20 juni 2003

PvdA in de gemeenteraad op 18 en 19 juniPvdA in de gemeenteraad op 18 en 19 juni


Voorjaarsnota en ombuigingen

Hoofdmoot van de tweedaagse vergadering op het stadhuis was het voorstel voor ombuigingen in het kader van de voorjaarsnota. Hoofdpunten van de inzet van de PvdA zijn de belangrijke investeringen die door de ombuigingen mogelijk worden gemaakt. Het gaat hierbij om extra geld voor werkgelegenheid (11,5 miljoen euro), zorg en veiligheid (3,5 miljoen euro), onderwijs (9 miljoen euro) en een verhoging van het stadsdeelfonds (3 miljoen euro). Daarnaast wordt incidenteel 10 miljoen euro extra ingezet voor de sociale pijler van de stedelijke vernieuwing (‘Stenen voor sociaal’ in Noord, Zuidoost en Parkstad), 10 miljoen euro voor jeugd en jongeren en 2,5 miljoen euro voor verbetering en modernisering van de inventaris van VMBO scholen.

Ten aanzien van de investering in werkgelegenheid zei Asscher : ‘Het spook van de jeugdwerkloosheid ís al terug. Één op de tien jongeren zit zonder baan. En dat zijn slechts de kille cijfers. Veel erger zijn de sociale gevolgen voor de stad. Het verlies van een baan betekent soms ook verlies van contact met de samenleving. In een sociale en leefbare stad moet iedereen kunnen meedoen. Meedoen – cynisch genoeg een deel van het motto van Balkenende II – kan immers het beste via de arbeidsmarkt. En wat te denken van het thema integratie. Honderd taalcursussen en duizend inburgeringslessen leveren niet op wat één baan kan doen voor de integratie van nieuwkomers in de stad. Alle goede voornemens ten spijt, zonder werk komt er niets van terecht’.

Lodewijk Asscher weersprak op donderdag in de tweede termijn de kritiek van wethouder Dales op onder andere de PvdA-voorstellen. Dales verweet Asscher bijvoorbeeld dat er verkeerd gerekend was bij de ombuiging rond het Casino. In het debat bleek echter dat het College de betreffende ombuiging verkeerd had opgevoerd en dat het opnemen van deze post in de voorstellen dus conform de informatie van het College was. De zware extra taakstelling voor bezuinigingen op de bureaucratie op het stadhuis werd door Asscher en fractievoorzitter Halbertsma nog eens gemotiveerd. Voordat er in de stad wordt gesneden moet eerst de organisatie op het stadhuis zo slank en efficiënt mogelijk zijn. In dienst van de enige echte klant: de Amsterdammer.

Naar aanleiding van de door het College voorgestelde ombuigingen ten kosten van vrijwilligersinitiatieven en (kleinere) maatschappelijke organisaties heeft de PvdA voorgesteld een duidelijke beoordelingssystematiek te ontwikkelen voor àlle structurele subsidierelaties. Door de korte tijd was het voor de gemeenteraad niet mogelijk alle voorstellen goed te beoordelen. Dat moet dus anders. Het tegen het licht houden van structurele subsidierelaties is goed, maar het moet voor de gemeenteraad wel duidelijk zijn op basis van welke criteria dat is gebeurd. Het voorstel om elk jaar een bepaald deel van de subsidies gestructureerd te heroverwegen is vastgelegd in de motie Res die door de coalitiepartijen is ingediend.

Cultuur

De Raad stemde na een uitvoerig debat in met de Langetermijnvisie Cultuur 2015 en de Uitgangspuntennotitie Kunstenplan 2005-2008. Charlotte Riem Vis, PvdA-woordvoerder heeft door middel van amendementen en moties enkele verbeteringen voorgesteld. Zij benadrukte dat alle instellingen gelijk moeten worden beoordeeld door de onafhankelijke Kunstraad en dat kwetsbare cultuurmakers en instellingen (klein en middelgroot) extra aandacht verdienen.

Lokale rekenkamer

De Verordening op de lokale rekenkamer is eveneens goedgekeurd door de gemeenteraad. Het instellen van de lokale rekenkamer is het gevolg van de invoering van het dualisme in de gemeentewet (2002). Deze functie stelt de gemeenteraad nog beter in staat het College te controleren en vooral de uitvoering van beleid en de financiële consequenties goed in de gaten te houden. Woordvoerder Frank de Wolf benadrukte nog eens het historisch belang van de instelling van een rekenkamer in Amsterdam.

De Hallen (Oud-West) en historische trams en bussen

Bij de behandeling van de grondexploitatie van het bouwproject De Hallen werd ook de PvdA-notitie van Thijs Reuten, Bouwe Olij en Charlotte Riem Vis over de stalling van historische trams en bussen besproken. Thijs Reuten benadrukte dat het in het belang van de gemeente is om een uiterste inspanning te doen een oplossing voor de trams en bussen te vinden, omdat naast De Hallen ook de plannen voor het Polderweggebied in gevaar komen. Klik op deze zin voor de notitie, de aangenomen motie en het aparte bericht op de PvdA-site.

Aankoop Shell-terrein (Noord)


Bij monde van woordvoerder Bouwe Olij heeft de PvdA aangegeven zeer tevreden te zijn met de aankoop van het terrein. Dat past binnen de traditie van een actieve grondpolitiek in Amsterdam en het zoveel mogelijk onder het erfpachtstelsel brengen van het Amsterdamse grondgebied. Bouwe Olij plaatste wel kritische kanttekeningen bij het verloop van de onderhandelingen en enkele financiële consequenties daarvan. Bij de vaststelling van de uiteindelijke plannen voor het gebied moet volgens de PvdA het huidige tekort op het project verder naar beneden dan het college voorstelt, om zo het huidige percentage van 20% sociale woningbouw omhoog te kunnen brengen richting de afgesproken 30% om het stedelijk gemiddelde op peil te houden.

Burgerinitiatief


Peter Klerks memoreerde namens de PvdA in zijn bijdrage bij de bespreking van het burgerinitiatief , dat precies 208 jaar geleden – op 19 juni 1795 – in Amsterdam voor het eerst een door de bevolking gekozen gemeenteraad bijeen kwam. De regenten op het stadhuis werden vervangen door de eerste gekozen raad. Deze raad gaf de burgers bovendien het recht om zelf voorstellen voor te leggen aan de raad. Aanvaarding van het burgerinitiatief zal van 19 juni 2003 eens te meer een historische dag maken voor de Amsterdamse democratie.

‘De beslissing om te komen tot een burgerinitiatief is het grootste experiment met directe democratie in de Nederlandse geschiedenis’, zei Klerks. ‘We willen luisteren naar de grote meerderheid van de burgers die zich voorstander toont van referenda. We willen dit echter weer op zorgvuldige wijze doen. Met de democratie kun je geen grappen maken’. Daarom diende Klerks een amendement in waarmee de opkomstdrempel wordt verhoogd. Ten aanzien van de risico’s van dit experiment stelde Klerks dat ‘wanneer echter – wat wij niet verwachten – in de komende periode onverhoopt zal blijken dat het instrument wordt misbruikt, doordat er zoveel referenda dreigen te komen dat het onwerkbaar en onbetaalbaar wordt, wij niet zullen aarzelen om het burgerinitiatief opnieuw te agenderen’. Het experiment geeft de Amsterdammers tot tevredenheid van Klerks ‘de gelegenheid om zelf kwesties aan de raad voor te leggen en, zo nodig, een referendum te organiseren’.

Drie PvdA’ers stemden om uiteenlopende (principiële) redenen tegen het voorstel. Het ging daarbij onder meer om de lagere opkomstdrempel dan bij het huidige correctieve referendum en het ontbreken van een integrale afweging bij referenda in het algemeen. Ook VVD, CDA, Leefbaar Amsterdam en Mokum Mobiel stemden tegen, waarmee het voorstel met 26 tegen 19 stemmen werd aangenomen. (Zie ook bericht: Meerendeel vóór burgerintiatief )

Inspraakverordening

Bij de bespreking van de gewijzigde inspraakverordening diende Peter Klerks ook een amendement in. Op het eerste gezicht nogal technisch van aard, maar belangrijk voor de helderheid van afspraken over bijvoorbeeld beschikbaarheid van stukken en verslagen. Inspraak is immers ook een belangrijk instrument voor Amsterdammers om hun stem te kunnen laten horen over voorstellen.

Autovrije dagen

De PvdA is voorstander van autovrije dagen. Samen met GroenLinks diende verkeerswoordvoerder Auke Bijlsma een amendement in waarmee het maximum aantal van twee autovrije dagen wordt geschrapt en een autovrije dag niet tot een aaneengesloten gebied beperkt hoeft te blijven. Het amendement werd met steun van Amsterdam Anders/De Groenen en de SP aangenomen. Wel blijft toestemming van het College van Burgemeester en Wethouders van de centrale stad nodig als stadsdelen belangrijke wegen willen opnemen in een gebied voor een autovrije dag.

Alles nog even op een rij: