Door op 27 november 2015

PvdA Amsterdam tijdens de Politieke Ledenraad 14 november

De Amsterdamse afgevaardigden hebben met succes gezamenlijk de Politieke ledenraad van 14 november j.l. voorbereid. Ze hebben de vragen voor het ledenpanel voorbereid en een discussieavond met de leden op 3 november georganiseerd. De volgende thema’s kwamen aan de orde: duurzaamheid, internationaal en uiteraard ook de actualiteit.

Aan het ledenpanel hebben 632 leden deelgenomen. Dit recordaantal werd gerealiseerd door de nieuwe opzet van het ledenpanel, waarvoor alle Amsterdamse leden werden uitgenodigd. Voor de uitkomsten van het ledenpanel, klik hier.

De ledenbijeenkomst over de thema’s was een inspirerende avond vol interessante discussies, waarbij de samenvatting aan het eind van de avond met elkaar gedeeld werd.

Uiteindelijk hebben de afgevaardigden op basis van de uitkomsten van het ledenpanel en de discussie op de ledenbijeenkomst 5 moties opgesteld:

 1. Diplomatieke oplossing conflict Syrië (De periode van het Nederlandse voorzitterschap van de EU te gebruiken om aan een diplomatieke oplossing te werken voor het conflict in Syrië)
 2. Korten op EU subsidies (Bewerkstelligen dat landen die niet meewerken aan het opvangen of herverdelen van vluchtelingen gekort worden op hun EU-subsidies en dat landen die wél meewerken hiervoor beloond kunnen worden)
 3. Circulaire Economie (De PvdA centraal in haar beginselen en in de huidige en toekomstige partij- en verkiezingsprogramma´s het streven naar een circulaire economie op te nemen en te verankeren als aanvulling op en versterking van haar economische visie)
 4. Terugdringen gebruik vervuilende brommers en scooters in grote steden (Roept de Twee Kamer fractie op om: Zorg te dragen voor regelgeving waarmee gemeenten in staat zijn op korte termijn het gebruik van vervuilende scooters en brommers terug te dringen)
 5. Maximum snelheid terug naar 80, c.q. 100-120 km p/u (De maximum snelheid op alle snelwegen in stedelijke gebieden (ringwegen) terug te brengen naar 80 km p/u en die op de overige snelwegen naar 100-120 km p/u).

Moties 1 t/m 4 zijn door het partijbestuur overgenomen en motie 5 is na flinke discussie door de ledenraad aangenomen. Hiermee heeft Amsterdam veel bereikt en van zich laten horen.

De Politieke Ledenraad startte met stil te staan bij wat er de avond ervoor in Parijs was gebeurd. Een minuut stilte voor de slachtoffers was niet de afsluiting ervan want de impact van de aanvallen drukte de hele dag op het samenzijn. Er zijn amper woorden te vinden voor dergelijke afschuwelijke misdaden.

Tijdens de Politieke Ledenraad werden ook enkele deelsessie georganiseerd. Vanuit de Amsterdamse afgevaardigden een korte indruk van de sessie die ze hebben bijgewoond.

Margreet Elings (West) heeft de workshop over duurzaamheid/milieu bezocht: “Het was de eerste in  de geschiedenis van de PvdA waar realistisch, positief en met de vereiste urgentie over de noodzaak tot verduurzaming werd gesproken.

De workshop over duurzaamheid werd geopend door creatief ondernemer Heijne, de geen blad voor de mond nam over het beleid van zowel de regering als de PvdA. Dat zette de toon  voor een geanimeerde discussie. Ook de aanwezige TK leden verscholen zich niet langer achter het dictaat van de coalitie, maar gaven toe dat Nederland het slechtste jongetje van de klas is op het gebied van milieumaatregelen. Diederik Samsom zei zelfs dat het knippperlichtbeleid daaraan flink heeft bijgedragen en beloofde meer consistentie van beleid in de toekomst.

Voor het eerst heb ik hoop dat we de goede kant op gaan in de partij, hetgeen ook bleek uit het feit dat de TK-fractie onze motie van 2 jaar geleden over geen boringen naar schaliegas, nu als een vanzelfsprekendheid  heeft geïnterneerd.

Chris Laarman (Noord) was bij “Hoe verder met de EU na de crisis met Griekenland? Met Paul Tang en Frank Vandenbroucke (SP.A)”. “Frank gaf minstens tweemaal een analyse waarop Paul niet veel méér wist te zeggen dan dat (in mijn woorden) het glas halfvol was in plaats van halfleeg (of omgekeerd). Paul bepleitte wèl een einde aan de dubbelzinnigheid van Europa. Zoals de trojka die de democratisch gekozen regering van Griekenland kan “overrulen”, maar zelf aan niemand verantwoording schuldig is. En de banken: die moeten voldoen aan centraal vastgestelde regels, maar worden door afzonderlijke lidstaten gecontroleerd. Met enkele vragen en stellingnames vanuit het publiek was vervolgens de tijd snel om.”

Godfried Leo (Oost) was bij de sessie over de oorlog in Syrië. “De discussie was toegespitst op vier vraagstellingen over Syrië. Numero uno was de vraag of beëindiging van het conflict mogelijk is als Assad op z’n plaats blijft. De meningen hierover waren verdeeld maar de tendens was om Assad noodgedwongen (afhankelijk van de Russische opstelling bij het overleg in Wenen) voorlopig te gedogen. Zoals een lid in de ruimte mooi samenvatte; afbouw van het conflict met Assad, opbouw van Syrië zonder Assad. Nieuwe democratische structuren moeten wel zorgen voor een goede belangenbalans tussen Sjiieten, Sunnieten en Alawieten. De tweede vraag was of een grondoffensief tegen IS noodzakelijk is. De meeste mensen waren vóór de inzet van grondtroepen (los van de Koerden) om IS uit te schakelen. Vraag drie ging over verlies van geloofwaardigheid als we samenwerken met Rusland en haar bondgenoten. Samenwerking werd over het algemeen niet als een probleem gezien, al was het maar om het overleg in Wenen niet te frustreren. Tenslotte nog het punt van de vluchtelingenkampen. Iedereen wilde meer geld vanuit de internationale gemeenschap voor verbetering van de leefomstandigheden, voor opleidingen en voor werk.”

Sonja Huet (West) was bij de sessie over vluchtelingen. “Tineke Ceelen, directeur Stichting Vluchtelingen, vertelt over haar ervaringen in de buurlanden rond Syrië en benadrukt het belang dat de binnenkomende vluchtelingen perspectief wordt geboden, met name inzake opleiding en werk. Zij wijst erop dat vluchtelingen op de vlucht zijn voor dezelfde terreur als vrijdag in Parijs. Probleem bij de opvang in de regio is dat van de toegezegde middelen veel te weinig daadwerkelijk wordt geleverd.

Minister Lilianne Ploumen beschrijft wat er gebeurt in de regio. Zij meldt dat het toegezegde geld echt gaat komen en roept op tot solidariteit.

Zij heeft een plan gemaakt om de vluchtelingen beter te helpen. De belangrijkste punten zijn:

 • genoeg geld voor eerste nood;
 • investeren in onderwijs, want dat is perspectief op de toekomst;
 • kunnen werken in Libanon en Jordanië;
 • geld beter besteden door samenwerking met banken, vooral ten behoeve van infrastructuur en water en het inzetten van expertise vanuit verschillende landen;
 • een oproep aan Griekenland om EU-hulp voor de opvang te accepteren.

Beide sprekers zien kansen het voortouw te nemen bij de oplossing van de vluchtelingenproblematiek via het Nederlandse voorzitterschap van de EU het komende half jaar.

Er zijn veel vragen en reacties uit de zaal die beurtelings door de twee sprekers en Tweede Kamerlid Atje Kuiken worden beantwoord.

Het gaat daarbij om een breed scala aan zorgen over de opvang, kleinschaligere opvang en de kwestie of er vanuit de moslimgemeenschap meer uitgesproken reacties moeten komen op de terreur van de fanatici.

Enkele conclusies zijn:

 • er is verbindend leiderschap nodig;
 • er is niet één oplossing maar behoefte aan een lappendeken van oplossingen;
 • zowel binnen de EU als met daar buiten moet beter worden samengewerkt.

Tijdens de Politieke Ledenraad was er ook een experiment in het kader van de uitwerking van de resolutie Ledendemocratie. Voor de reguliere stemming is er een nieuwe ‘app’ voor stemmen met de mobiel. Via de wifiverbinding van de Flint kon je inloggen op de PvdA website en kreeg je na invulling van een code de stemknoppen op het scherm. Vervolgens is er over twee voorbeeldmoties gestemd. Het experiment was geslaagd. De app wordt verder ontwikkeld en op termijn is het ook voor niet-aanwezigen mogelijk om mee te stemmen.

De afgevaardigden kijken voldaan terug op het proces.