leden van het college in scherpe bewoordingen duidelijk dat het wat de PvdA betreft echt beter moet. Bij de financiële verslaglegging gaat het niet om het steeds aankondigen van allerlei verbeterplannen en maatregelen om de geconstateerde problemen op te lossen, maar om de uitvoering van wat is afgesproken. De gemeenteraad moet kunnen zien dat doelstellingen gehaald worden en dat het financieel in orde is. “In het algemeen roepen de stukken het beeld op van een college dat de aanbevelingen van de rekeningencommissie wel serieus zégt te nemen maar daar in praktijk weinig daden aan toevoegt”, aldus Asscher.

Veel van de opmerkingen die namens de rekeningencommissie door Wil Codrington eerder werden toegelicht zijn dezelfde opmerkingen als een jaar geleden. Asscher concludeerde dat het college moet worden aangesproken op verbetering hiervan. “Duidelijk moet zijn hoe belangrijk wij het vinden dat de verantwoording helder en deugdelijk plaatsvindt. Daarnaast moeten we als raad meer initiatieven nemen om iets met verantwoording te doen. Wethouder Dales klaagde met een zeker recht over het feit dat er bij de behandeling van de voorjaarsnota weinig is gezegd over de jaarrekening 2002. Maar we moeten als raad ook zelf het momentum creëren om het college en de individuele wethouders aan te spreken op hun resultaten. Alleen het resultaat telt, dan gaan we dus nu even tellen”. Dit zou kunnen door rond de aanbieding van de Jaarrekening speciaal aandacht te besteden aan de verantwoording over de bereikte resultaten, zoals dat tegenwoordig ook in Den Haag gebeurt.

Verder besteedde de financiële man van de PvdA nog aandacht aan de tot op heden uitgebleven plannen om de onderwijsreserves die op het niveau van de stadsdelen bestaan zogoed mogelijk in te zetten voor datgene waar ze voor bedoeld zijn. Onderhoud van schoolgebouwen. Ook merkte Asscher op dat bij de opschoning van reserves en potjes op centraal niveau door Dales blijkbaar nog het een en andere over het hoofd is gezien. De wethouder kwam tot verbazing van de PvdA immers kortgeleden zelf met een potje op de proppen wat bedoeld is voor internationale solidariteit bij rampen en waaruit hij gedupeerde winkeliers wilde bijstaan. De rekening en het verslag van de rekeningencommissie werden na het debat door de gemeenteraad vastgesteld.

Herziening tram-/busbaanbeleid voor taxi’s

Bij dit punt werd op initiatief van PvdA’er Auke Bijlsma een amendement aangenomen waardoor het weren van lege taxi’s van de trambaan nog even wordt opgeschort. Alle taxichauffeurs die aan de gestelde eisen voldoen mogen voorlopig dus op de trambaan. Daarnaast is vastgesteld dat streng zal worden opgetreden tegen chauffeurs die zonder of met een ingetrokken vergunning van de trambaan gebruik zullen maken.

Beschikbaarstelling krediet renovatie brug 41, Vijzelstraat over de Keizersgracht

Het aangevraagde krediet is bestemd voor een brug die al ruim een jaar af is. Dat is natuurlijk vreemd, omdat voor het doen van uitgaven vooraf aan de gemeenteraad toestemming moet worden gevraagd. Wat deze zaak nog vreemder maakt is de forse kostenoverschrijding van 43%. Als verklaring geeft het college dat de voorbereidingskosten per ongeluk niet waren meegenomen. Auke Bijlsma was hier boos over omdat, behalve dat een aan alle kanten rammelende zaak aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, ook de twee jaar oude motie – waarin het college wordt opgeroepen overschrijdingen tijdig te melden – niet is nageleefd. Aangezien een ruime meerderheid van de gemeenteraad de redenering van de PvdA deelde, trok wethouder Dales (die Mark van der Horst verving) na een tumultueus verlopen debatje de voordracht uiteindelijk terug. Dit betekent dat de kwestie nog steeds niet is opgelost en dat het college in ieder geval terug moet komen naar de raad met een voorstel waarmee deze grote fout hersteld kan worden.

Nota Volksgezondheid Amsterdam 2004-2007

Manon van der Garde, PvdA-woordvoerder Zorg, benadrukte het belang van preventie in de gezondheidszorg. Ze sprak de hoop uit dat het college de voornemens op dit punt ook echt waar gaat maken en riep op tot creativiteit: “Voorlichting aan jongeren werkt aantoonbaar beter door meer onorthodoxe manieren. Gedragsverandering bewerkstellig je niet met een foldertje. Werken met peer-voorlichting (door leeftijdsgenoten) zoals Unity doet blijkt succesvol”. Ook vroeg Van der Garde bijzondere aandacht voor de positie van ouderen. De PvdA wil dat de stadsdelen bij de uitvoering van het ouderenbeleid optimaal door de GG&GD en de centrale stad worden ondersteund. Overigens was er waardering voor de nota van wethouder Belliot en kreeg deze brede steun.

Overige onderwerpen

Verder kwamen onder andere nog de uitvoering van de motie Klerks (PvdA) over het Jaarverslag van de Ombudsman, de kruising RAI/Europaboulevard die de rotonde moet vervangen en het onderwerp aanbesteding openbaar vervoer aan de orde.

De raadsagenda met alle stukken is te vinden op www.amsterdam.nl