7 april 2004

PvdA in de Gemeenteraad van 7 april, een verslagPvdA in de gemeenteraad op 7 april 2004


Raadsverslag nr. 12 door Thijs Reuten over de inbreng van de PvdA in de gemeenteraad.

Mondelinge vragen en interpellaties
Er waren mondelinge vragen over het ongeluk met de Combino (SP) en over de ontruiming van een gebouw aan het Funen (GroenLinks)

Een interpellatie van de SP ging over de tarieven van UPC. Daarover heeft het college principe overeenstemming bereikt met de kabelmaatschappij. Namens de PvdA voerde Charlotte Riem Vis het woord. Riem Vis benadrukte dat de tariefsverhoging van UPC er zeer fors inhakt bij de Amsterdammers. Daar moet wel een deal tegenover staan waar de Amsterdammers ook echt wat aan hebben, anders kun je een nieuw contract beter achterwege laten. Wat de PvdA betreft zal opnieuw moeten worden onderhandeld met UPC. Verder zei Riem Vis dat pas nadat de gemeenteraad zich over het contract heeft uitgesproken het college kan overgaan tot tekenen van de overeenkomst. ‘Zoals de zaken er nu voor staan kunnen wij hier niet mee instemmen en adviseren wij de wethouder alsnog de gang naar de rechter te maken of in ieder geval te proberen door opnieuw te onderhandelen het onderste uit de kan te halen voor de Amsterdammers’, aldus Riem Vis.

Wethouder Belliot zegde toe de komende weken opnieuw te gaan praten met UPC. Met name D66 legde het hoofd tijdens de raadsvergadering al overduidelijk in de schoot en vond het niet nodig een lans te breken voor de klanten van UPC met het oog op de tarieven. D66 was tevreden met het nu bekende onderhandelingresultaat. Een motie waarin is vastgelegd dat het definitieve onderhandelingsresultaat en het contract met UPC ter goedkeuring aan de gemeenteraad moeten worden voorgelegd, kreeg behalve van D66 ook geen steun van VVD en CDA. Alle andere fracties stemden voor deze motie. Op 28 april wordt opnieuw, voor het eerst aan de hand het definitieve onderhandelingsresultaat, over de zaak gesproken in de gemeenteraad.

Actualiteit Noord-Zuidlijn
Bij deze raadsactualiteit naar aanleiding van uitspraken van oud-wethouder Dales en scheidend PvdA-fractievoorzitter Halbertsma kwam aan de orde of er wel of niet eerder kostenoverschrijdingen bekend waren. PvdA-woordvoerder Auke Bijlsma maakte duidelijk dat er bij de fractie in oktober 2002 geen kennis was die andere fracties niet hadden. Hij wees op de motie waarmee de PvdA, met steun van de voltallige gemeenteraad op mevrouw Kalt na, in alle openheid heeft duidelijk gemaakt dat er voor projecten die met de metrolijn te maken hebben, maar niet direct tot het budget van de lijn horen, wel extra geld nodig zou zijn. Het college had en heeft de opdracht die kosten te dekken. Deze kosten waren dus bekend en moeten dan ook niet worden verward met mogelijke extra kosten voor de lijn zelf waarover in de media melding is gemaakt. Het college heeft al eerder een actualisatie van het Noord-Zuidlijn budget aangekondigd die nog deze week verwacht wordt.

Fractievoorzitter Asscher voegde er desgevraagd aan toe: ‘Wat wij wisten, wist u. Wat wij weten, dat weet u. Dat stond allemaal in de motie van de PvdA. Het woord ‘cosmetiek’ heeft verwarring gewekt en had Halbertsma misschien beter niet kunnen gebruiken. Conclusie: Er is geen reden om nu een onderzoek te doen naar de kennis of verschillen in kennis ten tijde van het besluit’. Wel is de PvdA zeer bezorgd over de reeds circulerende overschrijdingen. De PvdA is benieuwd naar de actualisatie van de kosten voor de metrolijn die eraan komt.

Hulpverlening aan Bam (Iran)
Tjalling Halbertsma zei namens de PvdA het eens te zijn met de al eerder gemaakte afspraak dat het geld uit het rampenfonds, als het gaat om rampen in het buitenland, besteed wordt in landen waar veel Amsterdammers een binding mee hebben. Dit zijn de zogenaamde ‘herkomstlanden’. Iran valt daar niet onder, omdat er relatief weinig Iraniërs in Amsterdam wonen. De argumentatie van het college op basis van de bestaande afspraken werd door een meerderheid van de gemeenteraad, waaronder de PvdA-raadsleden, gevolgd.
Uitgangspunten Kermisexploitantenterrein Vredenhofweg
PvdA-woordvoerder Bouwe Olij sprak zijn steun uit voor het voorstel van stadsdeel Westerpark en wethouder Stadig om een begin te maken met de herinrichting en het brandveiliger maken van het Kermisexploitantenterrein. Dit terrein ligt achter het Food Center bij de Haarlemmerweg. Onderdeel van het voorstel is nu al te besluiten om de tweede ontsluitingsweg aan te passen. Volgens Olij is nu besluiten tot aanpassing niet logisch, omdat in juni besloten wordt over de toekomst van het Food Center. Met een amendement van de PvdA’er werd de verbetering van de tweede ontsluiting afhankelijk gemaakt van de toekomstige ontwikkelingen rond het Food Center. Het PvdA-amendement werd unaniem aangenomen.