17 juni 2004

PvdA in de gemeenteraad van 16 juni, een verslag

PvdA in de gemeenteraad op 16 juni 2004

Raadsverslag nr. 15 door Thijs Reuten over de inbreng van de PvdA in de Gemeenteraad .

Financiële prognoses tot 2012 van het project Noord-Zuidlijn
PvdA-woordvoerder
Auke Bijlsma maakte nogmaals duidelijk dat de PvdA de Noord-Zuidlijn wil afmaken. Wel was hij nog altijd zeer ontstemd over de financiële prognose die tot een voorziene kostenstijging van 92 miljoen leidt. Hierover is uitgebreid in de commissievergaderingen gesproken. Bijlsma diende, daarin gesteund door bijna alle fracties, een motie in waarin onder meer werd voorgesteld om een onafhankelijke groep deskundigen de projectleiding en het management van de Noord-Zuidlijn te laten doorlichten en daarnaast een advies te vragen over hoe de controlefunctie van de raad bij de grote projecten kan worden versterkt. Het bedrag, gemoeid met de financiële prognose, komt verder aan de orde bij de bespreking van de Jaarrekening 2003 en het rekeningresultaat. (zie verderop in dit verslag) De SP wil de aanleg van de metrolijn stoppen. Bijlsma hield de partij voor dat berekeningen leren dat daarmee, exclusief eventuele schadeclaims van derden, zo’n 380 miljoen euro gemoeid is: ‘Dat geld ben je dan kwijt en je krijgt er helemaal niets voor terug’. De motie werd aangenomen met alleen de stemmen van de SP daartegen. (Klik hier voor de motie)Bijzondere subsidieverordening integratie en participati e
PvdA- woordvoerder diversiteit Amma Asante scherpte met een motie het voorstel van het college enigszins aan. Ze wil daarmee voorkomen datsubsidie wordt verleend aan organisaties die segregatie bevorderen in plaats van het leveren van een bijdrage aan participatie en/of integratie. Ook moet beter gekeken worden of de subsidie wel gebruikt wordt voor datgene waarvoor de organisatie de subsidie krijgt. (Klik hier voor de motie)

Jaarrekening 2003
Financieel woordvoerder Thijs Reutenbehandelde de Jaarrekening 2003. De PvdA noemt de derde woensdag in juni, de jaarlijkse behandeling van de Jaarrekening van het voorgaande jaar, resultatendag. Er wordt dan enerzijds gekeken naar het gevoerde beleid en de bereikte resultaten en anderzijds vooruitgekeken naar een volgend begrotingsjaar. Lees de hele bijdrage aan het debat elders op de site (Klik hier)

De PvdA diende ook een amendement in. Daarin werd voorgesteld niet het hele bedrag voor de voorziene kostenstijging Noord-Zuidlijn nu te dekken. Een klein deel van het bedrag wordt wat de PvdA betreft pas later, maar nog wel in deze raadsperiode gedekt. VVDen CDAwilden het gehele bedrag van 92 miljoen nu in een keer dekken. Door het aannemen van het amendement is er in 2005, anders dan bij dekking ineens conform het collegevoorstel, 15 miljoen meer ‘vrij’ te besteden voor andere belangrijke zaken in Amsterdam. Daarnaast moet het bedrag voor de voorziening Noord-Zuidlijn (na aanpassing van het amendement tijdens de vergadering 79 in plaats van 92 miljoen euro) in het zogenaamde weerstandsvermogen worden geparkeerd. Reuten: ‘Direct toevoegen aan het projectbudget van de metrolijn gaat de PvdA te snel, gezien het feit dat er nog onderzoek komt naar de mogelijkheden om nieuwe kostenstijgingen te voorkomen’. Uiteindelijk werd het amendement aangenomen met steun van GroenLinks, D66en MokumMobiel. (Klik hier voor het amendement)

0nderzoek toekomstmogelijkheden modern Food Center Amsterdam
Nadat rond de behandeling van het Structuurplan, voorjaar 2003, de nodige opwinding ontstond rond het Food Center Amsterdam besloot de gemeenteraad op initiatief van de PvdA tot onderzoek naar de toekomst van het Food Center Amsterdam op de huidige plek. Het rapport wijst uit dat splitsing van het Food Center in een deel met grote bedrijven en een deel met kleinere bedrijven die gericht zijn op de zogenaamde afhalers (restaurants en andere horeca in de stad) de beste toekomstmogelijkheden biedt. PvdA’er Bouwe Olij: ‘Zo blijft dicht bij de stad een specifiek op de stad gericht Food Center over en kunnen grotere bedrijven, die meer afhankelijk zijn van de (inter)nationale markt zich op een geschiktere plek beter ontwikkelen’. De uitbreidingsmogelijkheden op het huidige terrein zijn met name voor de grotere bedrijven beperkt. Bovendien is de bereikbaarheid een probleem, zeker op lange termijn, en leidt het verkeer en de bedrijvigheid zelf ook tot overlast voor omwonenden. De PvdA had deze problemen al eerder onderkend in een notitie over het Food Center. Stadsdeel Westerpark wil bovendien graag dat het terrein van het Food Center openbaar wordt, zodat de omliggende buurten met elkaar kunnen worden verbonden. De nieuwe opzet biedt daarvoor goede mogelijkheden. Het deel van het huidige Food Center-terrein dat op termijn niet meer nodig is kan mogelijk een andere invulling krijgen. MokumMobiel en Leefbaar Amsterdam stemden tegen het amendement van Olij c.s., dat elders op de site is na te lezen. (Klik hier voor het amendement)

Concept-Milieubeleidsplan 2004–2007 en Concept-Milieuprogramma 2004
Marius Nijman diende, namens de PvdA, bij dit agendapunt twee voorstellen in. Het ging om de looptijd van het Milieubeleidsplan die werd ingekort, omdat veel zaken uit het plan al gerealiseerd zijn of ruim voor het laatste jaar zullen zijn doorgevoerd. Ter aanvulling wordt het College gevraagd al eerder dan gepland een nieuwe Milieubeleidsplan aan de Raad voor te leggen, zodat al in 2006 in plaats van 2008 nieuw milieubeleid van kracht wordt. (Klik hier voor de motie)

Uitvoeringsbesluit Shellterrein
Belangrijkste discussiepunt bij de vaststelling van het uitvoeringsbesluit Shellterrein was de woningbouw. Hoewel het hier een om een groot aantal woningen gaat (2200) en dus een groot deel van de totale woningbouwproductie, had het College gekozen voor slechts 20% goedkopere (sociale) huurwoningen (waaronder woningen voor ouderen). Op initiatief van PvdA-woordvoerder volkshuisvesting Bouwe Olijwerd dit percentage met een amendement opgetrokken naar 30. ‘Als we de goedkopere woningen niet meer bouwen in deze grote projecten kunnen we de vraag in de toekomst niet bijbenen en wordt 30% sociaal van de totale productie zeker niet gehaald’. Door aanneming van het amendement (alleen D’66 stemde tegen) worden afspraken nagekomen en wordt dit nieuwe stukje stad divers en voor iedereen bereikbaar. (Klik hier voor het amendement)

Procedure niet-routinematige investeringen

Geen sprankelend onderwerp, wel belangrijk voor de controlerende rol van de Gemeenteraad. Het punt stond samen met een aantal verordeningen over de verhouding tussen Raad en College op de agenda. In het kort komt het erop neer dat het College al lang had moeten reageren op een notitie van de Raad over hetzelfde onderwerp, die in augustus 2003 is ingediend. Thijs Reuten: ‘Nu blijkt dat dit bijna een jaar later nog steeds niet is gebeurd, zou de Raad mogelijk ook zichzelf in de vingers snijden als om die reden de met de raadsnotitie samenhangende voorstellen niet zouden worden behandeld. We kiezen er daarom voor de voorstellen nu toch goed te keuren, hoewel het College er zich daarmee eigenlijk te makkelijk vanaf maakt. Jammer.’ Op voorstel van VVD, PvdA en CDAwerden overigens nog wel twee aanpassingen in de procedure aangebracht.

* * *
(In dit verslag worden deze keer helaas niet alle agendapunten met inbreng van de PvdA besproken. Wel zijn, op één na, alle onderwerpen opgenomen waarbij wijzigingsvoorstellen van de PvdA aan de orde kwamen. Kijk eventueel over enkele weken op www.amsterdam.nl voor het complete verslag van de vergadering)