8 augustus 2009

PvdA-afdeling Amsterdam Nieuw-West opgericht

Donderdag 25 juni j.l. was het zover: in de Rode zaal van De Serre werd de nieuwe PvdA-afdeling Amsterdam Nieuw-West opgericht. De afdelingen Geuzenveld-Slotermeer, Osdorp en Slotervaart zijn opgegaan in deze nieuwe afdeling.

Eigenlijk was de zaal te klein, zoveel leden waren gekomen om met elkaar het besluit te nemen. Warm was het ook, maar van een broeierige sfeer was allerminst sprake. Integendeel de hele avond heerste er een positieve sfeer en drive!

Michiel Geuzinge, voorzitter PvdA Amsterdam, leidde heel deskundig de avond en zorgde ervoor dat ondanks de vele agendapunten en besluiten die genomen moesten worden de vergadering goed en vlot verliep. Na beantwoording van een paar vragen m.b.t. de taken en bevoegdheden van de nieuwe afdeling tot de verkiezingen in maart 2010 werd met algemene stemmen de afdeling opgericht.

Over de naamgeving van de nieuwe afdeling was een motie ingediend, omdat men Nieuw-West niet echt aansprekend vond. Er ontspon zich een hele discussie over de naam. Meerdere suggesties werden gedaan. Het nieuwe afdelingsbestuur zal zich hier verder over buigen. Mogelijk dat een prijsvraag uitgeschreven wordt.

Vervolgens stond de verkiezing van het afdelingsbestuur op de agenda. Op verzoek van de aanwezigen stelden de kandidaten zich voor. Voor aanvang van de vergadering hadden zich nog drie kandidaten gemeld. Voor de functie van voorzitter waren geen tegenkandidaten. De voorgedragen Hans Aertsen werd bij acclamatie gekozen. De kersverse nieuwe voorzitter stelde vervolgens voor om de drie nieuwe kandidaten aan het bestuur toe te voegen. Er is de komende tijd namelijk genoeg werk te doen. De vergadering ging hiermee akkoord, zodat het bestuur als volgt is samengesteld:

– Hans Aertsen, voorzitter
– Hilly Hol, secretaris
– Wim Knol, penningmeester
– Martie Onstein, 2e secretaris
– Bram de Vries, 2e penningmeester
– Illy Ozmen, lid
– Ellie Salamone, lid
– Ans Schagen, lid
– Wim Velthuis, lid
– Saadia Ait-Taleb, lid
– Haci Karacaer, lid
– Mohammed Elfeddali, lid

De volgende agendapunten betroffen het verkiezen van de afgevaardigden voor de verschillende organen in de partij. Daarbij is het belangrijk om te melden, dat de nieuwe afdeling een grote afdeling is met meer dan 500 leden, waardoor we het recht op het maximale aantal afgevaardigden hebben. De volgende leden zijn verkozen:
­- congresafgevaardigden: Hans Aertsen, Illy Ozmen, Martie Onstein en Michelle Zijlstra.
­- politieke ledenraad: Zati Yurdakul, plaatsvervanger Arjan van der Kooij
­- gewestelijke afgevaardigden: Miep van Diggelen, Dick Praamstra, Harry Scholten, Edward Vos en Dirk van der Woude.

Een ander belangrijke onderwerp betrof de voorbereiding op de verkiezingen van de gemeenteraad en deelraad op 3 maart 2010. Ter voorbereiding hadden de leden al stukken toegestuurd gekregen. Na bespreking werden de volgende stukken vastgesteld:
­- Fractieprofiel PvdA Amsterdam Nieuw-West 2010 – 2014
– Procedure selectie en benoeming van wethouders (DB-leden) Amsterdam Nieuw-West 2010 -2014
– Datumschema Verkiezingen PvdA Amsterdam Nieuw-West.

Besloten werd tot instelling van een onafhankelijke adviescommissie kandidaatstelling Amsterdam Nieuw-West. Besloten werd om de leden van de commissie uitsluitend te laten bestaan uit partijgenoten die niet in Nieuw West wonen. Na beantwoording van enige vragen en opmerkingen ging men akkoord met de volgende kandidaten: Tom van de Meché, Peter de Jong, Jesse Bos, Margreet Elings en Ahmet Azdural. Deze mensen hadden zich al bereid verklaard. De suggestie om als bestuur een voorgesprek te hebben met de kandidaten werd overgenomen. Het bestuur kreeg mandaat om de commissie uit te breiden als blijkt dat het nodig is.

Over het verkiezingsprogramma werd afgesproken dat het een programma op hoofdlijnen wordt en dat we het beknopt houden. De leden en andere belangstellenden moeten er zoveel mogelijk bij worden betrokken, o.a. door middel van themadiscussies. De programmacommissie zal bestaan uit één lid van elk "oud" afdelingsbestuur en drie leden uit de huidige fracties. Het afdelingsbestuur zal een coördinator aanwijzen.

Na een korte pauze droeg Michiel Geuzinge symbolisch de voorzittershamer over aan Hans Aertsen. Hij memoreerde dat deze oprichtingsvergadering een periode in de geschiedenis van de PvdA afsluit, dankte de afdelingen voor hun constructieve inbreng en wenste de afdeling Nieuw-West alle succes toe in de toekomst. Hans Aertsen gaf in zijn toespraak aan dat hij interactief wil besturen. Geen voorgekookte voorstellen maar samen met leden en waar mogelijk andere mensen voorstellen ontwikkelen. De nieuwe afdeling kan veel hulp gebruiken want er moet een wereld worden gewonnen. Er wordt op de hulp van de leden gerekend.

Vervolgens kreeg Lodewijk Asscher, politiek leider en wethouder PvdA Amsterdam het woord. In zijn toespraak ging Lodewijk in op de problemen in Nieuw West. Hij constateerde dat er al veel wordt gedaan aan het wegwerken van achterstanden bij een groot aantal inwoners, maar vooral op het gebied van onderwijs moet er nog veel gebeuren. Juist deze kinderen hebben recht op het allerbeste onderwijs en de mooiste schoolgebouwen.

En zo kwam er een einde aan het officiële gedeelte van de avond. Van de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje nader met elkaar kennis te maken, werd druk gebruik gemaakt. Het was al met al een voortreffelijke start van de afdeling!