6 februari 2004

PvdA en het behoud van ID-banen

PvdA en het behoud van ID-banen

Eind januari ontving de PvdA-fractie verontrustende berichten van ID-werkgevers dat zij met ingang van 1 april 2004 hun ID-medewerkers die niet in Amsterdam wonen gedwongen zouden moeten ontslaan, omdat NV-Werk per 1 april stopt met de vergoedingen voor deze werknemers.

De Partij van de Arbeid is nog steeds van mening dat gedwongen ontslagen van mensen met een gesubsidieerde baan uit den boze is. De Partij van de Arbeid vindt daarom dat de gemeente Amsterdam alles op alles moet zetten ter voorkoming van gedwongen ontslagen, sluiting en faillissement van instellingen die afhankelijk zijn van gesubsidieerd arbeid. Amma Asante nam onmiddellijk actie toen zij hiervan hoorde. Zij stelde aan het College de volgende vragen:

1.Hoeveel niet in Amsterdam woonachtige ID-medewerkers telt Amsterdam?

2.Klopt het dat NV-Werk met ingang van 1 april stopt met de vergoedingen aan werkgevers ten behoeve van deze medewerkers?

3.Welke acties heeft het College ondernomen om te komen tot uitruil met andere gemeentes die Amsterdammers met een ID-baan in dienst hebben?

4.Welke garanties kunnen er worden geboden dat deze medewerkers niet gedwongen ontslagen worden?

Hieronder kunt u de beantwoording op deze vragen lezen:

Binnen NV-Werk is een overzicht van het aantal niet-Amsterdamse
medewerkers in de voormalige ID-regeling. Dit aantal bedraagt ongeveer 660
(door verhuizing en uitstroom kan dit getal variëren).

Op dit moment is NV-Werk met de gemeenten waar de niet-Amsterdamse
medewerkers wonen in gesprek over de mogelijkheden voor voortzetting van
de gesubsidieerde baan. Eén van de vragen daarbij is ook of er
ruilmogelijkheden zijn. Op dit moment is dit nog niet van alle gemeenten
bekend. Van de gemeenten waarvan een reactie bekend is, is iedere gemeente
bereid tot ruilen.

Het uitgangspunt van de gesprekken met de gemeenten is dat er geen gedwongen ontslagen
zullen vallen als gevolg van de wijzigingen door de WWB (Wet, Werk en Bijstand). Er is door NV
NV-Werk ook een brief naar alle werkgevers gestuurd dat, wanneer zij gedwongen
zijn ontslag aan te vragen vanwege het beëindigen van de subsidierelatie door
de gemeente Amsterdam, zij eerst contact met NV-Werk moeten opnemen. NV-Werk
zorgt dan, op maat, voor een overgangsregeling totdat de gesprekken met de
betreffende gemeente zijn afgerond. Tevens worden door NV-Werk alle
werknemers geanalyseerd én wordt gekeken of er een uitstroommogelijkheid
is naar ongesubsidieerde arbeid.

Er is dus geen sprake van ontslagen op 1 april, bovendien is
ontslag een verantwoordelijkheid van de werkgever is en niet van de gemeente
of NV-Werk. De datum 1 april is genoemd als beëindigingdatum van de
subsidierelatie tussen de gemeente Amsterdam en de werkgever. De insteek is
dat deze vervolgens wordt overgenomen door de gemeente waar de medewerker
woonachtig is of dat de medewerker voor die tijd is uitgestroomd naar
ongesubsidieerd werk.

Naar aanleiding van een bijeenkomst met ID-werkgevers over de toekomst van gesubsidieerde arbeid op 13 januari jongstleden is de fractie nu bezig met een voorstel richting de gemeenteraad om te waarborgen dat een substantieel aantal gesubsidieerde banen in de gezondheids- kunst- en cultuur, onderwijs-, welzijnssector en bij zelfhulporganisaties, sportclubs en stadstoezicht behouden blijven in de toekomst.

Amma Asante (woordvoerder gesubsidieerde arbeid)