14 juli 2004

PvdA in de Gemeenteraad van 7 juli, een verslag

PvdA in de gemeenteraad op 7 en 8 juli 2004

Raadsverslag nr. 16 door Thijs Reuten over de inbreng van de PvdA in de gemeenteraad.

De tweedaagse vergadering, de laatste voor de zomer, stond vooral in het teken van de Voorjaarsnota en het Beleidskader Werk en Reintegratie van de Dienst Werk en Inkomen, met onder meer nieuwe vormen van gesubsidieerde arbeid.

Voorjaarsnota 2004
Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2004, de voorbereiding van de begroting 2005, hield fractievoorzitter Lodewijk Asscher bij wijze van aftrap een betoog over wat de PvdA voor Amsterdam wil. De door Asscher uitgesproken tekst is samen met de inbreng van financieel woordvoerder Thijs Reuten en alle PvdA voorstellen na te lezen op de website. De belangrijkste voorstellen van de PvdA waren 10 miljoen extra voor ISV, 6,5 miljoen extra voor het vlottrekken van de woningbouwproductie (Van Koop naar Huur) en 7 miljoen, waarvan 2 structureel, voor investeren in jeugd. Bij het laatste staan onder andere veiligheid op school, het VMBO en nieuwe perspectieven centraal. Ook steunt de PvdA een forse investering in maatschappelijk opvang en in mobiliteitsvoorzieningen en toegankelijkheid van gebouwen voor gehandicapten.

VVD-wethouder van financien Huffnagel reageerde woensdagavond geprikkeld. Hij was zeer somber over de financiele toestand. De gemeenteraad was niet gelukkig met de houding van de wethouder. Reuten: ‘De raad heeft z’n werk gedaan en gereageerd op de Voorjaarsnota met een aantal voorstellen voor bestedingsrichtingen en accenten. Aan het college om zonodig met uitvoeringsplannen te komen, te kijken hoe het geld precies kan worden ingezet en alles zo goed mogelijk te verwerken in de begroting 2005’.

Donderdagmiddag was het humeur van de wethouder aanmerkelijk verbeterd en zegde hij de gemeenteraad toe dat hij gaat proberen bij de defintieve begrotinsgvoorstellen zo goed mogelijk rekening te houden wensen van de raad. Alle wensen en wijzigingsvoorstellen kwamen uiteindelijk in stemming en hieronder vindt u een overzicht van de aangenomen moties en amendementen. De moties en amendementen die de PvdA zelf indiende werden aangenomen en kunt u hieronder ook nalezen.

Voorstellen die de PvdA indiende:
– 10 miljoen extra voor stedelijke vernieuwing en opknappen wijken (ISV)
– 6,5 miljoen extra voor omzetten woningen van koop naar huur (woningbouwproductie)
– 7 miljoen voor investeren in onderwijs en jonge Amsterdammers (betedingsrichting)
– Subsidie enkele instellingen behouden en 200.000 euro voor samenwerkende homo- en vrouwen organsatie i.p.v. de stopgezette subsidies
– 0,4 miljoen extra voor AT5 uit kabelgeld UPC (niet uit de incidentele ruimte)
– Stemmachines pas doen als betrouwbare software en controleerbaarheid van de stemmen geregeld zijn (0,4 miljoen structureel nog niet uitgeven)
– PTA-keerlus geheel door Havenbedrijf laten betalen (1,43 miljoen niet uitgeven)
– ICT incidenteel opnemen i.p.v. structureel
– Bezuiniging dIVV niet uit ruimte mobiliteitsfonds maar uit apparaatskosten dIVV
– Schoon door de poort discussie met stadsdeel Centrum afronden, 3,15 m beurs van Berlage daarbij betrekken
Andere aangenomen voorstellen:
– 4,8 miljoen voor prioriteiten programakkoord openbare ruimte, leefbaarheid, veiligheid
– 1,5 miljoen structureel voor WVG prioriteiten
– 1 miljoen in het stimuleringsfondsgehandicapten
– 0,5 miljoen voor Fonds Vreemdelingen
– 0,16 miljoen om expertise uit de opgeheven seniorenraad te kunnen laten opgaan in WMO
– 3 miljoen (waarvan 0,5 structureel) voor instellingen maatsch. opvang waaronder opvang tienermoeders
– motie uitvoeren van de notitie Amsterdams Burgerschap uit communicatiebudget bestuursdienst
– 2 miljoen bovenop de voorgestelde 2 miljoen voor nieuwbouw dierenasiel
– motie vragen om een notitie over realisering middensegment woningen

Beleidskader Werk en Reïntegratie Dienst Werk en Inkomen
Manon van der Garde, woordvoerder Werk en Inkomen, benadrukte dat de PvdA wil dat zoveel mogelijk mensen aan het arbeidsproces deelnemen. De overheid heeft daar een taak. Als er niet direct geschikt werk is, moet iemand die een uitkering heeft worden geactiveerd en bijvoorbeeld scholing en aanvullende cursussen krijgen aangeboden. Van der Garde complimenteerde de wethouder met de resultaten die geboekt zijn, ondanks de somberheid van sommigen over de doorstroming vanuit gesubsidieerd werk. ‘Er zijn het afgelopen jaar duizend banen omgezet in een reguliere baan en 800 mensen zijn uit een I/D-baan naar een niet-gesubsidieerde baan.’ Van der Garde erkende dat de mensen die het minst kansrijk zijn op de arbeidsmarkt, natuurlijk ook het moeilijkst zullen doorstromen bij het afbouwen van de I/D-regeling en het introduceren van nieuwe manieren om mensen uit een uitkeringssituatie te houden en dus betrokken bij de samenleving. ‘Maar we gaan ervan uit dat het college met de beschikbare middelen de goede richting die is ingezet kan worden volgehouden.’

Desgevraagd zei de PvdA-woordvoerder dat er altijd mensen zullen zijn die afhankelijk zijn van werk met een (gedeeltelijke) loonkostensubsidie. Dat blijft ook mogelijk in nieuwe vormen van gesubsidieerde arbeid. De PvdA wil duidelijke criteria voor de nieuwe vorm van semi-permanente gesubsidieerde arbeid die het college wil introduceren.

Van der Garde stelde met een motie voor om het idee van ‘poolvorming’ uit te werken. De pool van functies voor onder meer de sectoren onderwijs en cultuur kunnen worden ingezet. Het werk moet tijdelijk zijn, maartschappelijk nuttig en de deelnemers moeten op termijn bemiddelbaar zijn.

De PvdA stelt ook voor om een premie beschikbaar te stellen aan mensen met een bijstandsuitkering die zich hebben ingespannen richting arbeidsmarkt. Daarbij moet rekening worden gehouden met het aantal gewerkte uren (dus ook voor deeltijdbanen) en de arbeidskorting voor alleenstaande ouders.

De derde PvdA-motie die Van der Garde indiende vraagt organisaties die te maken krijgen met de gevolgen van de afbouw van de I/D-regeling bij te staan bij het aanpassen van de bedrijfsvoering. Na de goede beantwoording van wethouder Aboutaleb werden de PvdA voorstellen door de gemeenteraad aangenomen.

Verordening op het burgerinitiatief en het referendum
De PvdA stemde net als de gehele raad in met de wijziging van de referendumverordening naar aanleiding van het vorig jaar door een meerderheid van de raad aangenomen voorstel tot invoering van een burgerinitiatief.

Verlenging beleidsovereenkomst wonen
Bouwe Olij, woordvoerder volkshuisvesting, benadrukte dat de gevolgen van het beleid van minister Dekker waarschijnlijk veel groter en nadeliger zullen zijn dan de minpuntjes van de beleidsovereenkomst. ‘Het totaal pakket van de aangepaste afspraken met de corporaties steunen wij