18 maart 2004

PvdA in de Gemeenteraad, een verslag

PvdA in de gemeenteraad op 17 maart 2004

Raadsverslag nr. 11 door Thijs Reuten over de inbreng van de PvdA in de gemeenteraad.

Mondelinge vragen
Er waren onder andere vragen van mevrouw Meijer (SP) over mogelijke nieuwe problemen met de Combino-tram en de uitvoering van de dienstregeling die daarbij in gevaar zou kunnen komen. De wethouder antwoordde dat er volgens haar bij het eventueel uit de dienstregeling nemen van trams voldoende materieel is om de dienstregeling te blijven uitvoeren. Dat zou de PvdA graag nader onderbouwd zien, aangezien na de komst van de Combino’s veel trams zijn afgedankt of opgeslagen. De PvdA benadrukte in een aanvullende vraag dat de mogelijke gevolgen voor de dienstregeling natuurlijk het hoofdpunt zijn voor de reizigers en vroeg de wethouder de gemeenteraad schriftelijk uitgebreid te informeren over de kwestie. Zij zegde dit toe. Daarbij kunnen dan meteen ook de verbeterpunten en de mogelijke gevolgen voor de dienstregeling (lang stoppen) door de inrichting van de nieuwe trams zelf, zoals eerder door de PvdA aangekaart in een notitie ( zie hier ), worden meegenomen.

Besteding extra armoede middelen

PvdA woordvoerder Sociale Zaken Rachid Jamari maakte zich hard voor het uitgeven van het gereserveerde geld voor armoede beleid. ‘Mensen zijn er flink op achteruit gegaan door de Haagse bezuinigingen en wij stellen dan ook voor het nog gereserveerde geld – 2, 4 miljoen – naast het andere geld nu ook in te zetten voor de compensatie van de fors gestegen ziektekostenpremies’. Dit geld komt ten goede aan die Amsterdammers die met het minste geld moeten rondkomen en die het momenteel het moeilijkst hebben. De VVD vond ‘het doel, bijstandsgerechtigden er 4,5 euro per maand bij te geven, sympathiek’, maar was er toch tegen. D66 maakte het nog bonter en beweerde ‘dat armen in Amsterdam het relatief beter hebben dan elders in het land’ en dat extra geld daarom nu niet echt nodig is.

De PvdA vindt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen en daar is hoe je er ook tegenaan kijkt nu geen sprake van. De motie van GroenLinks en de PvdA haalde het met een ruime meerderheid.

Stedelijke vernieuwingsplannen

De vier voorliggende stedelijke vernieuwingsplannen in Parkstad en Noord (Osdorp Midden Noord, Geuzenveld Zuid, Buurt 5 in Geuzeveld/Slotermer en De Banne in Noord) werden door Bouwe Olij, PvdA-woordvoerder volkshuisvesting, in perspectief van het grotere geheel van stedelijke vernieuwing geplaatst. Olij: ‘De gemeenteraad toetst deze projecten op hoofdlijnen en de PvdA kijkt daarbij vooral of in de projecten de motie De Vries wordt gevolgd en het tempo van het bouwproces bepaald wordt door de mate waarin mensen een andere passende woning kunnen krijgen. Daarnaast moet de hoeveelheid sociale woningen aan het eind van de rit voldoende zijn voor de doelgroep, moet het proces in de stadsdelen met de inspraak zorgvuldig zijn verlopen en moet de sociale- en economische infrastructuur versterkt worden’. Bouwe Olij stelde vast dat de projecten aan deze eisen voldoen. In Parkstad worden uiteindelijk 13.000 van de ruim 71.000 woningen gesloopt. Daarvoor in de plaats komen 24.000 nieuwe woningen die beter maar ook groter zijn. Er vindt dus over het geheel een enorme verdichting plaats. Met grootschalige renovatie alleen zouden deze doelen nooit gehaald worden.

Kop Rivierenbuurt

In de commissievergadering zegde de wethouder op aandringen van de PvdA al een aantal zaken toe met betrekking tot het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de Kop Rivierenbuurt. Het ging onder meer om het onderzoek naar een extra opgang bij NS-station RAI en een zo snel mogelijke voltooiing van de woningbouw. Over de gesloten bouwblokken en ontsluiting van een deel van de woningen in het gebied via de Veluwelaan bleef onduidelijkheid bestaan. PvdA-woordvoerder Ruimtelijke Ordening Thijs Reuten vroeg hierover: ‘Wordt er bij de definitieve invulling van het Stedenbouwkundig Plan nu voor gezorgd dat vanwege het geluid er gesloten bouwblokken komen en wordt er als het aan de wethouder ligt nu wel of niet een doorsteek vanuit de Veluwebuurt gemaakt, want dan kan dat beter gewoon helder worden opgeschreven’. Wethouder Stadig antwoordde dat de gesloten bouwblokken zijn vaste inzet zijn en gezien de ruime steun in de raad zou het moeten lukken. Over de extra ontsluiting zei hij desgevraagd dat voor uitvoering van het plan in ieder geval geen doorsteek vanuit de Rivierenbuurt nodig is, maar dat toekomstige generaties dat misschien om een of andere reden toch willen. Dat is volgens de wethouder de achtergrond van de zin in de voordracht.

Verder sprak de PvdA al eerder uit te hopen dat er in dit project mogelijk wat van de achterstand in sociale woningbouw in de Zuidas kan worden ingelopen. Tenslotte diende Reuten een motie in waarin het college gevraagd wordt voor drie zaken waar het Rijk voor nodig is naar Den Haag te gaan en daar te pleiten voor plaatsing, waar mogelijk, van geluidsschermen langs de Ring A10, verlaging van de maximumsnelheid en mogelijk op termijn een aparte rijstrook (inrit) richting theatergarage. De PvdA/GroenLinks-motie werd met steun van SP, D66, AA/DG en de VVD aangenomen. ( klik hier voor de motie )

Stadstoezicht
De PvdA was bij monde van fractievoorzitter Tjalling Halbertsma tevreden met het verslag van de commissie vooronderzoek van de gemeenteraad naar het bestuur, de bedrijfsvoering en de integriteit van de Dienst Stadstoezicht en stelde de nodige vragen aan het college en in het bijzonder aan wethouder Maij. Halbertsma concludeerde dat met betrekking tot de Dienst Stadstoezicht de stad als geheel de grote verliezer is: meer dan honderd mensen zijn hun baan kwijt en de gemeente moet een miljoenenverlies incasseren. Bij de Dienst Stadstoezicht moet los van de aanbesteding in Oud Zuid nog het nodige verbeteren, dat is duidelijk. Het debat spitste zich toe op de vraag wat de verantwoordelijke wethouder namens het college fout heeft gedaan rond de aanbestedingsprocedure van het parkeerbeheer in Oud Zuid. Fractievoorzitter Halbertsma zei aan het slot van het debat tevreden te zijn met de wijze waarop de wethouder de gang van zaken betreurt. Aangezien de hoofdpunten van kritiek van de PvdA door de wethouder werden overgenomen, zag Halbertsma geen aanleiding op dat punt nog een motie in te dienen of te steunen. Wel deed de PvdA enkele voorstellen met het oog op de toekomst. Deze motie werd met grote meerderheid aangenomen. Verder waren er geen moties die een meerderheid haalden.