14 januari 2006

Programma Geuzenveld: zij aan zij, schouders eronder.

Zij aan Zij, de schouders eronder!
Voor een bruisend Geuzenveld-Slotermeer
Verkiezingsprogramma 2006-2010
PvdA Geuzenveld-Slotermeer

Inleiding
In de afgelopen vier jaar heeft de PvdA voor de bewoners van Geuzenveld-Slotermeer veel bereikt. Er blijft ook nog veel te doen. In dit verkiezingsprogramma kunt u lezen wat de PvdA in de komende bestuursperiode wil bereiken voor Geuzenveld-Slotermeer.
We wonen in een kleurrijk en vernieuwend stadsdeel. Een stadsdeel met veel kansen en met uitdagingen. Voor de PvdA betekent werken aan de toekomst werken aan een bruisend stadsdeel. Het creëren van een aantrekkelijke, creatieve en multiculturele leefomgeving waar mensen met verschillende culturele achtergronden en levensstijlen prettig werken, wonen en recreëren.
Terwijl de pleinen en stadstraten zich uitstekend lenen voor veel activiteiten en levendigheid, vindt de PvdA dat groene rust in de omliggende woonwijken gewaarborgd moet blijven. Een aantrekkelijk en bruisend stadsdeel krijgen we door meer kwaliteit van het groen en de openbare ruimte. Meer variatie in het groen en meer mogelijkheden voor de gebruikers moeten het groene karakter van Geuzenveld-Slotermeer onderstrepen.
Een aantrekkelijk en bruisend stadsdeel krijgen we door daar samen hard aan te werken. Onze bewoners en ondernemers moeten meer ruimte krijgen om eigen initiatieven te kunnen ontplooien. De PvdA vindt daarom dat die initiatieven zoveel mogelijk door het stadsdeel aangemoedigd en ondersteund moeten worden. We doen het samen!
We vinden dat er in ons stadsdeel meer te doen moet zijn voor jong en oud.
Meer terrasjes, hoogwaardige uitgaansgelegenheden, maar ook het verruimen van regels zoals de openingstijden zouden de eerste stap naar een meer bruisend stadsdeel kunnen zijn. De PvdA vindt het hierbij belangrijk om te investeren in culturele activiteiten. Cultuur kan een brug slaan tussen bewoners. Door gezamenlijke activiteiten in het stadsdeel te bevorderen kunnen bewoners met verschillende achtergronden met elkaar in contact worden gebracht. Hierbij vinden we dat communicatie tussen bewoners, en met de politiek, een absolute voorwaarde is om uitsluiting en vervreemding van de samenleving tegen te gaan. Het leren kennen van elkaars geschiedenis en cultuuruitingen scheppen begrip en saamhorigheid. Onze samenleving wint daardoor aan kleur en kracht!
We lopen daarbij ook tegen grenzen aan. De PvdA maakt zich sterk voor diversiteit, maar vindt tegelijkertijd dat we intolerant moeten zijn tegen intolerantie.

De PvdA staat pal voor onze democratische samenleving en onze sociaal-democratische beginselen:
• sociale gelijkheid en solidariteit
• non-discriminatie en tegen racisme
• vrijheid van meningsuiting
• scheiding van kerk en staat
• respect voor ieders (godsdienstige) overtuiging en levensstijl
• verdraagzaamheid

In Geuzenveld-Slotermeer zijn we daarom intolerant tegenover intolerantie!
Je veilig voelen in Geuzenveld-Slotermeer staat bij de PvdA voorop.
De PvdA vindt dan ook dat hard opgetreden moet worden tegenover stelselmatige veroorzakers van overlast en vandalisme. Het versterken van toezicht en handhaving, maar ook het versterken van preventie moeten de veiligheid voor bewoners en ondernemers vergroten.
De PvdA wil zich in de periode 2006- 2010 opnieuw in de raad en het dagelijks bestuur inzetten om deze uitgangspunten te verwezenlijken; in de volgende hoofdstukken is verwoord welke concrete punten de PvdA hierbij wil realiseren. Omdat we tevreden zijn over de koers die de PvdA in het stadsdeel heeft uitgezet is voor ons het voortzetten van het huidige beleid het vertrekpunt.

Sociaal en Economisch Beleid

Economische Zaken en Werkgelegenheid
Niet iedereen krijgt een gelijke toegang tot scholing en de arbeidsmarkt. Jongeren ondervinden bijvoorbeeld moeilijkheden bij het vinden van stageplekken. Stageplaatsen voor jongeren hebben een positief effect hebben op hun latere kansen op de arbeidsmarkt. De PvdA wil dan ook zorgen dat het aantal stageplaatsen toeneemt. Voor ondernemers en bedrijven moet het makkelijker worden om stages en werkervaring aan te bieden. De stadsdeelorganisatie heeft als werkgever een voorbeeldfunctie met betrekking tot haar diversiteitbeleid en het aannemen van stagiaires.
De PvdA vindt dat de trajecten voor sociale activering en werkervaring gewaarborgd moeten blijven en zelfs uitgebreid moet worden. Hetzelfde geldt voor taalcursussen die van cruciaal belang zijn voor een volwaardige participatie in de maatschappij. In het stadsdeel wil de PvdA de werkgelegenheid bevorderen door starters te stimuleren en kleinschalige bedrijvigheid aan te trekken. Het stadsdeel dient zorg te dragen voor een gunstig vestigingsklimaat, onder andere door het opzetten van kansenzones voor startende ondernemers. Ook moet de samenwerking tussen ondernemers en winkeliersverenigingen gestimuleerd worden. Het ondernemershuis (centrum voor ondersteuning van starters en bestaande ondernemers) blijft zich inzetten voor onze ondernemers en verbetert het netwerk met de bedrijven op Schiphol en in het Westelijk Havengebied.

Maatregelen:
• Er komen 300 extra banen voor de bewoners van Geuzenveld-Slotermeer.
• Bedrijven die werkervaring-plekken aanbieden en maatschappelijk ondernemen hebben bij ons een streepje voor.
• De stadsdeelorganisatie is een voorbeeld met betrekking tot stageplekken en diversiteitbeleid.
• Het aantal sociale activering- en werkervaringtrajecten neemt toe.
• Vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd.
• Er komt een sociaal plan voor ondernemers in stedelijke vernieuwingsgebieden waarin bijvoorbeeld huurgewenning wordt geregeld.
• Stimuleren van samenwerking tussen winkeliers en ondernemersverenigingen.
• Versterken van het gebruik van het digitale ondernemersloket.
• Het verstevigen van de maatregelen Keurmerk Veilig Ondernemen rond Plein ’40-’45.
• Starten met het Keurmerk Veilig Ondernemen in Geuzenveld, rond het Lambertus Zijlplein.
• Vereenvoudigen van regelgeving en klantvriendelijker maken van vergunningen en handhaving. De administratieve lastendruk voor ondernemers neemt af.
• Het stimuleren van het bedrijfsverzamelgebouw.
• Er komt een kansenzone binnen het stadsdeel.
• Het vestigingklimaat voor huisartsen, paramedici en andere werkers in de gezondheidszorg wordt bevorderd.

Armoede
In ons stadsdeel zien we steeds meer de gevolgen van het regeringsbeleid uit Den Haag. Een steeds grotere groep mensen in het stadsdeel heeft het financieel moeilijk. Dit blijkt uit de enquête die de PvdA onder bewoners van Geuzenveld-Slotermeer heeft gehouden. In de laatst verschenen armoedemonitor blijkt dat de armoede in ons stadsdeel met 10% is toegenomen. Op landelijk niveau blijft de PvdA zich onverminderd en keihard inzetten voor de mensen met de lage inkomens. Op stadsdeelniveau wil de PvdA mensen zoveel mogelijk te ondersteunen, bijvoorbeeld door ervoor zorgen dat er voldoende capaciteit is bij de sociaal raadslieden en schuldhulpverlening. De PvdA vindt dat het stadsdeel actiever moet wijzen op regelingen en aanwezige voorzieningen om steun te geven aan die mensen die dat het hardste nodig hebben. Daarom moet het stadsdeel ook haar tarieven (onder meer de afvalstoffenheffing) laag houden en een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voeren ten aanzien van de minder draagkrachtigen.
Daarnaast wil de PvdA ook vooral investeren in kinderen. Scholing, sport, culturele vorming en vrijetijdsbesteding moeten voor ieder kind mogelijk blijven. De PvdA zal zich hard maken voor maatregelen die minder draagkrachtige inwoners kunnen ontlasten, zoals voedselhulp en het onderzoeken van de mogelijkheid de schoollunch weer in te voeren. Volgens de PvdA blijft de beste oplossing om mensen uit armoede te helpen ervoor zorgen dat mensen werk krijgen.

Maatregelen:
• Werk, werk, werk! We blijven benadrukken dat werk de beste weg uit armoede is.
• Formatie sociaal raadslieden en schuldhulpverlening blijft op voldoende niveau.
• Het stadsdeel houdt haar tarieven op een laag niveau.
• Het stadsdeel geeft actiever informatie over voorzieningen en regelingen.
• Via het netwerk van professionals en bewoners gesignaleerde armoede wordt actief aangepakt.
• Er komt een onderzoek naar de invoering van de schoollunch.
• We ondersteunen zolang het nodig is initiatieven van bewoners tot het geven van voedselhulp.
• Door de invoering van een ‘kidspas’ zijn voor alle kinderen activiteiten en voorzieningen bereikbaar.

Integratie door emancipatie
De afgelopen jaren is de multiculturele samenleving steeds zwaarder onder vuur komen te liggen. In plaats van mensen uit te sluiten, wil de PvdA zoveel mogelijk ‘insluiten’.
We moeten de groep “Wij”, de mensen die zich samen willen inzetten voor onze samenleving, zo groot mogelijk maken. De groep “Zij”, de mensen die onze samenleving de rug toekeren of zelfs met geweld bestrijden, moeten we identificeren, isoleren en waar nodig actief bestrijden. We kunnen deze uitdaging alleen aangaan als we er daadwerkelijk zij aan zij de schouders onder zetten.
Integratie is niet alleen een kwestie van aanpassen, maar ook van geaccepteerd worden. Respect voor andermans leefwijze staat hierbij voorop, maar wel binnen de grenzen van onze democratische rechtsstaat.
Volledige participatie in de maatschappij kan alleen als mensen kansen krijgen aangereikt en die kansen ook aangrijpen. Van oudsher heeft de PvdA zich ingezet om de positie van vrouwen te verbeteren. Dit heeft geresulteerd in taalcursussen, opvoedingsondersteuning en vele sociale activeringstrajecten.
De PvdA is echter van mening dat het hier niet bij moet blijven.
Om emancipatie ook daadwerkelijk te verzilveren, zullen ook mannen moeten emanciperen. Emancipatie moet van twee kanten komen. Opvoedingsondersteuning voor vaders en cursussen of activiteiten die emancipatie van jongens en mannen bevorderen, zijn nodig om gelijkwaardige maatschappelijke participatie van vrouwen en mannen te bereiken. Volgens de PvdA is voor integratie niet alleen scholing van belang maar spelen ook werk, sport, kunst en cultuur hierbij een rol.

Maatregelen:
• Het subsidiebeleid moet nadrukkelijk gericht worden op emancipatie en participatie.
• Organisaties die geen gelijke behandeling van vrouwen, homoseksuelen en anders gelovigen voorstaan, krijgen geen subsidie meer.
• Het stadsdeel maakt zich samen met (zelf)organisaties sterk voor het tegengaan van radicalisering en het bestrijden van discriminatie.
• Het stadsdeel dient sneller en adequater in te spelen op initiatieven van bewoners die gericht zijn op het verbeteren van relaties tussen bewonersgroepen.

Jeugd en Onderwijs: Koters Eerst!
Kinderen hebben de toekomst en hebben een stimulerende leef- en leeromgeving nodig om zich goed op die toekomst voor te bereiden. De PvdA wil zich de komende periode sterker inzetten voor de kinderen tot 12 jaar.
Preventieve maatregelen zijn meer effectief als ze op jongere leeftijd worden aangeboden. De ouders en de scholen hebben hier belangrijke verantwoordelijkheden en moeten goed samenwerken. De betrokkenheid van ouders bij de school kan vergroot worden door meer huisbezoeken af te leggen. En door het verbeteren van de ondersteuning van leerkrachten door bijvoorbeeld leerplicht ambtenaren, maatschappelijk werkers en oudercontactfunctionarissen. Ook bij opvoedingsproblemen is dit intensievere contact noodzakelijk. De PvdA vindt dat er meer geïnvesteerd moet worden in mentorprojecten en gezinscoaching om op tijd in te kunnen grijpen bij opvoedingsproblemen.
De PvdA is voorstander van de ontwikkeling van Ouder Kind Centra (OKC). Dit zijn combinaties van de consultatiebureaus met opvoedings-ondersteuning voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De bedoeling is dat alle kinderen die in Geuzenveld-Slotermeer worden geboren, door deze OKC worden gezien, zodat geen kind buiten de boot valt.
We willen dat de peuterspeelzalen en vroeg- en voorscholen naast aandacht voor het wegwerken van taalachterstanden ook aandacht besteden aan het op vroege leeftijd bijbrengen van omgangsvormen. We zouden willen dat kinderen en ouders van diverse achtergrond elkaar daar ontmoeten. Nu dreigt de huidige opzet de segregatie onbedoeld in de hand te werken.
Leuk helpt ook: niet alleen begeleiding en ondersteuning bieden kinderen en hun ouders kansen, spelen is net zo belangrijk. Het stadsdeel moet zich inzetten voor een sluitend aanbod van activiteiten voor kinderen vanaf de peuterspeelzaal tot en met het voortgezet onderwijs. Hierbij valt te denken aan het verbeteren van speelplekken, een uitbreiding van het aanbod aan buitenschoolse activiteiten, het instandhouden van jeugd- en jongerencentra en het aantrekken stimuleren van jeugdorganisaties zoals Circus Elleboog. De PvdA richt zich hierbij sterk op culturele activiteiten, omdat die de creatieve vorming bevorderen en kinderen en jongeren de mogelijkheid bieden om uitdrukking te geven aan de dingen die hen bezighouden. We denken aan het aantrekken van een Jeugd Theaterschool in het stadsdeel. Hierdoor kan de creativiteit, maar ook de eigen kracht van kinderen gestimuleerd worden.

Maatregelen:
• het stadsdeel moet uitgaan van het stimuleren van kwaliteiten en kansen en niet teveel gericht zijn op het bestrijden van achterstslecht gedrag.
• De ontwikkeling van Ouder Kind Centra wordt bevorderd.
• We versterken de controle op de leerplicht, kinderen zitten op school of zijn aan het werk.
• We moeten zorgen dat ook autochtone kinderen gebruik maken van de voorscholen en allochtone kinderen van de peuterspeelzalen. Op deze manier kan het bij elkaar spelen van kinderen met verschillende achtergronden gestimuleerd worden.
• Basisscholen, ook in het bijzonder onderwijs, moeten afspraken maken over het toelatingsbeleid, zodat zoveel mogelijk kinderen in de eigen wijk naar school gaan. Dit wordt verder actief bevorderd door gericht in gesprek te gaan met ouders die geneigd zijn hun kinderen naar ‘witte’ scholen elders te sturen.
• Er moeten meer informele speelruimtes gecreëerd worden.
• Jongeren praten mee over opzet van die speelplekken.
• Het stadsdeel dient zich sterk te maken voor een Randstadtoeslag voor onderwijzend personeel om de hogere werkbelasting en de hogere levenskosten enigszins te compenseren.
• Ouderparticipatie moet voor alle ouders een vanzelfsprekende activiteit worden. Oudercontactfunctionarissen kunnen hierbij worden ingezet.
• Het aantal brede scholen moet uitgebreid worden. Brede scholen moeten zich ook richten op het leggen van verbindingen tussen ouders.
• Het project Schatkamer en kunst- en cultuuronderwijs krijgen een plek in de (brede) scholen.
• De verzelfstandiging van het schoolbestuur van het openbaar onderwijs wordt geëffectueerd.
• Opvoedingsondersteuning en het aanbod voor gezinscoaching wordt uitgebreid.
• Voor de oudere jeugd dienen er voldoende voorzieningen te zijn, Streetcornerwerk en (ambulant) jongerenwerk worden voortgezet.
• Er komt een tweede Speel-o-theek.
• We versterken het aanbod van de bibliotheken en streven tegelijkertijd naar meer efficiency door het combineren van voorzieningen zoals de bibliotheek, de brede school en welzijnsclusters.
• we vergroten de mogelijkheid tot gebruik van de buurthuizen en multifunctionele ruimtes voor de jeugd.

Ouderen
De PvdA heeft zich de afgelopen periode sterk gemaakt voor ouderen en minder validen. Toegankelijkheid van de openbare ruimte, evenals het uitbreiden van aangepaste woningen en het beter op elkaar afstemmen van zorgvoorzieningen zijn speerpunten van ons ouderenbeleid.
De komst van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) geeft veel onduidelijkheden. Met deze wet krijgen lokale overheden meer taken en bevoegdheden. We zijn ons bewust dat de WMO meer doelgroepen kent dan alleen ouderen en mensen met een beperking. In de praktijk bedreigen bezuinigingen en de afname van de zorg vooral deze groepen. De PvdA vindt dat de invoering van de WMO niet tot verschraling van het welzijn- en zorgaanbod mag leiden.
De PvdA vindt de stem van de burgers belangrijk en pleit voor een goede samenwerking en participatie van ‘professionals’ en vrijwilligers om de uitvoering van de nieuwe wet – binnen de mogelijkheden van het stadsdeel – zo goed mogelijk in te vullen.
De komst van de WMO mag vooral voor onze ouderen niet leiden tot een verschraling van de zorg. Zo moeten er meer op ouderen toegespitste woningen (wibo’s en rowo’s) komen. Niet alleen voor de sociale sector, maar ook in het midden en hogere segment.
Ook wil de PvdA één loket voor alle zorgvoorzieningen, zodat het aanbod zo toegankelijk en overzichtelijk mogelijk wordt. Het bereiken van een hogere leeftijd hoeft wat de PvdA betreft niet gepaard te gaan met een plek achter de geraniums. De PvdA wil ervoor zorgen dat ouderen actief kunnen blijven in alle facetten van het dagelijks leven. De PvdA vindt dat het stadsdeel zoveel mogelijk moet doen om ouderen te ondersteunen om zelfredzaamheid te bevorderen. De PvdA blijft zich hier onverminderd voor in zetten in de komende periode.

Minder validen
Het stadsdeel ontwikkelt een integraal welzijn en zorgbeleid waarin op lokaal niveau een betere samenhang tussen wonen, zorg, welzijn en mobiliteit gerealiseerd wordt. Dit mede als kader voor de uitvoering van de WMO. Ook hier geldt dat invulling van de wet (zie het punt Ouderen) met volwaardige participatie van alle belanghebbenden moet plaatsvinden. In dit beleid wordt uitgegaan van de werkelijke zorgbehoefte, zorgwensen evenals rechtszekerheid van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap of chronische ziekte.

Maatregelen:
• Volwaardige participatie van mensen met een handicap/chronische ziekte ten behoeve van de uitvoering van de WMO.
• Mantelzorgers en vrijwilligers worden ondersteund.
• De invoering van de WMO leidt niet tot verschraling van het welzijn- en zorgaanbod.
• Het loket WMO is laagdrempelig en zowel via de telefoon, digitaal en fysiek bereikbaar. Bewoners kunnen daar terecht voor informatie, advies, ondersteuning en bemiddeling voor voorzieningen zoals huishoudelijke hulp en hulpmiddelen.
• Het stadsdeel spant zich binnen haar mogelijkheden in om de wachttijden voor zorg en hulpverlening te beperken.
• De PvdA zal de komst van de WMO goed volgen en zorgen dat onze bewoners goed en tijdig geïnformeerd worden.
• We willen dat er in het stadsdeel meer plekken komen waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.
• Voorzieningen in het stadsdeel zijn voor iedereen toegankelijk.

Sport
Mensen die sporten blijven veelal langer gezond. Sportactiviteiten moeten voor alle inwoners toegankelijk en betaalbaar zijn. De PvdA vindt het dan ook belangrijk dat zo vroeg mogelijk begonnen wordt met het bevorderen van sporten. Er dienen dan ook voldoende sportactiviteiten voor kinderen te zijn. Volgens de PvdA moet sporten onder jongeren bevorderd worden om het toenemende overgewicht bij kinderen tegen te gaan. Maar ook op latere leeftijd is sport van groot belang voor het welbevinden van mensen. Behalve kinderen dient daarom ook speciale aandacht naar ouderen te gaan. Juist op latere leeftijd is het van belang dat mensen blijven bewegen. Het sportaanbod moet daar op afgestemd zijn.
De PvdA vindt het belangrijk dat de mogelijkheden voor de gehandicaptensport wordt uitgebreid, zoals de mogelijkheid om op gewenste tijden in een discrete omgeving te kunnen sporten.
De PvdA vindt dat het Sport Centrum Nieuwe Stijl (SENS) verder uitgebouwd moet worden en zich nog meer moet richten op de ondersteuning van bestaande sportverenigingen.

Maatregelen:
• We zorgen voor kwalitatief goede sportvoorzieningen in de buurt die ook door onze sporters meer gebruikt worden.
• De toegankelijkheid en openbaarheid worden beter zodat ook niet sporters meer recreatief gebruik kunnen maken van deze voorzieningen.
• De ontwikkeling van Sportpark De Eendracht Nieuwe Stijl wordt voortgezet.
• Sportbuurtwerk blijft actief in het stadsdeel.
• We zorgen voor lage tarieven van sportaccommodaties, zodat toegankelijkheid voor iedereen gewaarborgd is.
• De sportadviesraad wordt gewaardeerd en dient een goede adviserende rol te spelen bij alles wat er op het gebied van sport in het stadsdeel gebeurd.
• Het stadsdeel houdt een grote verantwoordelijkheid voor het beheer van het Sloterparkbad.
• De PvdA wil door invoering van een ‘kidspas’ kinderen zo vroeg en zo veel mogelijk in staat stellen te sporten

Kunst en cultureel beleid
Omgaan met kunst en cultuur houdt in hoge mate in dat we (geestelijk) op pad gaan, dat we bereid zijn nieuwe ervaringen op te doen, de confrontatie met andersdenkenden niet schuwen. Goed ingezet bieden kunst en cultuur de mogelijkheid de eigen kracht van bewoners te versterken, de sociale samenhang te bevorderen en komen zij de kwaliteit en levendigheid van de openbare ruimte ten goede.
Ook kan aandacht voor ons cultuurhistorisch erfgoed bijdragen aan het versterken van de eigen kracht van onze bewoners. Kennis van de (ontstaans)geschiedenis van onze tuinstad en woonomgeving en de rol die onze bewoners daarbij hebben gespeeld, bevordert dat die als eigen en gemeenschappelijk wordt ervaren.
We hebben bewoners en een stadsdeel waarop we trots kunnen zijn.
De komende periode willen we de bijzonderheid van ons stadsdeel en zijn geschiedenis verder uitdragen. De PvdA is van mening dat activiteiten hiertoe actief ondersteund moeten worden.
Het PvdA initiatief voor de aanwijzing van een “Van Eesteren-museum” onderstreept dit.

Voor de komende periode staan de volgende uitgangspunten voor de PvdA voorop:
1. Kinderen eerst! Investeren in de jonge generatie werpt ook later zijn vruchten af. Culturele activiteiten voor en door jongeren draagt bij aan creativiteit, respect voor elkaar en maatschappelijke participatie (empowerment). Cultuureducatie is hierbij volgens de PvdA van groot belang.
2. Binnen de Westelijke Tuinsteden dient het culturele aanbod beter op elkaar afgestemd te worden. Er moet in ieder stadsdeel genoeg te doen zijn, maar wel gevarieerd.
3. Het is belangrijk dat onze bewoners meer kunnen deelnemen aan culturele activiteiten.

Maatregelen:
• Er komt een jeugdtheaterschool in het bijzonder voor jongere kinderen.
• Cultuureducatie moeten we behouden en verder uitbreiden. Hierbij betrekken we ook instellingen zoals de bibliotheek.
• Een Cultuurscout aanstellen op het niveau van de Westelijke Tuinsteden. Deze Cultuurscout dient cultureel talent te bevorderen en samenwerking tussen culturele instellingen en activiteiten te stimuleren.
• De onthulling van het opgeknapte Groot Landschap (van Wessel Couzijn) zou gecombineerd kunnen worden met een tijdelijke culturele manifestatie.
• Tuinstadtheater zou onderdeel moeten gaan uitmaken van het sociaal interim-beheer van de stedelijke vernieuwing
• De renovatie van de Feniks van Joop van den Broek moeten we niet enkel doen ter verfraaiing van het Tuinstadhuis en ter bewaring van een laat CoBrA-kunstwerk van grote allure. Het kan een symbool worden van de kleurrijkheid en vernieuwingsgezindheid van ons stadsdeel.
• Vernieuwende activiteiten op het gebied van kunst en cultuur moeten gestimuleerd worden. De PvdA vindt dat het stadsdeel subsidieverzoeken voor kunst en cultuur initiatieven laagdrempelig moet maken. Tevens vindt de PvdA dat het budget hiervoor verhoogd moet worden.
• Stadsdeelactiviteiten worden op een meer creatieve wijze invulling gegeven.
• We zetten een netwerk op van bewoners die zich met kunst bezig houden om samen met het stadsdeel het kunstbeleid vorm te geven (vergelijkbaar met de sportadviesraad).

Stedelijke vernieuwing
Stedelijke vernieuwing blijft ook in de komende periode een speerpunt voor de PvdA. De PvdA vindt dat stedelijke vernieuwing draait om het bieden van kansen voor onze eigen bewoners. Daarom staan bij ons de mensen op de eerste plaats. Dus blijven binnen de stedelijke vernieuwing de sociale aspecten (sociale pijler) centraal staan. Dit is volgens ons nodig om een prettig en bruisend stadsdeel te creëren.
De PvdA vindt dat de evaluatie Parkstad mee moet worden genomen in het stedelijk vernieuwingsbeleid voor de komende periode. In deze periode moet wat de PvdA betreft, ook daadwerkelijk begonnen worden met de stedelijke vernieuwing in Slotermeer. Het mag immers niet zo zijn dat sommige delen van Slotermeer achterblijven. Daarom wordt er snel gestart met een integrale en gebiedsgerichte aanpak van een kwetsbare buurt in Slotermeer, bijvoorbeeld de Dobbebuurt.
Gedurende de gehele stedelijke vernieuwing staat de PvdA erop dat er een goed sociaal en fysiek interim-beheer is.

Maatregelen:
• De mogelijkheden tot participatie van bewoners bij de planontwikkeling van stedelijke vernieuwingprojecten dient uitgebreid te worden. Hierbij dienen meer creatieve vormen gebruikt te worden.
• 30% Sociale woningen is het minimum uitgangspunt bij nieuwbouwprojecten.
• De herhuisvesting bepaalt het tempo van de stedelijke vernieuwing. Voor de PvdA is het uitgangspunt dat iedereen die wil in het stadsdeel kan blijven wonen.
• Er moeten voldoende aangepaste woningen gerealiseerd worden, zodat ook minder validen en ouderen in het stadsdeel prettig kunnen wonen.
• Meer woningen voor jongeren (starters en studenten).
• Alternatieve vormen van koop worden ondersteund. Zowel het instrument van de Amsterdamse Middensegment Hypotheek (AMH) als het kopen in Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) kunnen hiervoor worden ingezet.
• De openbare ruimte in niet- vernieuwingsgebieden mag niet aan de aandacht ontsnappen.
• In Slotermeer starten we, vooruitlopend op de Stedelijke Vernieuwing, met een integrale gebiedsgerichte aanpak van een kwetsbare buurt.
• Goede geclusterde maatschappelijke voorzieningen, zoals zorgcentra en brede scholen dienen gerealiseerd te worden.
• De uitstraling van Plein ’40-’45 wordt verbeterd.
• Kleinschalige bedrijvigheid niet alleen in de plint van flatgebouwen, maar ook daar waar mogelijk in aparte gebouwen stimuleren.
• Er moet behalve reguliere bedrijf- en woonruimte ook kunstenaarsateliers en broedplaatsen gerealiseerd worden.
• Aan de Noordoever van de Sloterplas moeten hoogwaardige recreatievoorzieningen en groenstructuur komen.

Openbare ruimte, Milieu & Groen
De PvdA vindt dat de kwaliteit van de openbare ruimte niet alleen op peil moet blijven, maar daar waar mogelijk ook spraakmakender mag worden. Zo zou het groen gevarieerder en van hogere kwaliteit moeten worden en mag ook het straatmeubilair sexier. Daarnaast moet het stadsdeel blijvend aandacht laten uitgaan naar het schoonhouden van de openbare ruimte. Schoon, heel en veilig blijft voor ons het doel.
Geuzenveld-Slotermeer is het groenste stadsdeel van Amsterdam en dat willen we zo houden. Afgelopen periode is het beleidsplan Water & Groen vastgesteld, waarin de stadsdeelvisie op het groen tot 2020 is vastgelegd. Een groenfonds is ingesteld om een veelvoud aan plannen uit te kunnen voeren om het groen verder te versterken. De PvdA vindt dat het groen hoogwaardiger en gevarieerder moet worden. In plaats van saaie bermen en gazonnen willen wij een bloemrijk stadsdeel. Op sommige plaatsen kan dit door natuurlijker beheer en het inzaaien van weidebloemen. Op andere plaatsen door bloembollen te planten. Zo wordt het stadsdeel kleurrijker en afwisselender. De PvdA wil verder dat zodra Noorderhof II gebouwd is, ook de nieuwe gracht aan de noordkant van het zwembadterrein en de inrichting van het groen daarbij klaar is.
De PvdA zet zich in voor een stadsdeel waar alle partijen zich houden aan de milieuregelgeving en waar het schoon is. Met zijn eigen bedrijfsvoering vervult het stadsdeel een voorbeeldfunctie op milieugebied.
Onderdeel van de stedelijke vernieuwing is de aanleg van stadsverwarming in de nieuwbouwwoningen. Dit gaat vervuiling van de lucht in de buurt door stofdeeltjes tegen en draagt bovendien bij aan de bestrijding van het mondiale broeikaseffect. Ook blijven de kosten voor energie voor onze bewoners relatief laag.
De stedelijke vernieuwing in het stadsdeel leidt echter tijdens de werkzaamheden ook tot overlast. De PvdA vindt dat hinder en milieubelasting tijdens bouw-, sloop- en renovatiewerkzaamheden zo beperkt mogelijk gehouden moeten worden. Uitgangspunt is actief bodembeheer, resulterend in het werken met gesloten grondbalansen. Dit voorkomt kosten en milieubelasting door het over grotere afstanden heen- en weer rijden met grond.

Maatregelen:
• We bevorderen het gebruik van duurzame energie.
• In bestemmingsplannen en andere beleidsplannen versterken we de kwaliteit van onze groenstructuur.
• Bij het opstellen van vernieuwingsplannen en uitwerkingsplannen blijven we de groentoets toepassen.
• Bij bouwprojecten en werken in de openbare ruimte blijft de BLVCH-toets van belang Werkterreinen zoals bouwplaatsen worden goed afgezet (met bouwhekken) en bouwmaterialen, grond- en afvalstoffen worden niet in de openbare ruimte buiten het werkterrein opgeslagen
• Het stadsdeel beschikt over een zodanig functionerend milieumanagementsysteem – dus ook met jaarlijkse actualisatie -, dat er bij milieu-inspecties geen overtredingen worden geconstateerd.
• Er wordt toegezien op maatregelen om het vrijkomen van stof tegen te gaan.
• Bij planvorming en uitvoering wordt bovendien gerichte aandacht besteed aan de omgang met grond.
• Meer betrokkenheid van bewoners bij het beheer van de woonomgeving wordt ondersteund, vormen van medebeheer worden gestimuleerd.
• We gaan door met de succesvolle schoonmaakacties samen met scholen en buurtbewoners.
• Parkeren vindt zoveel mogelijk ondergronds plaats. Om dit te bevorderen wordt waar nodig betaald parkeren ingevoerd.
• We blijven werken aan een beter openbaar vervoer, bijvoorbeeld door het doortrekken van lijn 14 naar Osdorp.
• De architectuurroutes en de bomenroutes worden aantrekkelijker gemaakt.
• Waar mogelijk worden vrijliggende fiets- en wandelpaden als recreatieve groene routes door het stadsdeel aangelegd.
• Volkstuinen hebben een belangrijke groene en recreatieve functie. Bestaande volkstuinen worden zoveel mogelijk verbeterd en openbaar gemaakt. Volkstuinencomplexen die nog niet tot de hoofdgroenstructuur behoren worden zo veel mogelijk hierin opgenomen.

Leefbaarheid, veiligheid en handhaving
De afgelopen jaren is er door het stadsdeel veel geïnvesteerd in leefbaarheid en veiligheid. Toch is er nog veel te doen. Voor de PvdA blijven leefbaarheid en veiligheid topprioriteit. Notoire veroorzakers van overlast moeten hard aangepakt worden. Hierbij gaat de PvdA niet alleen uit van repressie, maar ook van preventie zoals het bevorderen van verplichte gezinstherapie bij ontspoorde jongeren. Leefbaarheid en veiligheid kan alleen gewaarborgd worden als ook daadwerkelijk gehandhaafd wordt. De PvdA pleit er dan ook voor om de buurtconciërges meer bevoegdheden toe te kennen. De buurtconciërges zouden ook bekeuringen en boetes op moeten kunnen leggen voor lichte vergrijpen. Het stadsdeel maakt effectief gebruik van het middel bestuurlijke boete. Hierdoor zou de politie meer ontlast worden en zich beter op haar kerntaken kunnen concentreren. De PvdA staat voor een stevige en duidelijke aanpak van schrijnende criminele overlast, vandalisme en intimidatie. De PvdA accepteert niet dat een kleine groep overlastveroorzakers het voor de rest verpest.

Maatregelen:
• Het Jeugd- en Veiligheidbeleid moet voortgezet te worden met meer mogelijkheden voor de familieaanpak en met een accent op preventie.
• Ambulant jongerenwerk en Streetcornerwerk worden voortgezet en indien nodig uitgebreid qua capaciteit.
• Indien nodig op plekken waar veelvuldige overlast plaatsvindt, kunnen we een (tijdelijk) alcohol- of blowverbod instellen. Ook straatverboden, groepsgewijze verbalisering, cameratoezicht en preventief fouilleren kunnen, als geen ander middel helpt, worden ingezet. Overlast en asociaal gedrag worden niet geaccepteerd.
• De overlast van (psychiatrische) bewoners en verslaafden moet meer beperkt worden door een lik op stuk beleid.
• Geweld binnen het gezin en eerwraak worden bestreden. Het Meldpunt Zorg en Overlast en het Meldpunt Huiselijk Geweld blijven hier een belangrijke rol in spelen.
• De buurtbemiddeling en mediation moet worden voortgezet om het zelfoplossende vermogen van burgers te vergroten
• De verkeersveiligheid verdient extra aandacht vooral in de buurt van scholen en de zogenaamde blackspots. Waar mogelijk worden 30-km zones ingericht.
• Daarnaast dient het stadsdeel blijvend aandacht te besteden aan de handhaving van (milieu)regelgeving bij bewoners en bedrijven in het stadsdeel. Wanneer nodig wordt de handhavingcapaciteit uitgebreid.
• Het terugdringen van de overlast door vervuiling is een belangrijk doel voor de PvdA. Zwerfvuil en hondenpoep zijn ook onze grote ergernis. Het verkeerd aanbieden van vuilnis zal niet gedoogd worden.

Dienstverlening en bestuur
De afgelopen jaren is er door de organisatie van het stadsdeel een grote kwaliteitsslag gemaakt. Burgers worden eerder en sneller geholpen. De PvdA wil dit voortzetten en verder verbeteren.
Wat betreft dienstverlening vindt de PvdA dat voor alle vragen en overheidsdiensten burgers bij één loket terecht moeten kunnen. Daarnaast vindt de PvdA dat de dienstverlening via Internet of een callcenter verbeterd moet worden. Daarbij mogen we de (fysieke) publieksbalie niet vergeten.
De klant als koning blijft het uitgangspunt en bewoners moeten dus snel en klantvriendelijk geholpen worden. Brieven en klachten moeten binnen de gestelde termijnen afgehandeld te worden. Gebeurt dit niet, dan wordt in hun voordeel besloten, worden eventuele kosten kwijtgescholden of ontvangen bewoners anderszins een (financiële) tegemoetkoming.
Het stadsdeel zou volgens de PvdA nog flexibeler en creatiever op initiatieven van burgers moeten in spelen. Meedenken met burgers vormt hier een belangrijk onderdeel van.
De communicatie door het stadsdeel wordt versterkt. Ook worden de mogelijkheden voor participatie van bewoners bij beleidsontwikkeling effectiever gemaakt. Bewoners ervaren dat hun meedenken wordt gewaardeerd en resultaat heeft.

Maatregelen:
• De normen voor de dienstverlening vanuit het stadsdeel wordt hoger gesteld.
• Als het stadsdeel de gestelde norm door eigen toedoen niet haalt wordt de klant hierin (financieel of anderszins) tegemoet gekomen.
• Voor de klant maakt het niet uit via welke wijze (aan de balie, via Internet of de telefoon) hij of zij het stadsdeel om een dienst vraagt, de dienstverlening is in alle gevallen op niveau.
• Communicatie en participatie worden met de bestaande middelen effectiever vorm gegeven.
• Het stadsdeel neemt deel aan het gemeentelijke callcenter.
• Het referendum en de mogelijkheid van het burgerinitiatief worden actiever onder de aandacht gebracht.
• De PvdA wil dat het stadsdeel het afgesproken niveau van schoonhouden en klachtenafhandeling realiseert. Bewoners en bedrijven kunnen ons daarop blijven aanspreken.

Financiën en Organisatie
Het is niet erg waarschijnlijk dat het stadsdeel de komende jaren substantieel meer geld zal ontvangen uit het Stadsdeelfonds. Voor de PvdA geldt het uitgangspunt dat geld vooral daar ingezet moet worden waar de problemen het grootst zijn. De PvdA vindt dat de begroting van het stadsdeel sluitend moet zijn. Het is volgens de PvdA daarom zaak om zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk met de middelen van het stadsdeel om te gaan. Dit betekent dat het stadsdeel ook creatiever zal moeten zijn in het financieren van verschillende projecten. Het actief zoeken naar medefinanciering door bedrijven, maatschappelijke instellingen en niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) verdient daarom meer aandacht. Ook willen we de landelijke en Europese gelden meer voor ons stadsdeel kunnen inzetten. Daarnaast kan nieuw beleid bekostigd worden door oud beleid te laten vallen, daar waar mogelijk.
De huisvesting van de stadsdeelorganisatie is ondermaats, daarom is verbetering en vernieuwing van het Tuinstadhuis nodig. Dit dient een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de uitstraling en gebruik van Plein ’40-’45.

Maatregelen:
• We streven naar (ver)nieuwbouw van het stadsdeelkantoor. Dit moet bijdragen aan de verbetering van de uitstraling van Plein ’40-’45.
• De ambtelijke organisatie werkt efficiënt, bijvoorbeeld door meer samenwerking met andere stadsdelen en diensten.
• Invoeren van de bestuurlijke boete en meer gebruik maken van dwangsommen.
• Verantwoord verhogen van precario en leges, overigens zonder de doelstellingen bij het armoedebeleid in de wielen te rijden. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten!
• Waar nodig en verantwoord betaald parkeren invoeren.
• Vergroten van de efficiency van de organisatie door optimale samenwerking bijvoorbeeld via shared service centra.
• Meer aanboren van externe financiering via GSB (grote steden beleid) en Europese fondsen.
• Geld volgt problemen binnen de stad vorm geven waardoor Geuzenveld-Slotermeer erkend wordt in haar grote opgave. Een bilateraal bestuursakkoord tussen de gemeente Amsterdam en het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer kan hiervoor de basis vormen.
• We kunnen meer geld ontvangen uit het stadsdeelfonds door het aanpassen van de verdeelsleutels en de verschuiving van middelen van de centrale stad naar de stadsdelen.